KuEL ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus and­sid väl­ja pa­ber­kaar­di „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“

571
Volditava kaardi esikaanel on foto Vi­ru rabast.

Kaar­di­le on kan­tud Kuu­sa­lu val­la, osa­li­selt ka Jõe­läht­me ning Hal­ja­la val­la
tu­ris­miet­te­võt­ted ja -ob­jek­tid.

Möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­val tu­li trü­kist Kuu­sa­lu val­la Et­te­võt­ja­te Lii­du (KuEL) ja val­la­va­lit­su­se ühis­töö­na val­mi­nud pa­ber­kaart „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“, mil­le trü­kiarv on 3000 ek­semp­la­ri.

Kaar­di koos­ta­mi­ne ja trükk läks maks­ma 4000 eu­rot, mil­lest 3000 eu­rot an­dis Kuu­sa­lu vald ja 1000 eu­rot KuEL. Lii­du osa­lus­se pa­nus­ta­sid ra­ha­li­selt ko­ha­li­kud et­te­võt­ted Bal­ti Spoon, Emart Ma­ja­mar­ket, E20 Ser­vi­ce, Ker­do ja Part­ne­rid, Kiiu Ilus­tuu­dio, ko­du­res­to­ran Jo­han­nes, Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii, La­he­maa Ka­la­tu­rism, la­he­maa Pä­ri­mus­ko­da, Maa­si­maa, Nor­dic Hou­ses, Pet­si ja­hi­ma­ja, Sal­mis­tu Puh­ke­ma­jad, SpB MED ja Valk­la Rand.

Kaar­di ku­jun­das Mangus Põllmaa Tunnel Agentuur OÜst, projektijuht oli Triin Põll­maa. Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na ai­tas kaar­ti koos­ta­da ja et­te­võt­ja­te koh­ta in­fot ko­gu­da val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo.

Kaart kes­ken­dub La­he­maa rah­vus­par­gi­le, sel­le­le on kan­tud ko­had ja ob­jek­tid, mil­le vas­tu piir­kon­da kü­las­tav tu­rist võiks hu­vi tun­da: toit­lus­tus- ja ma­ju­tu­sa­su­tu­sed, muu­seu­mid, ga­le­riid, mõi­sad, tu­ris­mi­ta­lud, spor­di­ra­ja­ti­sed, mat­ka- ja õp­pe­ra­jad, vaat­lus­tor­nid, tel­ki­misp­lat­sid, ki­ri­kud ja kal­mis­tud, sa­da­mad, loo­dus­li­kud vaa­ta­mis­väär­su­sed, mä­les­tus­mär­gid, ap­tee­gid, post­kon­to­rid, kaup­lu­sed, tank­lad ja su­la­ra­jaau­to­maa­did. Kaar­di­le kan­tud ting­mär­ki­de sel­gi­tu­sed on ees­ti- ja ing­li­se kee­les, sa­mu­ti piir­kon­da tut­vus­ta­vad teks­tid.

Kaar­dil on ka tekst: „Üle poo­le Kuu­sa­lu val­last asub La­he­maa rah­vus­par­gis, mis on Põh­ja-Ees­ti ran­ni­kua­la loo­du­se, maas­ti­ke, kul­tuu­ri­pä­ran­di säi­li­ta­mi­seks ja tut­vus­ta­mi­seks. Li­saks loo­dus­kai­nu­le kesk­kon­na­le on val­las kau­nid ma­ju­tus­ko­had, saab kõ­hu täis ja ak­tiiv­selt pu­ha­ta. Tu­le La­he­maa­le, Kuu­sa­lu val­da!“

Kaart val­mis KuE­Li init­sia­tii­vil. KuE­Li ju­ha­tu­se esi­mees ja kaar­di loo­mi­se töö­rüh­ma lii­ge Ar­go Saul tõ­des, et et­te­val­mis­tusp­rot­sess ku­ju­nes ma­hu­ka­maks ja pi­ke­maks: „Te­gi­me kaar­di si­se­tu­ris­mi toe­tu­seks. Taht­si­me kaar­di väl­ja an­da en­ne su­ve, kuid and­me­baa­si koos­ta­mi­ne ja täp­sus­ta­mi­ne võt­tis ae­ga. Läh­tu­si­me es­malt Kuu­sa­lu val­last, aga kui hak­ka­si­me kaar­ti koos­ta­ma, siis nä­gi­me, et pea­me kaar­ti laien­da­ma – tu­rist tu­leb Kuu­sa­lu val­da ja lii­gub eda­si, val­la pii­rid po­le te­ma jaoks olu­li­sed.“

Ta li­sas, et kaart on ka­vas te­ha in­te­rak­tiiv­seks, see­tõt­tu oo­da­tak­se ta­ga­si­si­det, ka krii­ti­kat, et di­gi­taal­sel kaar­dil vi­gu pa­ran­da­da. Di­gi­taal­set and­me­baa­si saab pi­de­valt muu­ta, kui ob­jek­te ja et­te­võt­teid tu­leb juur­de, mõ­ni juh­tub ka­du­ma. Pa­ber­kaart on ka­vas täien­da­tud ku­jul väl­ja an­da aas­ta või paa­ri aas­ta pä­rast. Kaar­di vee­bi­ver­sioo­ni leiab PD­Fi­na ehk pil­di­na Kuu­sa­lu val­la ja ka KuE­Li vee­bi­le­hel.

Ar­go Saul: „Kui hak­ka­si­me et­te­võt­ja­te lii­tu loo­ma, oli üks sõ­nas­ta­tud ees­märk tuua Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­lus kaar­di­le. Ole­me se­da nüüd sõ­na ot­se­ses mõt­tes tei­nud. Loo­da­me, et see kaart ai­tab tu­ris­ti­del me et­te­võt­jaid lei­da.“

Kaar­di koos­ta­mi­ne on te­ma sõ­nul ai­da­nud val­la et­te­võt­jaid üks­tei­se­ga pa­re­mi­ni tut­ta­vaks saa­da. Sün­di­sid aru­te­lud, kui­das pa­ran­da­da ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te koos­tööd ja suht­lust val­la­va­lit­su­se­ga. Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­dus on liik­meid prae­gu­seks üle 30. KuEL asu­ta­ti 22. veeb­rua­ril 2019.

Eelmine artikkelRat­ta­ral­li Kuu­sa­lu val­la tee­del
Järgmine artikkelTal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­ne Aru­kü­las