Tal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­ne Aru­kü­las

433

Maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel ha­ka­tak­se au­gus­tis re­konst­ruee­ri­ma Aru­kü­la ale­vi­ku pea­tä­na­vat – Tal­lin­na maan­teed ala­tes Pe­nin­gi-La­ge­di maan­teest ku­ni Sa­ra­pi­ku tä­na­va ja Laa­ne tee ris­tu­mis­ko­ha­ni. Koos­töös Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­ga ehi­ta­tak­se sa­maaeg­selt kerg­liik­lus­tee ku­ni mõi­sa­ni ja raud­teest Kos­ti­ve­re poo­le. Väl­ja ehi­ta­tak­se ka bus­si­pea­tu­sed ja uuen­da­tak­se tä­na­va­val­gus­tus. Ehi­tus­töö­de ter­vik­pro­jekt on koos­ta­tud maan­tee­ame­ti tel­li­mu­sel. Val­la­va­lit­sus tel­lis ar­bo­ris­tilt Ar­po Põl­lult uuen­da­ta­va tee-ala dend­ro­loo­gi­li­se uu­rin­gu. Lit­sent­see­ri­tud ar­bo­ris­ti hin­nan­gul oleks ots­tar­be­kas lik­vi­dee­ri­da kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sel ko­gu ole­ma­s­olev kõrg­hal­jas­tus ja is­tu­ta­da uued puud. Ar­bo­rist põh­jen­dab, et puud on kes­kea­li­sed, kuid nen­de kas­vu­tin­gi­mu­si on mõ­ju­ta­nud tee­tööd, vib­rat­sioon, pin­na­se ti­he­ne­mi­ne. Mõ­ned puud kas­va­vad ot­se as­fal­di ää­res, võ­rad on maan­tee ko­hal. Osad puud on sees õõn­sad, mä­da­ni­ke­ga ning muu­tu­nud oht­li­kuks. Val­la­va­nem And­re Sepp kom­men­tee­rib, et puud on hin­na­tud väär­tus­li­keks ja vä­hem­väär­tus­li­keks, pro­jekt on sel­le­ga ar­ves­ta­nud, kuid tur­va­li­se liik­lus­kor­ral­du­se loo­mi­seks tu­li te­ha ka komp­ro­mis­se: „Val­la­va­lit­su­sel on plaa­nis mõi­sa al­lee mak­si­maal­selt säi­li­ta­da ja se­da uuen­da­da.“ Val­la hal­dus- ja aren­du­s­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets rää­kis, et Aru­kü­la ela­ni­kud on ha­ka­nud uu­ri­ma, kas re­mon­di­tak­se ka pea­tä­na­va­ga külg­ne­vaid tä­na­vaid: „Sel­gi­ta­me, et maan­teea­me­ti ra­has­tu­sel re­konst­ruee­ri­tak­se rii­gi­teed, mis on Tal­lin­na maan­tee. Vald ra­has­tab kerg­liik­lus­tee ehi­tust. Rii­gi­maan­tee­ga külg­ne­va­tel kõr­val­tä­na­va­tel kor­ras­ta­tak­se pea­le- ja ma­ha­sõi­dud.“

Eelmine artikkelKuEL ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus and­sid väl­ja pa­ber­kaar­di „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“
Järgmine artikkelPika­ves­ki sild val­mis su­vi­ta­ja­te ühis­töö­na