Koroo­na­vii­ru­se kand­jaid on li­san­dunud ka Ida-Har­jusse

130
SUSANNA KARI.

Kaks nä­da­lat ta­ga­si käi­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li kaks paralleelklas­si koos eks­kur­sioo­nil. Hil­jem sel­gus, et bus­si­juht oli and­nud Co­vid-po­si­tiiv­se proo­vi. Kuu­sa­lu val­la­ma­jast kin­ni­ta­ti, et te­gu ei ol­nud val­la õpi­las­lii­ni­de bus­si­ju­hi­ga, buss oli tel­li­tud mu­jalt.

Mõ­le­ma klas­si õpi­la­sed jäe­ti ka­heks nä­da­laks iso­lat­sioo­ni ja ko­duõp­pe­le – ku­ni kol­ma­päe­va, 11. no­vemb­ri­ni. Kuna sellega seoses tekkis hiljuti ka üks haigusjuhtum, küsis kool ter­vi­sea­me­tilt, kui­das sel­li­ses olu­kor­ras käi­tu­da. Terviseamet vastas sel teisipäeval, et lähikontaktsete isolatsiooniaega tuleb pikendada kuni 16. novembrini – järgmise esmaspäevani.

Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les es­mas­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Kui pakutakse testimise võimalust, siis tuleks sellest mitte keelduda, sest sellest ei sõltu ainult ühe inimese, vaid lähedaste ja riskirühma kuuluvate isikute tervis.“ Pe­rearst sel­gi­tas, et mu­ret­seb õpe­ta­ja­te ter­vi­se pä­rast, nen­de kesk­mi­ne va­nus on pä­ris kõr­ge.

Kuu­sa­lu val­las 6 ja Loksal 3 na­ka­tu­nut
Kuu­sa­lu val­las oli Su­san­na Ka­ri sõ­nul mõ­ni aeg ta­ga­si üks ko­roo­na­hai­ge, kes nüüd­seks on ter­ve­ne­nud. Es­mas­päe­va­se sei­su­ga olid Co­vid-tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se saa­nud üks te­ma ni­mis­tu ja ka Kuu­sa­lu tei­se pe­rears­ti, dok­tor Na­ta­lia Ka­pi­ta­ni ni­mis­tu üks pat­sien­t. Li­saks on Kuu­sa­lu val­las veel üks ko­roo­na­po­si­tiivne ini­mene, kel­le pe­rears­t on mu­jal.

Dok­tor Su­san­na Ka­ri ra­vib ka en­di­se Lok­sa pe­rears­ti dok­tor Tat­ja­na Nu­gi­se ni­mis­tu pat­sien­te, sel­lest ni­mis­tust said Co­vid-tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se kolm ini­mest. Dok­tor Ka­ri mär­kis, et ta ei tea, ku­hu need ini­me­sed on amet­li­kult sis­se kir­ju­ta­tud.

Kuna üks Covid-positiivne juhtum on ka Kolgas, on üks lasteaiarühm kodus isolatsioonis.
Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann tea­tas, et Lok­sa pe­rears­ti­delt saa­dud in­fo põh­jal ei ol­nud nen­de ni­mis­tu­test es­mas­päe­va sei­su­ga üks­ki pat­sient ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nud.

Raa­si­ku val­las 3 na­ka­tu­nut, Ani­jal 1
Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Se­pa sõ­nul on ter­vi­sea­me­tist saa­dud and­me­te ko­ha­selt möö­du­nud nä­da­lal kol­mel val­lae­la­ni­kul tes­ti­tud ko­roo­na­vii­rus. Val­la­va­nem an­dis sot­siaal­mee­dia kau­du tea­da, et ka naa­ber­val­da­des on po­si­tiiv­seid tes­te li­san­du­nud ning kut­sus ini­me­si üles hoo­li­ma en­da ja tes­te ter­vi­sest.

Val­la­va­lit­sus töö­tab ala­tes es­mas­päe­vast, 9. no­vemb­rist või­ma­li­kult pal­ju ko­du­kon­to­ri­tes. Amet­ni­kud on kät­te­saa­da­vad e-kir­ja­de kau­du ja te­le­fo­nit­si, val­la­ma­ja laua­te­le­fo­ni­de­le teh­tud kõ­ned suu­na­tak­se mo­bii­li­de­le. Val­la­ma­ja on ava­tud, kuid vas­tu­võ­tud on vaid eel­ne­val kok­ku­lep­pel, kõik pea­vad kand­ma mas­ke.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les es­mas­päe­val, et tal­le saa­de­tud in­fo põhjal on üks val­la-e­la­nik and­nud po­si­tiiv­se ko­roo­nap­roo­vi. Val­la­ma­ja uks on jät­ku­valt su­le­tud. Amet­ni­ke vas­tu­võ­tu­le tu­leb eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da, nõu­tav on kait­se­mas­ki kand­mi­ne.

Kuu­sa­lu val­la­ma­ja uks on ava­tud, fua­jees­se on si­se­ne­ja­te jaoks pan­dud kait­se­mas­kid ja de­so­va­hend.

Lok­sa lin­na­va­lit­su­se uks on su­le­tud, amet­ni­ke vas­tu­võ­tu­le soo­vi­jail pa­lu­tak­se uk­se ta­ga he­lis­ta­da. Si­se­ne­ja­te­le an­tak­se kait­se­mask.

Tea­ted SM­Si­ga
Dok­tor Su­san­na Ka­ri sõ­nul hak­ka­vad ko­roo­na­tes­ti tei­nud ini­me­sed tu­le­mus­test tea­da saa­ma SM­Si ehk te­le­fo­ni­sõ­nu­mi­ga. Ka an­tak­se SM­Si­ga in­fo lä­hi­kon­takt­se­te­le, ku­hu saa­vad min­na tes­ti te­ge­ma. Edas­pi­di ei pea siis enam pöör­du­ma saa­te­kir­ja saa­mi­seks pe­rears­ti poo­le.

Kui hai­gu­se sümp­to­mid te­ki­vad ini­me­sel, kes po­le vii­ru­se­kand­ja lä­hi­kon­takt­ne, siis he­lis­ta­da ko­roo­na­tes­ti­le suu­na­mi­seks te­le­fo­ni lü­hi­numb­ril 2020 või pe­rears­ti­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se ruu­mid re­mon­dib Tai­mar Tee­nu­sed
Järgmine artikkelPikavere kooli fassaadiremont