Sal­mis­tu sa­dam on val­mis

613
Sal­mis­tu uus sa­dam: vaa­te­torn, park­la, ujuv­kaid, ida­muul ja osa põh­ja­muu­list. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Ehi­tus­fir­ma Kau­rits OÜ alus­tas Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga mul­lu sep­temb­ris. Vas­ta­valt le­pin­gu­le tu­leb uus sa­dam val­la­le üle an­da 8. no­vemb­ril 2021.

Kau­rits OÜ pro­jek­ti­juht Ivo Lõh­mus üt­leb, et ehi­tus­tööd sa­da­mas on nüüd­seks lõ­pe­ta­tud, vii­mas­te töö­de­na sü­ven­da­ti me­re­mär­ki­de ehk tood­ri­te­ ala. Val­la­va­lit­sus me­net­leb etap­pi­de kau­pa ka­su­tus­tea­ti­si.

Ivo Lõh­mus: „Kuu­sa­lu vald sai Sal­mis­tu­le uue sa­da­ma, va­na la­gu­ne­nud sa­dam on täie­li­kult lam­mu­ta­tud. Pro­jekt on suu­res plaa­nis õn­nes­tu­nud. Meie et­te­võ­te an­dis en­da os­kus­te­le tu­gi­ne­des pa­ri­ma ja loo­da­me, et sa­dam rah­va­le meel­dib.“

Pro­jek­ti­ju­hi sõ­nul tu­li tor­mi­dest lõ­hu­tud kai lam­mu­ta­mi­sel väl­ja viis­teist tet­ra­poo­di ehk lai­ne­murd­jat, mis on säi­li­ta­tud ja jää­vad mee­nu­ta­ma va­na sa­da­mat. Need on pan­dud ida­pool­se kal­da­kind­lus­tu­se ser­va.

Ta li­sab, et uue sa­da­ma teeb eri­li­seks vaa­te­torn, mil­le Kau­rits OÜ re­no­vee­ris: „Torn jäi sa­da­ma ehi­tu­se­le et­te, see tu­li lah­ti mon­tee­ri­da. Me­tal­lo­sa on taas­ta­tud ja üle vär­vi­tud, tre­pid ja kä­si­puud pan­dud uued. Vaa­te­tor­nil on nüüd tei­ne asu­koht, mis an­nab ilu­sa vaa­te sa­da­ma­le ja ran­na­le. Igal sa­da­mal sel­list vaa­te­tor­ni po­le.“

Veel mär­gib Ivo Lõh­mus, et na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg lõ­peb 31. ok­toob­ril, mis tä­hen­dab, et tal­veks val­mis­tu­mi­ne al­gab just siis, kui ehi­ta­ja an­nab ka­su­tus­val­mi­du­ses sa­da­ma tel­li­ja­le üle ning en­ne jää tu­le­kut peab tood­rid veest väl­ja võt­ma.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel sõ­nab, et uus ki­vi­muul on maa-ame­ti kaar­di­ra­ken­du­ses ju­ba sa­da­ma se­ni­se kin­nis­tu­ga lii­de­tud ning val­la­ma­jas koos­ta­tak­se do­ku­men­tat­sioo­ni trans­por­dia­me­ti­le edas­ta­mi­seks: „Ole­me alus­ta­nud sa­da­ma tal­veks et­te val­mis­ta­mi­se töö­de­ga. Veet­ras­sid on tüh­jen­da­tud, ujuv­poo­mid võe­tak­se veest väl­ja ja la­dus­ta­tak­se sa­da­mas, sest na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg on lä­bi. Sa­da­mas­se suun­du­va­le tee­le on teh­tud 2,5kord­ne pin­da­mi­ne, na­gu oli le­pin­gu­ga et­te näh­tud. Et kor­ras­ta­tud teel ei ha­ka­taks elu­ma­ja­de va­hel ma­si­na­te­ga ki­hu­ta­ma, pa­ni­me üle tee köie sõi­du­kii­ru­se aeg­lus­ta­mi­seks, lu­me­lük­ka­mi­se ajaks võ­ta­me köie ära.“

Aren­dus­nõu­nik kir­jel­dab, et sa­dam on aia­ga pii­ra­tud, öö­si­ti on ko­gu ala val­gus­ta­tud ja jalg­vä­rav lah­ti. Sa­da­mat saa­vad va­ja­du­sel ka­su­ta­da va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad MTÜst Sal­mis­tu Paa­di­mees.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks täp­sus­tab, et ju­ba on või­ma­lik sa­da­mas paa­ti vet­te las­ta, se­da või­ma­lust ka­su­ta­vad prae­gu­sel lõ­he­püü­gia­jal ko­ha­li­kud ka­lu­rid ja tei­sed­ki paa­dio­ma­ni­kud: „Tõk­ke­puu on ees, tu­leb he­lis­ta­da sel­le numb­ri­le ja tõk­ke­puu ava­neb. Ko­gu ehi­tu­se aja on ko­ha­li­kud ini­me­sed käi­nud sa­da­mat vaa­ta­mas. Paar nä­da­lat on saa­nud park­lat ka­su­ta­da ning lä­bi jalg­vä­ra­va pää­seb sa­da­mas­se, aga muu­li ki­vi­del kõn­di­jad pea­vad ole­ma et­te­vaat­li­kud, ki­vi­de va­hel on suu­red au­gud.“

Ku­na on ju­ba kü­si­tud, kas tal­veks saaks jah­te tuua sa­da­mas­se hoiu­le, peab val­la­va­lit­sus leid­ma la­hen­du­se, kas ja kui­das se­da kor­ral­da­da. Kon­kurs­si sa­da­ma hal­da­ja ja eda­si­se aren­da­ja leid­mi­seks po­le väl­ja kuu­lu­ta­tud, sest val­la­vo­li­ko­gus tek­kis aru­te­lu ja vaid­lus kon­kur­si tin­gi­mus­te üle. Kair Tam­mel sõ­nab, et on uue val­la­va­lit­su­se ja -vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da, kas mää­rab tal­ve­hoo­ajaks aju­ti­se hal­da­ja ning kui kii­relt kor­ral­dab kon­kur­si.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tab sa­da­ma ehi­tust 790 311,40 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald võt­tis omao­sa­lu­se ta­su­mi­seks lae­nu 870 096,60 eu­rot. Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1 661 280 eu­rot.