Küla­selts soo­vib Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müü­gi pea­ta­mist

155
Ki­vi­loo kü­la­ma­ja on mõi­sa en­di­ne va­lit­se­ja­ma­ja. Kü­la­selt­si eest­ve­da­mi­sel sai hoo­ne PRIA ja Raasiku valla toetusraha abil 10 aas­tat ta­ga­si uue ka­tu­se.

Ku­na­gi­ne mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja on pan­dud enam­pak­ku­mi­se­le.

MTÜ Ki­vi­loo Kü­la­kes­ku­se ju­ha­tu­se liik­med Re­ne Tru­ber, Er­vin San­der ja An­ni­ke La­ving saat­sid 9. sep­temb­ril Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le aval­du­se, mil­les soo­vi­vad, et pea­ta­taks Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müük. Nad kir­ju­ta­sid, et MTÜ­le on va­li­tud uus ju­ha­tus, kes ka­vat­seb ak­tiiv­selt kü­la­te­ge­vust jät­ka­ta, ning mär­ki­sid, et Ki­vi­loo koo­li­ma­ja on kü­lae­lu jät­ku­mi­ses kesk­sel ko­hal.

Kü­la­selt­si ju­ha­tus esi­tas ka aval­du­se pi­ken­da­da nen­de ja val­la­va­lit­su­se va­he­list ren­di­le­pin­gut mi­ni­maal­selt viieks aas­taks. Aval­du­se­le oli li­sa­tud 29. ap­ril­lil 2015. aas­tal koos­ta­tud mit­tee­lu­ruu­mi üü­ri­le­pin­gu li­sa, mil­les too­na­ne val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi ja MTÜ Ki­vi­loo Kü­la­kes­kus ju­ha­tu­se lii­ge Eve-Liis Rem­mel­gas lep­pi­sid kok­ku muu­ta nen­de va­hel 2009. aas­tal sõl­mi­tud ren­di­le­pin­gut – pi­ken­da­da ku­ni 30. sep­temb­ri­ni 2023.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 14. juu­ni is­tun­gil 10 poolt­hää­le­ga vas­tu ot­su­se lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel müüa Koo­li­ma­ja kin­nis­tu enam­pak­ku­mi­sel alg­hin­na­ga 150 000 eu­rot. See­jä­rel käis val­la­va­nem Raul Siem ka­hel kor­ral kü­la­rah­va­ga koh­tu­mas, koh­tu­mis­tel osa­les ka vo­li­ko­gu lii­ge Ga­ri­na Too­min­gas, kes vo­li­ko­gu is­tun­gil hää­le­tas Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müü­giot­su­se vas­tu. Pä­rast teist koh­tu­mist juu­lis pöör­du­sid MTÜ Ki­vi­loo Kü­la­kes­kus eel­mi­ne ju­ha­tus, kü­la­va­nem ning kü­lae­la­ni­kud val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu poo­le ning pa­lu­sid hoo­net mit­te müüa ja pi­ken­da­da ren­di­le­pin­gut. Val­la­va­lit­sus lei­dis hoo­ne sei­su­kor­da ja um­bes mil­jon eu­ro suu­rust re­no­vee­ri­mis­mak­su­must ar­ves­ta­des, et õi­gem on pan­na hoo­ne müü­ki.

Ala­tes 6. sep­temb­rist on Ki­vi­loo mõi­sa ku­na­gi­ne va­lit­se­ja­ma­ja, hi­li­sem koo­li­hoo­ne, kus eel­mi­se sa­jan­di lõ­pu­küm­nen­di­ni asu­sid ka si­de­jaos­kond ja raa­ma­tu­ko­gu ning sel sa­jan­dil te­gut­ses kü­la­selts, os­ta.ee oks­jo­ni­kesk­kon­nas vo­li­ko­gu mää­ra­tud alg­hin­na­ga enam­pak­ku­mi­sel. Oks­jon lõ­peb 26. sep­temb­ril. Teisipäeva lõunaks ei olnud pakkumisi veel tehtud.

Val­la­vo­li­ko­gu 13. sep­temb­ri is­tun­gil kü­la­selt­si kir­jast kõ­nel­des sõ­nas vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut, et val­la­va­lit­su­se kant­se­leist saa­dud in­fo ko­ha­selt ei ole kü­la­selt­sil en­di­se koo­li­ma­ja ka­su­ta­mi­seks keh­ti­vat ren­di­le­pin­gut. Se­da kin­ni­tas ka val­la­va­nem, kes mär­kis, et kü­la­selt­sil puu­dub õi­gus­lik alus en­di­se koo­li­ma­ja ka­su­ta­mi­seks.

Ga­ri­na Too­min­gas ar­vas, et vo­li­ko­gu peaks kü­la­rah­va­ga koh­tu­ma, and­ma nei­le või­ma­lu­se oma sei­su­koh­ti kaits­ta.

„Vo­li­ko­gu on and­nud loa see hoo­ne müüa. Kui MTÜ Ki­vi­loo Kü­la­kes­kus soo­vib ak­tiiv­selt kü­la­te­ge­vu­se­ga jät­ka­ta, peak­si­me leid­ma min­gid muud al­ter­na­tiiv­sed la­hen­du­sed, kus nad saa­vad se­da eda­si te­ha,“ lau­sus Maar­ja Si­kut.

Ta li­sas: „See hoo­ne lä­heb müü­ki, loo­de­ta­vas­ti leiab ost­ja. Kü­la jaoks on see kind­las­ti lii­ga suur, aga kui kü­la soo­vib ol­la ak­tiiv­ne ja te­gut­se­da, siis me igal ju­hul kut­su­me nad ümar­lauda.“

Maar­ja Si­kut üt­les, et üks al­ter­na­tiiv­ne või­ma­lus on ra­ja­da kü­la­rah­va koos­käi­mis­ko­haks pro­jek­ti­toe­tus­te abil sar­na­ne pa­vil­jon, na­gu teh­ti tä­na­vu Raa­si­ku rah­va­ma­ja juur­de. Sel­li­ne et­te­pa­nek teh­ti vo­li­ko­gu is­tun­gil ka juu­nis, kui lan­ge­ta­ti ot­sus Ki­vi­loo va­na koo­li­ma­ja müü­mi­seks.

Vo­li­ko­gu lii­ge And­re Sepp oli nõus, et val­lal ei ole mõist­lik keh­vas sei­su­kor­ras en­dist koo­li­ma­ja ja kü­la­kes­kust üle­val pi­da­da, kuid mär­kis, et kü­la­rah­vas tun­neb end prae­gu pe­te­tu­na, ku­na nen­de­ga po­le as­ja pii­sa­valt aru­ta­tud. Ka te­ma te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku kü­la­rah­va­ga koh­tu­da, pak­ku­da väl­ja ja aru­ta­da kü­lae­la­ni­ke koos­käi­mis­ko­ha­na en­di­se koo­li­ma­ja ase­mel al­ter­na­tiiv­seid või­ma­lu­si. Val­la­va­nem Raul Siem kin­ni­tas, kind­las­ti ei vas­ta te­ge­lik­ku­se­le, et val­la­va­lit­sus on soo­vi­nud kü­lae­la­ni­kest „üle sõi­ta“. Ta li­sas, et po­le val­la kõi­ki­de kü­la­selt­si­de ja ko­gu­kon­da­de­ga koh­tu­ma jõud­nud, kuid Ki­vi­loos on käi­nud kor­du­valt ning ala­ti sa­mas kü­si­mu­ses, see on Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müük.

Vo­li­ko­gu esi­mees pa­lus Ga­ri­na Too­min­ga­l koos val­la­va­lit­su­se­ga or­ga­ni­see­ri­da val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te kok­ku­saa­mi­ne Ki­vi­loo kü­la­selt­si esin­da­ja­te­ga, et aru­ta­da kü­la eda­si­si plaa­ne ja te­ge­vus­ka­va. Koh­tu­mi­ne on ka­vas järg­mi­sel tei­si­päe­val, 27. sep­temb­ril kell 18 Raa­si­ku val­la­ma­jas.

Eelmine artikkelKiiu disc­gol­firadade ümb­ru­se rii­gi­met­sa raiekava
Järgmine artikkelÕhtu­ne buss Ala­ve­re-Voo­se va­hel muu­tub nõu­de­põ­hi­seks