Kui­das hin­da­vad ni­me­kir­ja­de esin­da­jad va­li­mis­tu­le­mu­si?

277
Foto Raul Valgiste/Kuusalu Kroonika

RAA­SI­KU VALD
Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, AVO MÖLS: „Va­li­mis­tu­le­mu­sed on oo­tus­pä­ra­sed. Ne­li aas­tat ta­ga­si läks enam-vä­hem sar­na­selt, va­he­peal ei ole kel­lel­gi ol­nud eri­list ker­ki­mist või lan­gust. Oli tea­da, et li­san­dub EK­RE ning ne­mad te­gid ära sel­le tu­le­mu­se, mis oli kuue ini­me­se­ga või­ma­lik. Mis eda­si saab, ei ta­ha veel en­nus­ta­da. Kok­ku­lep­peid po­le veel sõl­mi­tud, tark ei tor­ma, igal as­jal oma aeg. Va­li­mis­de­bat­ti­dest pais­tis väl­ja, et meie mee­lest on aeg muu­tus­teks. See oli meie va­li­mis­lii­du siht ning kui va­li­jad tu­lid sel­le­ga kaa­sa, siis loo­mu­li­kult ei hak­ka me üm­ber ot­sus­ta­ma. Kõik al­gab juh­ti­mi­sest. Üks ini­me­ne ei tee val­las mi­da­gi ära, sel­leks on va­ja vä­ga häs­ti toi­mi­vat mees­kon­da. Olu­li­ne on saa­da pai­ka mees­kond, kes ko­gu val­lae­lu koor­di­nee­rib ning üht­la­selt ja si­hi­pä­ra­selt ju­hib, siin ei ole soo­lot­se­mi­se koht, va­ja on or­kest­ri­män­gu. Oma kan­di­daa­di vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le üt­le­si­me väl­ja ju­ba en­ne va­li­mi­si, see on Maar­ja Si­kut. Val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks ole­me lu­ba­nud kor­ral­da­da kon­kur­si.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, ANTS KI­VI­MÄE: „Ar­vu­ta­si­me eel­ne­valt, et kui EK­REt toe­tab Ees­tis 25 prot­sen­ti ehk vee­rand va­li­jaist, siis peak­si­me Raa­si­ku val­las saa­ma um­bes 500 häält ehk vo­li­ko­gus kolm koh­ta. Kol­me ei saa­nud, sai­me kaks, sel­les mõt­tes ei läi­nud pä­ris ar­va­tult. Sa­mas on 25 prot­sen­di va­li­ja­te toe­tus pi­gem era­kon­na üle­rii­gi­li­se­le po­lii­ti­ka­le, ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes see pä­ris ei pä­de. Sel­lest hoo­li­ma­ta ole­me vo­li­ko­gus­se saa­dud ka­he ko­ha­ga vä­ga ra­hul. Täh­tis on, et ole­me nüüd val­la juh­ti­mi­se juu­res, kus üri­ta­me oma kon­ser­va­tiiv­se maail­ma­vaa­te­ga oma val­la jaoks te­ha nii pal­ju kui või­ma­lik. Mi­nu tu­le­mus, 167 häält, on eel­mi­se kor­ra­ga võr­rel­des to­pelt, sel­list po­pu­laar­sust ei oleks küll us­ku­nud. Es­mas­päe­val pä­rast oma­va­he­list nõu­pi­da­mist ja kaa­lu­mist saa­tis EK­RE Raa­si­ku osa­kon­na esi­mees Priit Peb­sen Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du­le amet­li­ku et­te­pa­ne­ku alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­seks. Meie mõt­te­laad sel­le va­li­mis­lii­du­ga on pal­ju lä­he­da­sem kui tei­se lii­du­ga.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, AND­RE SEPP: „Tu­le­mus­te­ga võib ra­hu­le jää­da, kui­gi kül­lalt­ki na­pilt, aga siis­ki võit­si­me va­li­mi­sed. Eel­mi­ses vo­li­ko­gus oli meil 8 koh­ta, nüüd sai­me 7. Mul on vä­ga hea meel meie tu­ge­va mees­kon­na üle ning et sel­lest va­li­ti vo­li­kok­ku ka uu­si liik­meid. Nii pal­ju hää­li siis­ki ei antud, et olek­si­me saa­nud ük­si va­lit­se­da, igal ju­hul tu­leb moo­dus­ta­da min­gi koa­lit­sioon. Mil­li­seks see ku­ju­neb, ei os­ka öel­da, või­ma­lik, et koa­lit­sioo­ni tee­vad tei­sed ni­me­kir­jad. Ole­me val­la jaoks pal­ju tei­nud, pal­ju in­ves­tee­rin­guid el­lu vii­nud ning pal­jud as­jad on veel poo­le­li. Ole­me val­mis pa­nus­ta­ma mõ­le­mal pool, nii koa­lit­sioo­nis kui opo­sit­sioo­nis, ära­te­ge­mi­se­ga ei saa ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sust juh­ti­da, see eel­dab koos­tööd nel­ja aas­ta jook­sul kõi­gi poo­lelt.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, SIG­NE TIIT­SO: „Sain nii vä­he hää­li, et mi­da siin ik­ka hin­na­ta. Kan­di­dee­ri­sin era­kon­na pal­vel, mu ees­märk ja soov ei ol­nud vo­li­kok­ku pää­se­da. Tei­sest kül­jest olin nõus, sest miks mit­te tah­ta kaa­sa rää­ki­da ko­ha­li­kus elus. Meie era­kon­na ra­ku­ke on la­gu­ne­nud. Ku­na ei ol­nud ae­ga ni­me­kir­ja kok­ku pan­na, olin ni­me­kir­jas ük­si. Aga kõik va­li­mi­sed al­ga­vad siis, kui eel­mi­sed lõp­e­vad, nii et kui tah­ta järg­mi­sel kor­ral edu­kas ol­la, tu­leb tä­na töö­le ha­ka­ta, alus­ta­da uue osa­kon­na loo­mist.“

ANI­JA VALD
Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, RII­VO NOOR: „Kao­ta­si­me vo­li­ko­gus kolm koh­ta, sai­me 8, kuid see oli üs­na oo­tus­pä­ra­ne. Eel­mi­sel kor­ral olid meil ni­me­kir­jas en­di­sed Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la­va­ne­mad. Me ei tei­nud en­nus­tu­si, aga ole­ta­si­me, et saa­me sel kor­ral 7-9 koh­ta, ning hin­nang oli üs­na adek­vaat­ne. Mi­na pak­ku­sin, et saa­me 7 koh­ta, nii et läks pa­re­mi­ni, kui olin ar­va­nud. On hea meel, et meie va­li­mis­lii­du ini­me­sed said suh­te­li­selt tu­ge­vad man­daa­di, kee­gi ei osu­tu­nud va­li­tuks 15 hää­le­ga, vaid on üht­la­selt tu­gev kol­lek­tiiv vä­ga tub­li­dest te­gi­ja­test. Kui vo­li­kok­ku saab ka asen­dus­lii­ge Too­mas Tõ­ni­se, on meilt vo­li­ko­gus tõe­li­ne ras­ke­ka­hur­vä­gi. Koa­lit­sioo­ni­kõ­ne­lu­si po­le veel pi­da­nud, kuid meie soov on jät­ka­ta se­ni­se koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­ga. Kõi­ge pa­rem oleks mui­du­gi luua ühi­ne laia­põh­ja­li­ne koa­lit­sioon, kaa­sa­ta ka Re­for­mie­ra­kond ja EK­RE, et koos Ani­ja val­da pa­re­maks te­ha. Mi­nu naiiv­ne soov on, et unus­tak­si­me po­lii­ti­ka ja par­tei­de ni­med ning te­gut­sek­si­me ühi­se as­ja ni­mel, mõt­lek­si­me koos, kui­das ko­du­koh­ta aren­da­da. Kui hak­ka­me vank­rit eri­ne­va­le poo­le ve­da­ma, ei tu­le heast ja kii­res­ti aren­gust mi­da­gi väl­ja. Usun, et see on või­ma­lik, eel­mi­ne vo­li­ko­gu oli üks­meel­ne ja nen­de­ga oli mõ­nus töö­ta­da.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, PEEP KASK: „Olen ra­hul, sest sai­me vo­li­ko­gus ühe ko­ha juur­de, kol­me ase­mel on Re­for­mie­ra­kon­nal neid nüüd ne­li. Vo­li­ko­gu eel­mi­sest koos­sei­sust oli­me ain­sad, kes oma tu­le­must pa­ran­da­sid. Soo­vi­me val­la e­luolu pa­ran­da­mi­sel ja eden­da­mi­sel kaa­sa rää­ki­da ning loo­da­me, et va­li­mis­te võit­jad va­li­mis­lii­dust võ­ta­vad meid tõ­sis­te part­ne­ri­te­na. Mõist­li­ke ot­sus­te poolt olen ala­ti ol­nud, põ­hi­mõt­te pä­rast mil­le­le­gi vas­tu ei hää­le­ta. Sa­mas on ka krii­ti­ka eda­si­viiv jõud. Kui vi­ga­de­le tä­he­le­pa­nu ei ju­hi­ta, te­kib­ki mu­ga­vust­soon. Meie ee­lis­tus oli, et val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne võiks toi­mu­da kon­kur­si kor­ras, aga vaa­da­tes va­li­mis­tu­le­mu­si on nä­ha rah­va usal­dust prae­gu­se­le val­la­va­ne­ma­le ning ole­me val­mis te­da ame­tis jät­ka­mi­sel toe­ta­ma. Ma­te­maa­ti­li­selt on või­ma­lik ka kol­me par­tei liit: Kes­ke­ra­kond, Re­for­mi-
e­ra­kond ja EK­RE.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, JAA­NUS KA­LEV: „Tu­le­mus oleks või­nud pa­rem ol­la, sai­me vo­li­kok­ku ne­li koh­ta se­ni­se viie ase­mel. Isik­li­ku hääl­tear­vu­ga olen ra­hul, aga ko­gu ni­me­kir­ja oma jäi lah­jaks. Saa­me veel kok­ku ja aru­ta­me, mis võis ol­la sel­le põh­jus. Ku­na va­li­mi­si me ei võit­nud, tu­leb alus­ta­da koa­lit­sioo­ni­lä­bi­rää­ki­mi­si. Nii va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus kui meie ole­me pi­de­valt rõ­hu­ta­nud jär­je­pi­de­vu­se olu­li­sust. Lä­bi­rää­ki­mi­sed al­les al­ga­vad. Või­ma­lik on te­ha ka par­tei­de kol­mik­liit, aga  ee­lis­ta­me siis­ki laia­põh­ja­list koa­lit­sioo­ni, kus aja­me kõik ühist val­laas­ja.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, MAR­GUS MO­LOK: „Ole­me ra­hul nii hääl­te ar­vu­ga kui kol­me ko­ha­ga, mis vo­li­ko­gus sai­me. Eri­ti meel­di­valt ül­la­tas Trii­nu Al­li­pe­re­le an­tud vä­gev hääl­te arv, ka en­da tu­le­mu­se­ga olen ra­hul. Olen kin­del, et sai­me kõi­ge roh­kem nen­de ini­mes­te hää­li, kes va­rem toe­ta­sid Kes­ke­ra­kon­da. Ma ei os­ka öel­da, mis konk­reet­selt on val­las va­les­ti teh­tud, aga tun­dub, et ini­me­sed mis­ki­pä­rast Kes­ke­ra­kon­na juh­ti­mi­se­ga pä­ris ra­hul ei ole ol­nud. Või on liht­salt tü­di­ne­nud, et aas­taid ja aas­ta­küm­neid on üks era­kond ol­nud juh­tiv jõud val­las. Sa­mu­ti ei ol­da ra­hul prae­gu­se va­li­mis­lii­du ai­nu­juh­ti­mi­se­ga, se­da näi­ta­vad ka va­li­mis­tu­le­mu­sed. Tõe­näo­li­selt oo­da­tak­se ik­ka­gi min­geid muu­tu­si.
Mi­nu ar­va­tes on prae­gu kaks va­rian­ti – kas luuak­se uues­ti va­li­mis­lii­du ja Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioon või moo­dus­ta­vad uue koa­lit­sioo­ni Kes­ke­ra­kond, Re­for­mie­ra­kond ja EK­RE. Meie ee­lis­ta­me, mõis­ta­gi, par­tei­de lii­tu. Kolm era­kon­da koa­lit­sioo­nis oleks laia­põh­ja­li­sem kui üks era­kond ja va­li­mis­liit. Va­li­mis­lii­du­ga me esi­me­se hoo­ga koa­lit­sioo­ni te­ge­mist või­ma­li­kuks ei pea, sest üks meie põ­hi­nõud­mi­si on val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne kon­kur­si kor­ras. Kui aga va­li­mis­liit nõus­tub de­mok­raat­li­ku ja ava­li­ku kon­kur­si­ga val­la­va­ne­ma ko­ha­le, siis miks mit­te. Meie liik­med on se­da meelt, et val­la­va­nem tu­leb nii-öel­da sis­se os­ta, et po­leks min­git mõ­ju­ta­mist sel­lelt ni­me­kir­jalt, kes ta on pai­ka pan­nud. Kui val­la­va­nem „pan­nak­se pai­ka“, on ta ik­ka­gi sel­le era­kon­na või va­li­mis­lii­du nä­gu, ta on na­tu­ke lü­ka­ta-tõu­ga­ta, teeb se­da, mis on sel­le­le era­kon­na­le või va­li­mis­lii­du­le ka­su­li­kum. See ei ole õi­ge. Ole­me kuul­nud ka Keh­ra ja kü­la­de ela­ni­ke ar­va­must, et prae­gu­ne val­la­va­nem on Aeg­vii­du nä­gu. Nii ei peaks ole­ma. Sel­le­pä­rast on meie kin­del soov, et val­la­va­ne­ma leid­mi­seks tu­leb te­ha kon­kurss.“

Era­kond Isa­maa, ER­MO PORK­VE­LI: „Tun­ded on ka­he­ti­sed. Era­kon­na­le oleks oo­da­nud na­tu­ke roh­kem toe­tust, aga isik­li­kust sei­su­ko­hast oli tu­le­mus lau­sa ül­la­ta­valt hea, kaks kor­da pa­rem kui eel­mi­sel kor­ral, sel­le üle saab rõõ­mu tun­da. Kam­paa­niat ma ei tei­nud, olin liht­salt Isa­maa esin­da­ja, kes hoi­dis Ani­ja val­las era­kon­na ni­me pil­dil. Taht­sin era­kon­da toe­ta­da, sest mi­nu jaoks on riik­lik po­lii­ti­ka kom­mu­naal­po­lii­ti­kast olu­li­selt hu­vi­ta­vam. Val­la ser­vas rii­gi­maan­tee ää­res ela­des ei ole mul val­la­ga vä­ga pal­ju te­ge­mist.“

KUU­SA­LU VALD
Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, UR­MAS KIRT­SI: „Ala­ti võib unis­ta­da suu­re­ma­test numb­ri­test, aga tu­le­mus oli pa­rim, säi­li­ta­si­me ka­hek­sa ko­ha­ga val­la­vo­li­ko­gus oma se­ni­se po­sit­sioo­ni. Te­gi­me tu­ge­valt va­li­mis­kam­paa­niat, oli­me näh­ta­vad sot­siaal­mee­dias, käi­si­me tel­gi­ga end tut­vus­ta­mas eri­ne­va­tel üri­tus­tel, aval­da­si­me 12le­he­kül­je­li­se va­li­mis­te­le­he. Kor­ral­da­si­me in­ter­ne­tis Zoom-kesk­kon­nas koh­tu­mi­se va­li­ja­te­ga, mil­lest osa­võtt ei ol­nud va­li­ja­tel küll eri­ti ak­tiiv­ne. Mis eda­si saab, sel­gub ja kok­ku­lep­ped sõl­mi­tak­se lä­hi­ma paa­ri päe­va­ga. Esial­gu veel kõ­ne­lu­si pee­tud ei ole. Kom­bi­nat­sioo­ne on mit­meid. Ühi­sel Ko­dul on või­ma­lik lä­bi rää­ki­da EK­RE­ga, kel on vo­li­ko­gus en­di­selt kaks koh­ta, saaks 10liik­me­li­se koa­lit­sioo­ni. Sa­mas on või­ma­lik või­mu­liit te­ha ka va­li­mis­lii­du­ga Üks Kuu­sa­lu Vald. Häälteenamuse volikogus annab ka koostöö Keskkerakonna, Reformiereakonna ja valimisliiduga Ettevõtlik Kuusalu. Seni (esmaspäeva lõunaks – toim.) kokkuleppeid ühegi poliitilise jõuga tehtud ei ole. Kõi­ge­pealt arutame erinevaid võimalusi oma va­li­mis­lii­du ini­mes­te­ga.“

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, MAR­TI HÄÄL: „Va­li­ja on and­nud kõr­ge hin­nan­gu meie va­li­mis­lii­du se­ni­se­le te­ge­vu­se­le nii opo­sit­sioo­nis ja kui ka 2017-2018 või­mul ol­les. Sai­me ain­sa ni­me­kir­ja­na val­la­vo­li­ko­gus­se ko­ha juur­de. Suur ai­täh sel­le toe­tu­se eest. Nüüd on põ­hi­kü­si­mus, kui­das Kuu­sa­lu vald siit eda­si lä­heb. Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du toe­tus lan­ges, aga soov se­ni­sel moel või­mul jät­ka­ta on kind­las­ti en­di­ne. EK­RE tu­le­mus on sa­mu­ti mär­ki­mis­väär­ne, müts ma­ha nen­de ees. Sa­mas on EK­RE-l nüüd ka vas­tu­tus oma va­li­ja­te ees, kui­das vallajuhtimine siit eda­si areneb. Va­li­mis­tel oli või­ma­lus näi­da­ta ot­sus­ta­valt, mil­li­ses suu­nas val­la aren­gus eda­si lii­ku­da. Va­li­jad and­sid küll tu­ge­va sig­naa­li muu­tus­teks, aga lõp­li­ku ot­su­se jät­sid vo­li­ni­ke­le. Üt­lek­sin nii, et vaa­ta­ma­ta sü­gi­se­le on õhus tun­da värs­kust.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, VÄR­NER LOOTS­MANN: „Tu­le­mus oli Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jal Kuu­sa­lu val­las hääl­te ar­vu poo­lest pa­rem, kui oli ne­li aas­tat ta­ga­si – siis sai­me va­li­ja­telt 181 häält, see­kord 239. Olek­si­me või­nud nei­le li­gi 60 li­sa­hää­le­le saa­da veel sa­ma pal­ju või roh­kem juur­de, siis olek­si­me saa­nud vo­li­ko­gus­se kaks koh­ta. Ül­di­selt ku­ju­nes va­li­mis­tu­le­mus Kuu­sa­lu val­las ik­ka sa­maks, na­gu oli: va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du 8 koh­ta, va­li­mis­lii­dul Üks Kuu­sa­lu Vald üks koht va­ra­se­mast roh­kem ehk 6, EK­RE-l
2 koh­ta ning meie nimekirjal, uuel Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jal ja si­su­li­selt va­nal Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jal ehk va­li­mis­lii­dul Ettevõtlik Kuusalu üks koht. Kui­das eda­si, ot­sus­ta­vad need, kel roh­kem hää­li, eks elu näi­tab. Üks­kõik, kes koa­lit­sioo­ni tee­vad, olu­li­ne on, et ei hak­kaks sa­ma tsir­kus, na­gu oli ne­li aas­tat ta­ga­si.“

Va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, MAR­GUS SOOM: „Va­li­mis­tu­le­mus on va­li­ja soov, se­da tu­leb akt­sep­tee­ri­da. Ka­het­su­se­ga peab tõ­de­ma, et po­lii­ti­li­sed jõu­joo­ned ei ole Kuu­sa­lu val­las muu­tu­nud. Prog­noo­si­sin, et nii jääb ja jäi­gi. Nüüd toi­mub es­malt po­lii­ti­li­ne kom­pi­mi­ne, mis on po­lii­ti­li­se kul­tuu­ri üks osa. Sel­le­le järg­neb po­lii­ti­li­ne leh­ma­kaup­le­mi­ne, mi­da ei to­hiks ol­la. Kah­juks kõi­ge­pealt ha­ka­tak­se ja­ga­ma ame­ti­pos­te, al­les siis järg­neb si­su­li­ne aru­te­lu, et mi­da edas­pi­di val­las ära te­hak­se. Meie va­li­mis­lii­du kam­paa­nia oli tead­li­kult ta­ga­si­hoid­lik, pöö­ra­si­me roh­kem tä­he­le­pa­nu si­su­lis­te­le kü­si­mus­te­le. On hea meel, et sai­me va­li­ja­telt man­daa­di jät­ka­ta Kuu­sa­lu val­la­tee­de aren­da­mi­se prog­ram­mi­ga.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, RAN­NO POOL: „Hea­meel on, et meie teh­tud tööd on va­li­ja mär­ga­nud. EK­RE on vii­ma­sed pool­teist aas­tat ol­nud koa­lit­sioo­nis koos Ühi­se Ko­du ja Kes­ke­ra­kon­na­ga. Kui meie­ga on ühen­dust võe­tud, ole­me val­la­rah­vast ai­da­nud. Iga nä­dal on kee­gi pöör­du­nud mu­re­ga või kü­si­mu­se­ga, sest ei tea­ta, mil­li­seid do­ku­men­te on as­jaa­ja­mi­seks va­ja või kel­le poo­le amet­ni­kest pöör­du­da. Ole­me jul­gus­ta­nud, ju­hen­da­nud, ai­da­nud amet­ni­ke­ga su­hel­da. Me ole­me ai­nus mees­kond, kes üt­leb, na­gu as­jad on, ja te­gut­se­me vää­ri­kalt. Ma po­le nõus, et EK­RE on kaa­lu­keel, ku­hu suun­da val­las po­lii­ti­ka lä­heb. Meie poolt vaa­da­tes on Ühi­ne Ko­du kaa­lu­keel, ne­mad ot­sus­ta­vad, kel­le­ga lä­bi rää­gi­vad. Koos­töö Ühi­se Ko­du­ga on ol­nud hea, sõb­ra­li­kus õhk­kon­nas. Val­la­maj­ja on töö­le tul­nud uu­si pro­fes­sio­naal­seid amet­nik­ke.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MAAR­JA METS­TAK: „Va­li­jad on tei­nud ot­su­se. Ül­la­tus oli, et eri­ti muu­tu­si vo­li­ko­gus koh­ta­de osas ei toi­mu­nud. Oli­me en­tu­siast­li­kud ja ootasi­me, et jõu­va­he­kor­da­des tu­leb suu­rem muu­tus. Kor­ral­da­si­me en­ne va­li­mi­si Re­for­mie­ra­kon­na tun­tud esin­da­ja­te koh­tu­mi­si ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga, osa­le­ja­te seas oli pä­ris pal­ju neid, kes kan­di­dee­ri­sid val­las teis­tes ni­me­kir­ja­des. Koh­tu­si­me ka kü­la­va­ne­ma­te­ga. See­ga pol­nud need üksnes koh­tu­mi­sed va­li­ja­te­ga, vaid lisaks al­ga­ta­si­me dis­kus­sioo­ni ha­ri­du­se ja in­no­vat­sioo­ni tee­ma­del. To­re, et suut­si­me hu­vi ära­ta­da. Tegime mitmel korral välikampaaniat ning suhtlesime valijatega tänaval-laadal. Teist aas­tat te­gi­me jalg­rat­ta­kam­paa­niat – pa­ni­me he­len­da­va jalg­rat­ta Kuu­sal­lu, Kii­du, Kol­ka, Salmistule ja Vi­ha­soos­se. Ra­tas­te kül­jest sai võt­ta hel­ku­reid, ole­me ja­ga­nud neid li­gi 400. Juh­ti­si­me kam­paa­nia­ga tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et val­la­ruum peaks ole­ma funkt­sio­naal­ne, tur­va­li­ne ja ilus.“

LOK­SA
Va­li­mis­liit Siin Me Ela­me, IGOR IG­NAH­HIN: „Sai­me oma va­li­mis­lii­du­ga Lok­sa vo­li­ko­gus­se kuus koh­ta ja kui li­sa­da tei­se va­li­mis­lii­du üks koht, siis peak­si­me saa­ma pä­ris tu­ge­va opo­sit­sioo­ni. Ees­märk oli tuua me va­li­mi­lii­tu kan­di­dee­ri­ma roh­kem ini­me­si, aga ni­me­ki­ri ku­ju­nes loo­de­tust lü­he­maks, mit­mel põh­ju­sel jäid mõ­ned ni­me­kir­jast väl­ja. Me va­li­mis­lii­du liik­med on taht­mist täis, et Lok­sa aren­gus kaa­sa mõel­da, ning loo­da­me või­ma­li­kult pal­ju oma ni­me­kir­ja ini­me­si ja ka mõt­te­kaas­la­si ko­mis­jo­ni­des­se saa­da. Mõ­ned­ki on po­lii­ti­kas esi­mest kor­da, järg­ne­vad ne­li aas­tat vo­li­ko­gus on nen­de õpiaeg.
Lok­sal on elu seis­ma jää­nud, soov on se­da käi­vi­ta­da. Me po­le se­da meelt, et kõi­ge­le se­ni­se­le vas­tu ol­la. Va­li­mi­sed näi­ta­sid ka, et Lok­sa ini­me­sed on po­lii­ti­kast vä­si­nud, va­li­mis­test osa­võtt oli kõi­gi ae­ga­de keh­vem.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, HEL­LE LOOTS­MANN: „Hin­da­me va­li­mis­tu­le­mu­se nor­maal­seks, sta­biil­sus säi­lis ja lä­he­me ra­hu­li­kult eda­si. Meilt kü­si­ti, miks me ni­me­ki­ri ei tei­nud va­li­mis­te eel en­da­le se­da­si rek­laa­mi, na­gu te­gid tei­sed. Kuid me ei ol­nud nõus mus­ta­mis­te­ga kaa­sa mi­ne­ma. Ini­me­sed kah­juks usu­vad, mi­da nei­le rää­gi­tak­se, ega näe, mi­da on Lok­sal tä­ni­ni ära teh­tud ja mi­da on üld­se või­ma­lik me lin­nas te­ha.
Sel­lest on kah­ju, et va­li­mi­sak­tiiv­sus oli see­kord Lok­sal vä­ga ma­dal. Sa­mas saab ra­hul ol­la, et va­li­mi­sed tõid uu­si te­gi­jaid ja loo­da­me, et noo­red õpi­vad. Jä­rel­kas­vu on Lok­sa­le va­ja ning es­malt saa­vad vo­li­ko­gu­töö ko­ge­must.“

Va­li­mis­liit Are­nev Lok­sa, IL­MI TER­NOVS­KA­JA: „Oli­me ni­me­kir­jas ka­he­ke­si ja sai­me ühe ko­ha vo­li­ko­gus­se. Mi­nu­le an­ti Ju­li­ja Ami­ro­vast üks hääl vä­hem, vo­li­ko­gus­se lä­heb te­ma.
Sa­mas olen tu­le­mus­tes pet­tu­nud, sest Kes­ke­ra­kon­nal on 8 ko­ha­ga vo­li­ko­gus en­di­selt ena­mus ja lin­na­pea on jär­je­kord­selt Loots­mann.
Me suurt va­li­mis­kam­paa­niat ei tei­nud, aval­da­si­me va­li­mis­lu­ba­du­sed ka­hes kee­les ja pa­ni­me tea­de­te­tahv­li­le ka oma pil­did. Mi­nu pil­di juu­res oli, et är­ge va­li­ge Kes­ke­ra­kon­da.“