Kiiu disc­gol­firadade ümb­ru­se rii­gi­met­sa raiekava

30
Kiiu disc­gol­fi­pargi ümb­rus­se pla­nee­ri­tud raie­te kaart. Lil­la­ga on tä­his­ta­tud ka­van­da­tav la­ge­raie ja oranžiga har­ven­dus­raie.

RMK ava­li­kus­tas en­da ko­du­le­hel Kiiu disc­gol­fi­ra­da­de ümb­ru­ses asu­va kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga (KAH) rii­gi­met­sa ma­jan­da­mi­se pro­jek­ti aas­ta­teks 2023-2032 ja vas­tu­sed sel­le ava­li­kus­ta­mi­sel esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­le. Lin­gi pro­jek­ti­le ja vas­tus­te­le leiab Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­helt. RMK oo­tab ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na, ela­ni­ke ja oma­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kuid 4. ok­toob­riks.

Val­la­ma­jas kor­ral­da­tud ava­li­kul aru­te­lul, mis toi­mus 16. au­gus­til, oli ko­ha­li­ke ela­ni­ke soov, et disc­gol­fi­ra­da­de lä­he­du­ses paik­ne­vas sa­ja-aas­ta­ses män­ni­kus ei võe­taks järg­mi­se 10 aas­ta jook­sul puid ma­ha, KAH-alad tu­leks ku­jun­da­da park­met­sa il­me­ga ja väl­ti­da suu­ri la­ge­daid ala­sid. Nen­de et­te­pa­ne­ku­te­ga on ar­ves­ta­tud.

Kiiu disc­gol­fipargi ümb­ru­ses on KAH maad 20,6 hek­ta­rit, mil­lest 19,6 hek­ta­ril on ma­jan­da­tav mets. Pro­jek­tis on kir­jas, et ko­gu­kon­na­ga kok­ku­le­pi­tud tin­gi­mus­tel on plaa­nis 2023. aas­tal te­ha la­ge­raiet kol­mel eral­di­sel kok­ku 3,40 hek­ta­ril ja har­ven­dus­raiet 2 hek­ta­ril. Kus­juu­res ühel eral­di­sel jäe­tak­se la­ge­raie kor­ral li­gi poo­led puud kas­va­ma, tei­sel jäe­tak­se kas­va­ma kõik män­nid ning kol­man­dal kõik män­nid ja loo­de­ser­va ra­ja äär­de ka sang­lep­pa­de ri­da.

Pro­jek­tis on sel­gi­ta­tud, seal­ne rii­gi­met­sa ma­jan­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2023-2032 on kok­ku pan­dud nii, et Kiiu disc­gol­fi met­sa­d säiliksid ja oleksid mit­me­külg­selt ka­su­tatavad.

Eelmine artikkelAni­ja val­las on uus jäät­me­ve­da­ja – OÜ EKO­VIR
Järgmine artikkelKüla­selts soo­vib Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müü­gi pea­ta­mist