Aruküla staadionialal avati välijõulinnak OTT KIIVIKASE näidistreeninguga

75
Kul­tu­rist OTT KII­VI­KAS te­gi Aru­kü­la jõu­lin­na­ku ava­mi­sel näi­dist­ree­nin­gu – näi­tas igal tre­nažöö­ril et­te mi­tu eri­ne­vat har­ju­tust.

Mu sü­da rõk­kab, kui mõ­ni jõu­saal ava­tak­se,“ üt­les kul­tu­rist Ott Kii­vi­kas kol­ma­päe­val, 16. au­gus­til Aru­kü­la staa­dio­nil vä­li­jõu­lin­na­ku ava­mi­sel.

Ta rää­kis, et li­saks si­se­jõu­saa­li­de­le, mi­da on Ees­tis 25 aas­tat hoog­salt aren­da­tud, on va­ja ka vä­li­jõu­saa­le, et sport oleks kät­te­saa­dav ka kõi­ki­de­le nei­le, kel po­le vä­ga pal­ju ra­ha­li­si või­ma­lu­si: „Ka ne­mad pea­vad saa­ma oma ter­vi­se eest hoo­lit­se­da.“

Aru­kü­la staa­dio­ni ta­haos­sa, kus va­rem oli vi­bu­ra­da, pan­di tä­na­vu su­vel 8 tree­ning­sea­det: kü­ki­pink, rin­nalt­su­ru­mis-, ke­re-, sel­ja-, sõu­de-, kald­su­ru­mis-, üla­tõm­be- ja õla­pink. Nen­de kõr­val on st­reet wor­kout ehk eri kõrgustel rõõbaspuud oma keharaskusega treenimiseks.

Jõu­lin­nak läks maks­ma 79 782 eu­rot, sel­lest 63 825,60 eu­rot on PRIA toe­tus Lea­der prog­ram­mist. Sead­med tar­nis Om­ni­gym tre­nažöö­ri­de maa­le­too­ja OÜ Da­vid­ci­ty­li­ne, pai­gal­das OÜ Po­Mo Playg­rounds, kes ehi­tas ka röö­bas­puu­de ala.

Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem tä­nas te­gi­jaid, OÜ Da­vid­ci­ty­li­ne müü­gi­juht Pee­ter Leid­maa tun­nus­tas oma­kor­da Raa­si­ku Val­la Spor­di en­dist juh­ti Kad­ri Kes­kü­la, kes jõu­lin­na­ku pro­jek­ti al­ga­tas, ning prae­gust juh­ti Uku Hins­ber­gi, kes oli vä­li­jõu­saa­li ra­ja­mi­se juu­res nõu ja jõu­ga abiks.

Ott Kii­vi­kas mär­kis, et vä­li­jõu­saa­li­de pai­gal­da­mi­se al­ga­tus tu­leb ko­gu­kon­nast, kus saa­dak­se aru, et jõut­ree­ning on kõi­ki­de spor­dia­la­de alus: „Mi­da va­rem maast ma­da­last saab alus­ta­da, se­da tu­ge­vam on li­has­kond ning see ai­tab tu­le­vi­kus väl­ti­da tõ­sis­te vi­gas­tus­te te­ket.“

Pee­ter Leid­maa sõ­nul on Soo­mes Põh­ja­maa­de jaoks too­de­tud Om­ni­gym sead­med aas­ta­ring­selt ka­su­ta­ta­vad, ka siis, kui väl­jas sa­jab lund või vih­ma, sead­med on muu­de­ta­va­te ras­kus­te­ga, ras­kus­te muut­mi­ne on liht­ne ja ohu­tu.

Ott Kii­vi­kas, kes viis Aru­kü­la jõu­lin­na­ku ka­hek­sal jõu­sead­mel lä­bi näi­dist­ree­nin­gu, rõ­hu­tas, et iga sead­me ka­su­ta­mi­ne peab al­ga­ma kaa­lu­pa­ku sät­ti­mi­sest – lap­sed ja al­ga­jad peak­sid en­ne tree­ni­mi­se al­gust veen­du­ma, et tre­nažöö­ri kaa­lu­pakk on kõi­ge ker­ge­ma ras­ku­se peal.
Kui jär­jest kõi­ki tre­nažöö­re ka­su­ta­da, saab tree­ni­da ko­gu ke­ha, kõi­ki li­hasg­rup­pe. Igal sead­mel on või­ma­lik te­ha mi­tut, mõ­nel ka küm­me­kond eri har­ju­tust. Jõu­ma­si­na­tel on ka pil­did, mil­lel on näi­da­tud, mil­li­seid har­ju­tu­si sel­lel tre­nažöö­ril võiks te­ha, ning QR-kood, mil­le kau­du saab vaa­da­ta õp­pe­vi­deoid.

Ott Kii­vi­kas soo­vi­tas üht har­ju­tust te­ha 10-15 kor­da, see­jä­rel pu­ha­ta ning siis soo­ri­ta­da uued kor­du­sed. Esial­gu tu­leks iga see­riat te­ha kaks, tree­ni­tu­se kas­va­des kolm kor­da: „Esi­mes­tel tree­nin­gu­tel ei ole olu­li­ne te­ha mak­si­mum­pin­gu­tu­se­ga, kui käi­te pi­de­valt tree­ni­mas, võik­sid kaks esi­mest see­riat ol­la väi­ke­se va­ru­ga, vii­ma­ne ju­ba mak­si­mum­pin­gu­tu­se­ga. Kui jõu­du on te­ha roh­kem kui 15 kor­da, pan­ge kaa­lu­pa­ku­le ras­kust juur­de, siis ta­ga­te sel­le, et toi­mub jär­je­pi­dev areng.“

Jõut­ree­nin­gu mii­ni­mum on Ott Kii­vi­ka­se sõ­nul üks kord nä­da­las, vor­mi ai­tab pa­ran­da­da kaks kor­da nä­da­las tree­ni­mi­ne ning kui süs­te­maa­ti­li­selt kolm kor­da nä­da­las tree­ni­da, kas­va­vad nii li­ha­sed kui ül­di­ne ener­gia­ta­se ja või­me­kus.

Eelmine artikkelÕue sportima!
Järgmine artikkelMARGUS KEERMA mälestusvõistlused