Kui­das hin­da­te eel­mist aas­tat ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas ja kas te va­li­mis­liit/ni­me­ki­ri kan­di­dee­rib tä­na­vu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel?

115

PARANDATUD: Kuusalu vallavolikogu liikme Marti Hääle kommentaaris on õige lause: “Va­li­ja õp­pe­tun­ni võ­taks kok­ku nii, va­lid sa Ühi­se Ko­du, EK­RE, Keske­ra­kon­na või Margus Soomi, va­het po­le ja val­la aren­gu­le suu­na­mi­seks va­ja­lik­ku muu­tust ei te­ki, stag­nat­sioon vaid sü­ve­neb.”

Ani­ja vald

Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast JAA­NUS KA­LEV, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees:
„Po­lii­taas­ta 2020 al­gas Ani­ja val­las häs­ti. Ani­ja val­da kü­las­tas pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas, ti­he­dalt suht­le­si­me re­gio­naal­mi­nist­ri­ga. Nii sai­me oma mu­red ja aren­gu­suu­nad ära rää­gi­tud ning usun, et sel­lest oli oma­ja­gu ka­su aas­ta aren­gu­tes­se.

Kind­las­ti mõ­ju­tas ko­gu val­lae­lu, kaa­sa ar­va­tud po­lii­ti­li­si suh­teid, ke­va­del saa­bu­nud vii­rus. Eest­las­te­le on kom­beks mu­re­de ja hä­da­de pu­hul koon­du­da. Sa­ma ten­dents oli ja on Ani­ja val­las. Eri­ne­vad po­lii­ti­li­sed jõud, kes vo­li­ko­gu ta­san­dil te­gut­se­vad, on suu­na­nud oma ener­gia ühes suu­nas, la­hen­da­des päe­va­kor­ras ole­vaid prob­lee­me, mit­te üks­tei­se­le kai­kaid ko­da­ra­tes­se loo­pi­des.

Mui­du­gi on ka meil oma­va­he­li­si vaid­lu­si ja nääk­le­mi­si, kuid pi­gem on te­gu tööa­las­te as­ja­de­ga, mit­te üks­tei­se­le ära te­ge­mi­se­ga. Hin­dan möö­du­nud aas­tat ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas heaks. Ole­me nüüd­seks pal­jud oma va­li­mis­lu­ba­du­sed täit­nud, kuid pal­ju on veel täi­ta ja li­san­du­nud on uu­si mu­re­koh­ti, mi­da peaks la­hen­da­ma. See­pä­rast plaa­ni­me osa­le­da oma era­kon­na­ga ka ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de järg­mis­tel va­li­mis­tel.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nast PEEP KASK, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge:
„Ar­ves­ta­des meid märt­si­kuus ta­ba­nud vii­rust ning va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud eri­ne­vaid pii­ran­guid, siis mi­nu ar­va­tes on sel­les val­gu­ses häs­ti toi­me­ta­tud.

Kui vaa­da­ta ta­ga­si vo­li­ko­gu lä­bi­nud ot­su­seid, siis pa­ra­ku on ik­ka nii, et paar suurt tõr­va­til­ka suu­da­vad rik­ku­da ko­gu mee­po­ti. Need juh­tu­mid olid siis: 23. jaa­nua­ri vo­li­ko­gus val­la­va­ne­ma pal­ga­tõus (eel­mi­ne pal­ga­tõus toi­mus 9 kuud va­rem, ehk 25. märt­sil, kui vo­li­ko­gu ot­sus­tas üks­meel­selt ni­me­ta­da val­la­va­ne­maks Rii­vo Noo­re ) ja 17. sep­temb­ri vo­li­ko­gus val­la­va­ne­ma­le ame­tiau­to ka­su­tus­se and­mi­ne ning soo­dus­tu­se mää­ra­mi­ne, mis võr­dub ju te­ge­li­kult sa­mu­ti pal­ga­tõu­su­ga. Sel­li­ne lu­gu­pi­da­ma­tu ava­li­ku ra­ha la­ris­ta­mi­ne „oma­de“ pre­mee­ri­mi­seks on te­ge­li­kult ko­gu sel­le vo­li­ko­gu pe­rioo­di märk­sõ­naks so­bi­lik.

Jah, kõik kes soo­vi­vad nä­ha Ani­ja val­las au­sat ning lä­bi­paist­vat val­la­juh­ti­mist, siis neil on või­ma­lus an­da oma hääl Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­ja­te­le.“

Va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus RII­VO NOOR, Ani­ja val­la­va­nem:
„Ma ar­van ja loo­dan, et Ani­ja val­las ei te­ge­le­ta po­lii­ti­ka­ga. Jul­gen väi­ta, et Ani­ja val­las eden­da­tak­se ko­ha­lik­ku elu ja te­ge­le­tak­se elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se ning ela­ni­ke heao­lu pa­ran­da­mi­se­ga. Se­da tee­vad kõik vo­li­ko­gu­liik­med ühi­selt.

Eel­mi­ne aas­ta on ol­nud kind­las­ti eri­li­ne, sest sel­li­ses olu­kor­ras, ela­des koos Co­vid-19ga, ei ole me kee­gi en­ne ol­nud. Võin öel­da, et ole­me sel­lest häs­ti väl­ja tul­nud. Ani­ja val­la ini­me­sed on vas­tu­tus­tund­li­kud, hoo­li­vad ja abi­val­mid ning just tä­nu sel­le­le töö­ta­vad meil het­ke­sei­su­ga las­teaiad, koo­lid, raa­ma­tu­ko­gud.

Va­li­mis­test ei ole Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se liik­med veel rää­ki­nud. Ilm­selt võ­ta­me sel­le tee­ma tõ­si­se­malt aru­tu­se­le ke­va­del või su­vel. Isik­li­kult ar­van, et ühen­dus osa­leb ka sel­lel kor­ral va­li­mis­tel, sest meie ini­me­sed on val­mis pa­nus­ta­ma ja mõt­teid ning ideid on kül­la­ga.

Kind­las­ti oo­ta­me oma mees­kon­da juur­de noo­ri ja hak­ka­jaid ini­me­si, kes mõt­le­vad nii-öel­da kas­tist väl­ja ning too­vad val­da uut, särt­sa­kat te­ge­vust.“

Kuu­sa­lu vald
Va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du UR­MAS KIRT­SI, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, en­di­ne val­la­va­nem:
„Hin­da­me 2020ndat kui igas mõt­tes era­kord­set. Val­lae­lu tu­li päe­va­de­ga ku­jun­da­da erio­lu­kor­ra­le vas­ta­vaks. Viia koo­lid dis­tant­sõp­pe­le, kor­ral­da­da õpi­las­te toit­lus­ta­mi­ne ko­du­des, suu­ren­da­da tä­he­le­pa­nu sot­siaal­tee­nus­te­le ning mõis­ta, et kaug­töö ja dis­tant­sõ­pe on­gi uus reaal­sus. Aas­ta näi­tas, et ole­me või­me­li­sed va­ja­du­sel muu­tu­ma kii­relt ja efek­tiiv­selt.

In­ves­tee­rin­gu­telt­ki oli mul­lu­ne aas­ta­te pa­rim – kok­ku li­gi 6 mil­jo­nit eu­rot! Kuu­sa­lu alg­koo­li­hoo­ne, Sal­mis­tu sa­dam, Kol­ga pal­lip­lat­sid ja ko­gu­kon­na­kes­kus saa­vad lin­di­lõi­ka­mi­se küp­seks käeo­le­val aas­tal, kuid ot­su­sed ja le­pin­gud jää­vad 2020. aas­tas­se.

Val­mis Kuu­sa­lu sot­siaal­ma­ja, muut­si­me kü­lad ja ale­vi­kud val­ge­maks, val­gus­ta­si­me Kiiu-Kä­li kerg­liik­lus­tee ja Kol­ga­kü­la spor­di­ra­jad. Täies­ti uueks sai spor­di­kes­ku­se „korv­pal­liauk“. Le­pin­guid tee­de mus­ta­kat­te al­la vii­mi­seks sõl­mi­ti enam kui 6 ki­lo­meet­ri ula­tu­ses.

Vald on aas­ta­te­ga muu­tu­nud ilu­sa­maks ja meil on sel­le üle vä­ga hea meel! Ole­me kand­nud vas­tu­tust val­la aren­gu eest ko­gu va­li­mis­pe­rioo­dil. Hoo­li­ma­ta kee­ru­lis­te­le olu­de­le, ka opo­sit­sioo­nis vii­bi­tud aja­le, on an­tud lu­ba­du­sed suu­res osas el­lu vii­dud.

Val­mis­tu­me sü­gi­sel toi­mu­va­teks va­li­mis­teks. Uus prog­ramm ei ole val­mis, kuid mei­le on ik­ka täht­sad ha­ri­du­se-, spor­di- ja tee­de­in­ves­tee­rin­gud ning kul­tuu­ri- ja va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­ne.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nast MAR­GUS SOOM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, en­di­ne vo­li­ko­gue­si­mees:
„Kur­bu­se­ga peab tõ­de­ma, et vo­li­ko­gu koos­sei­su ise­loo­mus­tab vä­he­ne koos­töö­ta­he, ära­pa­ne­mi­ne, vih­ka­mi­ne ja või­mui­ha. Ko­he al­gu­ses pä­rast eel­mi­si ko­ha­lik­ke va­li­mi­si hak­kas vil­tu ve­da­ma. And­res Hein­ve­ri eest­ve­da­mi­sel moo­dus­ta­ti kon­kur­si­ga val­la­va­ne­ma va­li­mi­se ko­mis­jon. Pa­ra­ku Mar­ti Hää­le ju­hi­tud vo­li­ko­gu va­lis val­la­va­ne­maks hoo­pis kon­kur­sil viien­daks jää­nu. Kel­lel sel­list jan­ti va­ja oli? Teod ja va­li­mi­seel­sed lu­ba­du­sed läk­sid lah­ku ka Kol­ga koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­sel, ku­hu ei kaa­sa­tud ega ar­ves­ta­tud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na soo­vi­de­ga. Va­he­tu­nud on viis vo­li­ko­gue­si­meest! Üks­ki vo­li­ko­gue­si­mees – Mar­ti Hääl, Kal­mer Märt­son, Mait Kröönst­röm ja Vär­ner Loots­mann – ei suut­nud koos­ta­da si­su­list koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut. Ja­ga­ti võim ja po­lii­ti­li­sed ame­ti­ko­had ning sel­le­ga piir­du­ti. Kui mi­nu­le teh­ti et­te­pa­nek asu­da vo­li­ko­gu esi­me­he ame­ti­ko­ha­le, sead­sin eel­tin­gi­mu­seks sõl­mi­da töö­tav koa­lit­sioo­ni­le­ping – la­hen­da­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­puu­dus ja re­no­vee­ri­da Sal­mis­tu sa­dam. Tä­na käib mõ­le­mal ob­jek­til kõ­va töö .

Kan­di­dee­rin kind­las­ti sü­gi­sel toi­mu­va­tel val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel ja sei­san li­be­raal­se­te tu­ru­ma­jan­du­se väär­tus­te eest.

Põh­ja­li­ku­malt kom­men­tee­rin val­la po­lii­ti­kas toi­mu­nut Kir­ja­kas­tis.“

Va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald AVO VEST, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge:
„Koa­lit­sioon väl­tis 2020. aas­tal, sar­na­selt ju­ba va­rem väl­ja ku­ju­ne­nud prak­ti­ka­ga, vo­li­ko­gus as­ja­de si­su­list aru­ta­mist. Sel­li­se juh­ti­mis­vii­si hind on vo­li­ko­gu õi­gu­sak­ti­de kehv kva­li­teet.

Kiir­kor­ras me­net­le­tud 2021. aas­ta ee­lar­ve kin­ni­tab se­da. Loo­da­me, et 2021. aas­tal toi­mub roh­kem si­su­list aru­te­lu, kus ka opo­sit­sioo­ni head nõu ja et­te­pa­ne­kuid kuul­da võe­tak­se.

Kah­juks on aas­ta­te­pik­ku­ne val­la­va­lit­se­mi­se sta­tus quo ju­ba oma jäl­je jät­nud ja suur osa Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kest vist on käe­ga löö­nud ning ei loo­da­gi enam pa­re­mat. Aga meie loo­da­me ja tee­me ka edas­pi­di kõik, et Kuu­sa­lu val­la elu pa­re­maks muu­ta. Kas sa­mas ni­me­kir­jas või mõ­nes tei­ses, on veel aru­ta­mi­sel.“

Va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald MAR­TI HÄÄL, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge:
„Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald loo­di 2017 ees­mär­gi­ga tuua ko­ha­lik­ku po­lii­ti­kas­se uu­si ini­me­si ja värs­keid ideid. 2017 va­li­mis­tu­le­mus oli val­la juh­ti­mi­se jaoks kee­ru­li­ne. Li­gi 42 prot­sen­ti va­li­ja­test soo­vi­sid Ühi­se Ko­du ja Ur­mas Kirt­si jät­ka­mist, aga üle 47 prot­sen­di va­lis muu­tus­te poolt. Kaa­lu­kee­leks said Re­for­mie­ra­kon­na ja Kes­ke­ra­kon­na va­li­ja­te hää­led.
Möö­du­nud 3 aas­tat on ol­nud nii mei­le kui ka Kuu­sa­lu val­la va­li­ja­te­le sil­mi a­vav aeg. Kõi­ge ül­la­ta­vam oli eel­mi­sel aas­tal see, kui­das Ühi­ne Ko­du te­ge­li­ku või­mu meie val­las loo­vu­tas Lok­sa lin­na­pea­le, kel­le­ga 2013-2017 ei suu­de­tud ise­gi val­la as­ja­de aja­mi­seks koh­tu­mist kok­ku lep­pi­da ja kel­le­ga koos­töö vä­lis­ta­ti täie­li­kult. Po­si­tiiv­se poo­le pealt sai Ühi­ne Ko­du õp­pe­tun­ni, et Mar­gus Soom ei ole usal­dus­väär­ne part­ner. Ne­ga­tiiv­se poo­le pea­lt, et Su­lev Vald­maa on val­mis oma põ­hi­li­sed va­li­mis­lu­ba­du­sed käi­gult unus­ta­ma ja oma kaas­vo­li­ni­ku EK­RE ni­me­kir­jas hül­ga­ma, kui see isik­li­kult ka­su­li­kuks osu­tub. Va­li­ja õp­pe­tun­ni võ­taks kok­ku nii, va­lid sa Ühi­se Ko­du, EK­RE, Keske­ra­kon­na või Margus Soomi, va­het po­le ja val­la aren­gu­le suu­na­mi­seks va­ja­lik­ku muu­tust ei te­ki, stag­nat­sioon vaid sü­ve­neb.
Üks Kuu­sa­lu Vald lä­heb 2021 va­li­mis­te­le pa­re­ma plaa­ni ja tu­ge­va­ma ni­me­kir­ja­ga ning on va­li­ja ot­sus­ta­da, kas kõik jät­kub 4 aas­tat se­ni­sel moel või pöö­ra­me ühes­koos uue le­he­kül­je Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses ja aren­gus.”

Kuu­sa­lu vald

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­seest Rah­vae­ra­kon­nast (EK­RE) RAN­NO POOL, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge:
„Eel­mi­se aas­ta al­gus­kuu­de­ga ei saa­nud kui­da­gi ra­hu­le jää­da, ku­na vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast ei kut­su­nud kuu­de vii­si vo­li­ko­gu kok­ku ja te­gi iga­su­gu­seid muid trik­ke, hal­va­tes oma sel­li­se te­ge­vu­se­ga Kuu­sa­lu val­la aren­gut. Sel­li­se ab­surd­se olu­kor­ra lõ­pe­ta­mi­seks sai pee­tud lä­bi­rää­ki­mi­si Ühi­se Ko­du ja Kes­ke­ra­kon­na ko­ha­li­ke esin­da­ja­te­ga ning suut­si­me saa­vu­ta­da kok­ku­lep­pe, kui­das eda­si min­na.

EK­RE ni­me­ki­ri kan­di­dee­rib kind­las­ti ka tä­na­vus­tel va­li­mis­tel.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast VÄR­NER LOOTS­MANN, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees:
„Kuu­sa­lu val­la ko­ha­lik­ku po­lii­ti­kat tu­leb vaa­del­da möö­du­nud kol­me aas­ta lõi­kes. Kui sel­le aja jook­sul tu­li va­li­da ne­li kor­da val­la­va­ne­mat ja viis kor­da vo­li­ko­gu esi­meest, siis on see märk, et olu­kord on ol­nud kee­ru­li­ne. Tä­na­seks on olu­kord ra­hu­ne­nud ning loo­dan, et prae­gu­ne val­la­va­lit­sus ja koa­lit­sioon an­na­vad pa­ri­ma kao­ta­tu pa­ran­da­mi­seks.

Kui on pii­sa­valt ak­tiiv­seid val­la­ko­da­nik­ke, kes soo­vi­vad osa­le­da va­li­mis­tel Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas, siis nii ka toi­mi­tak­se.“

Raa­si­ku vald

Va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest ANTS KI­VI­MÄE, Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lii­ge:
„Oli ta­va­li­ne aas­ta. Ehi­ta­ti, teh­ti de­tailp­la­nee­rin­guid, la­hen­da­si­me sot­siaal­seid prob­lee­me ja üle kõi­ge hõl­jus siis ko­roo­na­vii­ru­se va­ri. Ko­ha­lik po­lii­ti­ka oli tu­ge­valt mõ­ju­ta­tud ko­roo­na­pan­dee­miast. Mi­nul kui val­la­va­lit­su­se liik­mel tu­li peaae­gu igal koo­so­le­kul te­ge­le­da kü­si­mus­te­ga, mis puu­du­ta­sid tee­ma­sid, kui­das pa­re­mi­ni hai­gus­pu­hang üle ela­da. Val­la­va­lit­su­se ot­su­sed iga­su­gus­test pii­ran­gu­test ei sün­di­nud ker­gelt. Hea, et meie ko­gu­kond on vä­ga mõis­tev. Ta­hak­sin omalt poolt kõi­ki tä­na­da ja kül­lap vars­ti saa­me jäl­le va­ba­malt su­hel­da.

Va­li­mis­lii­du­le Ko­du­ko­ha Eest oli aas­ta hea, sest sai­me oma­le vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ha. Va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest osa­leb ka tä­na­vu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel.“

Va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald AND­RE SEPP, Raa­si­ku val­la­va­nem:
„Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald on pü­si­va mees­kon­na va­li­mis­liit. Ole­me ko­gu va­li­mis­pe­rioo­di väl­tel aru­ta­nud koos­tööd ja ees­mär­ki­de täit­mist vo­li­ko­gus ja val­la­va­lit­su­ses. Vii­ma­sel va­li­mis­pe­rioo­dil ole­me el­lu vii­nud oma val­misp­lat­vor­mi, mil­lest olu­li­se­mad on Pi­ka­ve­re mõis­koo­li 6klas­si­li­se­na jät­ka­mi­ne, spor­di- ja kul­tuu­ri­vald­kon­na aren­da­mi­ne, sot­siaal­vald­kon­na tu­gev­da­mi­ne ja val­la tee­de suu­rem kor­ras­ta­mi­ne kui ku­na­gi va­rem.

2020 oli Raa­si­ku val­la jaoks efek­tiiv­se­ma ha­ri­dus­juh­ti­mi­se ta­ga­mi­ne Raa­si­ku koo­lis ja las­teaias. Sot­siaal­vald­kon­na tee­nus­te si­su­lis­te muu­tus­te üle­mi­ne­kuaas­ta. In­ves­tee­rin­gu­te osas oli suu­ri­ma pa­nus­ta­mi­se aas­ta: tee­de must­kat­te al­la vii­mi­ne ja Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee ehi­tus ja las­teaia juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­ne Aru­kü­las. Sot­siaal­vald­kon­nas on meie ko­da­ni­ke­le aren­da­tud mit­med uued tee­nu­sed.

Meie mees­kon­nas on vas­tu­tus­tund­li­kud ini­me­sed, kes ar­ves­ta­ta­vad ja kaa­sa­vad kõi­ki vo­li­ko­gus esin­da­tud osa­poo­li oma val­la ini­mes­te pa­re­maks tee­nin­da­mi­seks.

Meil on ko­ge­mu­si, os­ku­si ja ideid Raa­si­ku val­la aren­da­mi­seks ning kind­las­ti osa­le­me ka järg­mis­tel va­li­mis­tel.“

Vali­mis­lii­dust Ühes­koos Eda­si TÕ­NU SUUR­KUUSK, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge:
„Jah, ik­ka kan­di­dee­ri­me. Po­lii­ti­ka­ga olen ra­hul. Meie val­la areng on ol­nud vä­ga po­si­tiiv­ne. Mi­nu­le on kõi­ge roh­kem hea­meelt val­mis­ta­nud just val­la­tee­de­ga seo­tu. Ole­me suut­nud lä­bi su­ru­da mõt­te, et igal aas­tal kat­ta mõ­ni tee free­sas­fal­di­ga ja pa­ren­da­da kruu­sa­teid. Sa­mu­ti jõu­du möö­da kraa­vi­ta­da kü­la­teid, et kaits­ta neid liig­niis­ku­se eest. Sa­mu­ti on ka uus väl­ja­kut­se luua val­da üks ük­sus, kes te­ge­leks hea­kor­ra­ga, kau­nis­taks lil­le­pee­nar­de­ga meie val­da, hoo­lit­seks hal­ja­sa­la­de eest ja ehiks jõu­lu­de ajal ale­vik­ke. Need on lü­hi­dalt mi­nu nä­ge­mu­sed, mil­le­ga on va­ja te­ge­le­da pea­le pal­ju­de muu­de te­ge­vus­te.“

 

Eelmine artikkelTule­kul Lea­der-ra­ha­de täien­da­vad taot­lus­voo­rud
Järgmine artikkelTal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn kom­merts­lii­ni hak­kab tee­nin­da­ma Go­Bus