Kui­das on koo­lid uueks õp­peaas­taks val­mis

487
Kehra kool.

Kü­si­si­me meie koo­li­juh­ti­delt, kui­das on kool uueks õp­peaas­taks val­mis, mis on sel aas­tal uut või tei­si­ti, kas ja mi­da te­hak­se ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku väl­ti­mi­seks.

Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG: „Meil on kaks uut õpe­ta­jat. Ve­ne keelt hak­kab and­ma And­rei Ku­zich­kin ning muu­si­kaõ­pe­tust Ül­le Ul­man.

Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks püüa­me jär­gi­da eri­ne­vaid reeg­leid: de­sin­fit­see­ri­me kä­si, söö­gi­va­he­tun­nid on jao­ta­tud kel­laa­ja­li­selt osa­deks, va­he­tun­di­des ole­me või­ma­lu­sel õues, spor­di­saa­lis, ka klas­si­ruu­mis, mi­da küll va­he­tun­nis pea­me kind­las­ti õhu­ta­ma. Meie koo­lis on üs­na vä­he ruu­mi ko­ri­do­ri­des, see­tõt­tu on pa­ras väl­ja­kut­se lei­da koo­li­ma­jas mõ­ni õdus nur­ga­ke, kus klas­si­kaas­las­te­ga ol­la, kuid ole­me ka sel­le pea­le mõel­nud. Ku­na koo­li­ma­ja üm­ber on park, siis on see hea või­ma­lus ol­la ik­ka­gi väl­jas.

Väi­ke­ses koo­lis on ilm­selt suur­te­ga võr­rel­des kor­da­des liht­sam toi­me­ta­da paind­li­kult. Ka meie õpe­ta­jad on val­mis paind­li­kult üle mi­ne­ma või pa­ral­leel­selt juh­ti­ma õp­pe­tööd eri­ne­va­tel vii­si­del. Kind­las­ti tõu­seb foo­ku­ses­se õue­sõ­pe.“

Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor REN­NA REI­SI: „Kõik õpe­ta­jad on ole­mas, on rõõ­mus­tav, et õpi­las­te arv kas­vab. Uue töö­ta­ja­na alus­tab meil kä­si­töö ja ko­dun­du­se õpe­ta­ja Ker­ly Hee­ro.
Käe­so­lev õp­peaas­ta saab mei­le ole­ma mit­me­kord­selt eri­li­ne: tee­me ju­ba prae­gu et­te­val­mis­tu­si koo­li­hoo­ne täie­li­kuks ka­pi­taal­re­mon­diks, uuest aas­tast viiak­se õp­pe­te­ge­vus üle val­la teis­tes­se ruu­mi­des­se. Hin­da­me krii­ti­li­selt ole­ma­so­le­vat õp­pe­va­ra ja in­ven­ta­ri, uu­ri­me ko­li­mis­või­ma­lu­si. Ana­lüü­si­si­me õp­pe­nõu­ko­gus eel­mi­se õp­peaas­ta tu­le­mu­si, eri­ti kes­ken­du­si­me toi­mu­nud dis­tant­s-õp­pe­le. Et edas­pi­di oleks va­ja­du­sel dis­tant­silt õpe­ta­mi­ne kõi­ki­de­le osa­pool­te­le või­ma­li­kult üht­vii­si aru­saa­dav, koos­ta­si­me koo­li õp­pe­ka­va li­sa­na do­ku­men­di, mis peaks sel­gust loo­ma.

Co­vid-19 vii­ru­se tõ­kes­ta­mi­seks tee­me kõi­ke, mi­da ter­vi­sea­met ja mi­nis­tee­rium soo­vi­ta­vad, mõis­tus­pä­ra­selt. Kind­las­ti ei to­hiks äre­vust te­ki­ta­vas olu­kor­ras muu­tu­da õp­pe­töö eri­li­selt kor­ral­da­mi­ne omaet­te ees­mär­giks. Ole­me val­mis te­ge­ma kõik en­da­pool­se, et kon­tak­tõ­pe jät­kuks.“

Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor AVO MÖLS: „Kool on uueks aas­taks val­mis. Kõik õpe­ta­jad on ole­mas. Õp­pea­la­ju­ha­ta­jaks hak­kas ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ivi­ka Je­gis, ve­ne kee­le õpe­ta­ja­na alus­tab meie ma­jas tööd Raa­si­ku koo­li õpe­ta­ja Lin­da Wro­bel, lap­se­hool­dus­puh­ku­selt naa­seb An­ne­li Pa­juri.

Koo­lil on de­so­va­hen­did ole­mas ja pai­gal­da­tud. Ke­va­del osa­le­sid ena­mus õpe­ta­jaid Di­gi­kii­ren­di koo­li­tu­sel, kui on va­ja, saab õpi­tut ka­su­ta­da reaal­ses elus.“

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li ju­ha­ta­ja KRIS­TIN MEI­GAS: „Ma­ja on tuu­lu­ta­tud ja läi­ki­ma löö­dud. Meie õp­peaas­ta jät­kub tra­dit­sioo­ni­li­selt, töö­ta­des aas­taae­ga­de va­hel­du­mi­se rüt­mis.
Vii­ru­se väl­ti­mi­se meet­me­test esi­ko­hal on kä­te pe­su ja de­sin­fit­see­ri­mi­se jäl­gi­mi­ne. Lap­sed on meil kõi­ki­de va­he­tun­di­de ajal õues, na­gu on ala­ti ol­nud, väl­jaar­va­tud söö­gi­va­he­tund. Hai­ged õpi­la­sed ja õpe­ta­jad koo­li ei tu­le. Või­ma­li­kuks dis­tant­sõp­peks val­mis­tu­me sel­le­ga, et arut­le­me või­ma­lus­te üle võt­ta ka­su­tu­se­le üht­ne e-plat­vorm.“

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor KAI­DO KREIN­TAAL: „Ole­me val­mis. Meil on juu­be­liaas­ta, kool saab 170aas­ta­seks. Vi­list­las­te kok­ku­tu­le­kut küll ei tu­le, aga ise­kes­kis tä­his­ta­me se­da 7. no­vemb­ril pe­re­päe­va­na. Ei saa mär­ki­ma­ta jät­ta, et esi­mes­tel kuu­del saa­dab meid aken­dest ehi­tus­mü­ra, ku­na koo­li­ma­ja esi­ne muu­tub at­rak­tiiv­seks lin­na­väl­ja­kuks. Ehk on koo­li sün­ni­päe­val ju­ba mi­da­gi näi­da­ta.

Loo­de­ta­vas­ti la­seb ko­roo­na meil se­da te­ha. Ole­me ka mõel­nud, kui­das lap­si ha­ju­ta­da ja suu­re­maid ko­gu­ne­mi­si sel aas­tal po­le pla­nee­ri­nud. Koo­liaas­tat alus­ta­si­me staa­dio­nil ja pä­rast ter­vi­tus­sõ­nu sam­mu­si­me rong­käi­gus koo­li­maj­ja. Esi­me­ne ja ka­he­teist­küm­nes klass alus­ta­sid koo­li au­las. Dis­tant­sõ­pe läks meil ke­va­del üp­ris nor­maal­selt ja va­ja­du­sel ole­me val­mis uues­ti jät­ka­ma, kui­gi se­da vä­ga ei oo­ta. On lap­si, kel­le­le see üld­se ei so­bi ja neil on ras­ke. Sa­mu­ti on ees­ti­keel­ne koo­li­kesk­kond kee­le­kümb­lu­sõ­pi­las­te­le vä­ga olu­li­ne.“

Kol­ga koo­li di­rek­tor TÕ­NU VALD­MA: „Meil on kaks uut töö­ta­jat, hu­vi­juht Lii­na Talts ja as­sis­tent-pro­jek­ti­juht Bri­git­ta Vaik­re.

Kõi­ge suu­rem muu­tus sel õp­peaas­tal on, et lap­sed söö­vad koo­li­lõu­nat nel­jal eri ajal ning sel­le tõt­tu ve­nib koo­li­päev vei­di pi­ke­maks. Muus osas kor­ral­da­me koo­lie­lu vas­ta­valt ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium soo­vi­tus­te­le – püüa­me hoi­da dis­tant­si, va­he­tun­di­de ajal lii­ku­da klas­si­de kau­pa ja ol­la või­ma­li­kult pal­ju õues, koo­li­ma­jas sees ei jook­se ega lär­ma. Koo­lis soo­vi­ta­me kan­da mas­ke, sis­se- ja väl­ja­pää­su­de juu­res on kä­te de­sin­fit­see­ri­mi­seks de­so­punk­tid, lap­se­va­ne­ma­tel soo­vi­ta­me lap­si oo­da­ta väl­jas­pool koo­li­ma­ja. Li­saks fik­see­ri­me vä­ga kor­rekt­selt nii tun­di­des kui pi­ka­päe­va­rüh­mas vii­bi­vad õpi­la­sed, et või­ma­li­ku hai­ges­tu­mi­se kor­ral oleks liht­sam jäl­gi­da, kel­le­ga olid hai­gel lä­hi­kon­tak­tid. Täp­sed ju­hi­sed koo­li töö­kor­ral­du­sest ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tin­gi­mus­tes on kir­jas meie koo­li ko­du­le­hel.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor VEL­LO SATS: „Ole­me leid­nud kõik õpe­ta­jad, ke­da al­ga­vaks koo­liaas­taks va­ja­si­me – meil alus­tavad tööd viis uut õpe­ta­jat. Need on: Kadi Talpsepp, Rainer Loik, Geitrud Kursk, Kaja Asmer ja Kaidi Kuur. Ole­me nen­de kõi­ki­de üle vä­ga rõõm­sad – õpe­ta­jaid ei ole ko­gu Ees­tis koo­li­des­se liht­ne lei­da.

Meil on ala­tes käe­so­le­vast aas­tast ka­su­tu­sel koo­li­vorm. Ole­me koo­li­vor­mi­ga al­les al­gu­ses, käe­so­lev õp­peaas­ta on har­ju­mi­seks ja õp­pi­mi­seks. Üle mit­me aas­ta on meil taas kaks 10. klas­si.

Möö­du­nud õp­peaas­ta ku­ju­nes kõi­ki­de­le Ees­ti koo­li­de­le ala­tes märt­si kesk­pai­gast täies­ti teist­su­gu­seks võr­rel­des va­ra­se­ma­te­ga. Tu­li üle min­na dis­tant­sõp­pe­le. See aeg õpe­tas kind­las­ti kõi­ki­de­le mi­da­gi, muu­de ko­ge­mus­te kõr­val sai­me ka et­te­ku­ju­tu­se, kui­das õp­pi­da ja õpe­ta­da siis, kui ei ol­da iga­päe­va­selt ja har­ju­mus­pä­ra­selt koo­lis. Va­ja­du­sel ole­me suu­te­li­sed dis­tant­sõ­pet jät­ka­ma, aga loo­da­me, et se­da se­ni­sel ku­jul ja täis­ma­hus enam va­ja ei ole. Küll aga ka­vat­se­me osa va­ne­ma­te õpi­las­te kur­su­si õpe­ta­da dis­tant­sõp­pe­na. Ole­me kaar­dis­ta­nud õpe­ta­ja­te, õpi­las­te ja las­te­va­ne­ma­te ko­ge­mu­sed ja mõt­ted dis­tant­sõp­pe ajast, sep­temb­ri al­gu­ses toi­mub ka õpe­ta­ja­te koo­so­lek dis­tant­sõp­pe tee­mal. Alus­ta­me üle­mi­ne­kut uue­le e-õp­pe kesk­kon­na­le Mic­ro­soft 365, jät­ka­me ka õpe­ta­ja­te di­gi­pä­de­vu­se aren­da­mist. Käe­so­le­va õp­peaas­ta ül­d-ees­mär­gid on pai­ka pan­dud ja õp­pe­nõu­ko­gu koo­so­le­kul lä­bi aru­ta­tud, nüüd jät­kub töö nen­de­ga. Aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se alal on ära teh­tud ju­ba suur töö, loo­da­me aren­gu­ka­va­ga sel aas­tal val­mis saa­da. Ole­me pai­ka pan­nud lä­he­ma­te aas­ta­te koo­li aren­gu võt­me-ees­mär­gid.

Al­ga­vaks koo­liaas­taks ole­me koo­li­pe­re­le koos­ta­nud soo­vi­tu­sed, kui­das käi­tu­da koo­lis ko­roo­na­vii­ru­se tin­gi­mus­tes.

Aas­ta­te­pik­ku­se töö tu­le­mu­se­na ole­me jõud­nud nii kau­ge­le, et on ole­mas koo­li­ma­ja täie­lik re­no­vee­ri­misp­laan. Vaa­ta­me kõik po­si­tiiv­selt tu­le­vik­ku – pä­rast algk­las­si­de ma­ja val­mi­mist peab kind­las­ti toi­mu­ma ka üle­jää­nud ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­ne vas­ta­valt pro­jek­ti­le „Ree­de“.
Koo­li oo­tab käe­so­le­val õp­peaas­tal ees ka suur ruu­mi­li­ne muu­da­tus – koo­li laien­da­mi­se­ga seo­ses tu­leb lam­mu­ta­da õpi­las­ko­du tiib ja see toob en­da­ga kaa­sa pal­ju muu­da­tu­si iga­päe­va­ses õp­pe­töös. Ole­me ot­sus­ta­nud, et ko­gu kool jääb koo­li­maj­ja. Meil on ole­mas ka plaan, kui­das tööd kor­ral­da­da. See teeb küll töö­kor­ral­du­se pin­ge­li­se­maks, aga an­nab koo­li­pe­re­le või­ma­lu­se kok­ku jää­da. Koos ela­me kit­sad ajad üle – tea­me, et 2021. aas­ta lõ­puks on uus koo­li­ma­ja val­mis.“

Loksa gümnaasiumi direktor ÕNNELA TEDREKIN: „Meil on 4 uut õpetajat. Uuesti tuli meile Marika Lahe, kes õpetab eesti keelt teise keelena, kooli vilistlane Sille Hermann on eesti keele õpetaja, Margaret Latt 1. klassi keelekümblusõpetaja ning Anastasia Jaškina hakkab 4. klassile õpetama eesti keelt teise keelena.

Sel aastal õpivad algklassid ainult oma majas, suurde koolimajja nad käima ei hakka. Et oleks võimalik algklassid hoida ka viiruse leviku korral võimalikult kaua kontaktõppel. Haridustehnoloog plaanib 1. klasside lastega harjutada iseseisva õppimise jaoks arvutite kasutamist. Õpetajad rakendavad koolis ka neid õppevorme, mida distantsõppe ajal hakkasid kasutama.“

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor HEL­JU KA­DA­KAS: „Uuel õp­peaas­tal hak­ka­vad meil li­saks ju­ba ole­ma­so­le­va­te­le rin­gi­de­le töö­le 1.-3. klas­si las­te­le mõel­dud et­te­võt­lus­ring ning spor­di­ring 1.-4. klas­si õpi­las­te­le.

Püüa­me sel õp­peaas­tal ära ka­su­ta­da dis­tant­sõp­pelt saa­dud ko­ge­mu­si. Kui laps hai­ges­tub ja jääb ko­ju ning on või­me­li­ne õp­pe­tööd kaa­sa te­ge­ma, siis püüa­me te­da dis­tant­silt kaa­sa­ta õp­pe­töös­se, too­me ta lä­bi in­ter­ne­ti klas­si­ruu­mi.“

Raa­si­ku koo­li di­rek­tor REE­LI­KA TU­RI: „Kõi­ge suu­rem muu­tus meie jaoks on, et Raa­si­ku põ­hi­koo­list saab Raa­si­ku kool, mis ühen­dab en­das las­teae­da ja koo­li. Kõik õpe­ta­jad on ole­mas. Õp­pe­ka­va­li­sed muu­da­tu­sed on, et 1. ja 2. klas­sis on üks tund nä­da­las suu­li­ne ing­li­se keel, kus laul­dak­se, tant­si­tak­se ja män­gi­tak­se. 5. klas­sis jät­ka­me eel­mi­sel aas­tal alus­ta­tud pro­jek­ti­ga suu­li­ne ve­ne keel. 3. klas­sis on üks tund nä­da­las et­te­võt­lu­sõ­pet ning 8. klas­sis et­te­võt­lu­sõ­pet ja mi­ni­fir­ma­de te­ge­mist.

Suur ees­märk sel­lel aas­tal on di­gi­pä­de­vus­te aren­da­mi­ne ja di­gi­ta­li­see­ru­mi­ne. Kõik õpe­ta­jad on saa­nud Goog­le Class­roo­mi esi­me­se tut­vus­tu­se ja hak­ka­vad se­da nii-öel­da õp­pe­va­hen­dit või­ma­li­kult tih­ti ka­su­ta­ma. Uuen­da­si­me tah­ve­lar­vu­ti­te klas­si. Kõi­ge olu­li­sem on see, et mõ­tes­ta­me en­di jaoks õpe­ta­mist üm­ber, kui­das se­da te­ha nii, et toe­ta­da õpi­las­te au­to­noom­set mo­ti­vat­sioo­ni ja se­da, et õp­pi­mi­ne pä­ri­selt toi­muks.

Sel­lel õp­peaas­tal lä­he­me üle koo­li­vor­mi­le ning hak­ka­me väi­kes­te sam­mu­de­ga lii­ku­ma käi­tu­mi­sos­kus­te män­gu VE­PA ja kiu­sa­mis­vas­ta­se koo­li ehk KI­VA prog­ram­mi­de poo­le, et meist saaks KI­PA kool.“

Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li di­rek­tor MA­RI­KA AS­TOR: „Püüa­me jät­ka­ta ta­va­pä­ra­selt. Meil on ma­jas oma las­te jaoks pii­sa­valt ruu­mi, et saa­me neid ha­ju­ta­tult õpe­ta­da ning jär­gi­da kõi­ki soo­vi­tu­si, mi­da on ja­ga­nud ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium ja ter­vi­sea­met, kui just ei te­ki rii­gis või val­las muud olu­kor­da.

Ole­me mõel­nud kok­ku­lep­pel va­ne­ma­te­ga te­ha las­te­le iseõp­pi­mi­se ja ko­du­sõp­pe päe­vi.“

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu te­hak­se kaks kor­da
Järgmine artikkelKodu endised töötajad kohtusid Kehra näituse lõpetamisel