Raa­si­ku val­las al­gas aken­de-õue­de kau­nis­ta­mi­se kon­kurss

206

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts kor­ral­da­vad kon­kur­si „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“, et är­gi­ta­da ini­me­si oma ko­duak­naid-hoo­ve kau­nis­ta­ma.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul on soov ai­da­ta sel­le­ga tuua aas­ta pi­me­da­mas­se ae­ga val­gust, hel­gust ja tal­ve­tun­net.

„Tal­lin­nas on uh­kelt kau­nis­ta­tud jõu­lu­puud ja tä­na­va­tel jõu­lu­val­gus­tu­sed. Meie vald po­le nii ri­kas, et saak­si­me se­da või­mal­da­da. See­tõt­tu kut­su­me meie ela­nik­ke üles, pa­nus­ta­me kõik koos ja too­me se­da­si ko­gu­kon­da val­gust juur­de. Usun, et prae­gu, kui ini­me­sed pea­vad na­gu­nii ole­ma roh­kem ko­dus, üri­tus­tel käia ei saa, ai­tab see tuua vei­di ka ele­vust. Kind­las­ti on õh­tul pi­me­das las­te või koe­ra­ga ja­lu­ta­des igaü­hel põ­nev vaa­da­ta, kui äge­daid as­ju meie ini­me­sed on pü­ha­de­mee­leo­lu loo­mi­seks tei­nud,“ sõ­nas ta.

Kon­kur­sil „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“ saa­vad osa­le­da kõik val­las ela­vad ini­me­sed.

Sel­leks tu­leb neil kau­nis­ta­da oma ko­dus või töö­ko­has vä­he­malt üks aken või ko­gu hoov sel­li­selt, et see pais­taks ka tä­na­va­le ning on näh­tav ka pi­me­dal ajal. Kau­nis­ta­tud ak­nast-hoo­vist tu­leb te­ha fo­to ning pos­ti­ta­da hil­je­malt pühapäevaks, 20. det­semb­riks Fa­ce­boo­ki le­he­le „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las – aken­de ja hoo­vi­de kau­nis­ta­mi­se kon­kurss“ või saa­ta e-pos­ti­ga val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja­le. Ka mei­li teel saa­de­tud fo­tod pos­ti­ta­tak­se Fa­ce­boo­ki ning igaüks saab seal märkida ära pildid, mis nei­le kõi­ge roh­kem meel­di­vad.

„Soo­vi­ta­me eel­ne­valt võt­ta ae­ga ning käia pi­me­da­tel õh­tu­poo­li­ku­tel ja­lu­ta­mas ning ju­ba esi­ta­tud töö­de­ga tut­vu­mas. Ka need, kes ise osa­le­da ei soo­vi, võik­sid hoi­da kon­kur­si Fa­ce­boo­ki-le­hel silma peal, nii saa­te oma õh­tu­sed ja­lu­tus­käi­gud muu­ta põ­ne­va­maks ning lei­da uu­si koh­ti, ku­hu mui­du iga­päe­va­selt po­le käi­ma sat­tu­nud,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Idee­de ja­ga­mi­seks oli plaan kor­ral­da­da soo­vi­jai­le töö­tu­be, kuid ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu jää­vad need ära. Sel­le ase­mel kau­nis­ta­vad mõ­ned kä­si­töö­hu­vi­li­sed tei­sel ad­ven­dil teis­te­le ins­pi­rat­sioo­niks ja pü­ha­de­mee­leo­lu loo­mi­seks Aru­kü­la ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja­de ühe ak­na. Ka nen­dest te­hak­se fo­tod ja pos­ti­ta­tak­se üri­tu­se sot­siaal­mee­dia­le­he­le, et är­gi­ta­da ini­me­si oma ko­duak­naid-õue­sid kau­nis­ta­ma.

Fa­ce­boo­ki pos­ti­ta­tud pil­te saab hin­na­ta 3. jaa­nua­ri­ni ning enim hää­li saa­nud pil­ti­del ole­va­te ehi­tud aken­de-ko­duõue­de oma­ni­kud on kon­kur­si võit­jad. Võit­jaid pre­mee­ri­tak­se aian­dus­kes­ku­se 50eu­ros­e kin­ke­kaardi­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­ma­ja re­konst­ruee­ri­ja va­li­tud
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li­ma­ja ees on nüüd lin­na­väl­jak