Kir­ja­lik enam­pak­ku­mi­ne Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­ta­ja ja hal­da­ja leid­mi­seks

149
Sal­mis­tu uus sa­dam: vaa­te­torn, park­la, ujuv­kaid, ida­muul ja osa põh­ja­muu­list. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 3. märt­sil toi­mu­nud is­tun­gil kor­ral­da­da Sal­mis­tu väi­ke­sa­da­ma kin­nis­tu hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks ja ope­raa­to­ri leid­mi­seks kir­ja­li­k enam­pak­ku­mi­ne. Val­la­vo­li­ko­gu an­dis sel­leks val­la­va­lit­su­se­le loa 23. veebruari is­tun­gil, vo­li­ko­gu ot­su­se eel­nõu­le olid li­sa­tud enam­pak­ku­mi­se lä­bi­vii­mi­se ja hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­se nõu­ded, ope­raa­to­rilt soo­vi­ta­vad tee­nu­sed ning pak­ku­mis­te hin­da­mis­ju­hend.

Val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga kuu­lu­vad enam­pak­ku­mi­se lä­bi­vii­mi­seks ja võit­ja va­li­mi­seks moo­dus­ta­tud ko­mis­jo­ni sel­le esi­mees, val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ning liik­me­te­na val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Ah­ti Rand­me­re, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ran­no Pool, vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­tin Ur­va, val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir ja Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits.

Sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se enam­pak­ku­mi­se alg­hind on 1500 eu­rot aas­tas, ta­ga­tis­ra­ha 3000 eu­rot.

Hoo­nes­ta­jal tu­leb ehi­ta­da kin­nis­tu­le ka­he aas­ta jook­sul väi­ke­sa­da­ma ope­ree­ri­mi­seks tee­nin­dus­hoo­ne ning hil­je­malt 30. juu­nist 2022 alus­ta­da ope­raa­tor­tee­nu­se osu­ta­mi­se­ga. Sel­leks kuu­päe­vaks tu­leb luua vä­he­malt kolm ja hil­je­malt aas­ta jook­sul kok­ku ne­li uut töö­koh­ta. Sa­da­ma ak­va­too­riu­mi sü­vis tu­leb hoi­da vas­ta­vu­ses Sal­mis­tu sa­da­ma ees­kir­ja­ga.

Ope­raa­tor peab ta­ga­ma na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal, 1. ap­ril­list ku­ni 30. sep­temb­ri­ni, juhul kui jääolud võimaldavad, Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le pi­kaa­ja­li­sed kai­ko­had vä­he­malt 20 alu­se­le, kü­la­lis­te­le kai­ko­had vä­he­malt 15 alu­se­le. Ka tu­leb ta­ga­da par­ki­mi­ne ter­ri­too­riu­mil, vaa­te­tor­ni ta­su­ta kü­las­tus, sli­pi ja vees­ka­mi­se tee­nus, päe­va­ko­ha­se in­fo edas­ta­mi­ne vee­bi­le­hel, kü­la­lis­te üle­ve­du Pe­das­saa­re­le ja ta­ga­si, alus­te va­rus­ta­mi­ne joo­gi­vee ja elekt­ri­ga, prü­gi­kor­ral­dus, ava­lik WC ja pur­gi­mi­ne, väi­kea­lus­te re­mont ja hool­dus ning pä­rast tee­nin­dus­hoo­ne val­mi­mist toit­lus­tus, sau­na ja duš­i ka­su­ta­mi­se või­ma­lus, vajadusel ka tor­mi­var­ju ma­ju­tus.
Soo­vi­tus­li­ke tee­nus­te loe­te­lus on ruu­mi­de rent selts­kon­naü­ri­tus­teks ja koo­li­tus­teks, vees­por­di ja me­re­pääs­te koo­li­tu­sed ja võist­lu­sed, ran­na­män­gu­de va­rus­tu­se rent, alus­te üle­tal­ve hoid ning loo­dus-, kul­tuu­ri- ja pe­re­tu­ris­mi tee­nu­sed.

Pak­ku­mis­te hin­da­mis­ju­hen­dis on mää­ra­tud, et esi­ta­ta­va te­ge­vus­ka­va eest saab mak­si­maal­selt 60 väär­tus­punk­ti, mil­lest 21-30 punk­ti an­tak­se, kui lisaks muude tingimuste täitmisele on plaanis ehitada üle 300ruut­meet­ri­se üld­pin­na­ga tee­nin­dus­hoo­ne, 11-20 punk­ti kui tee­nin­dus­hoo­ne üld­pind jääb va­he­mik­ku 201-300 ruut­meet­rit, ning 1-10 punk­ti, kui hoo­ne üld­pind on 100-200 ruut­meet­rit. Li­saks ar­ves­ta­tak­se hin­da­mi­sel in­ves­tee­rin­gu fi­nant­see­ri­misp­laa­ni, loo­da­va ope­raa­tor­mees­kon­na koos­sei­su ning te­ge­vus­ka­va rea­li­see­ri­mi­se ris­ke ja nen­de maan­da­mi­se meet­meid.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et enampakkumine kuulutatakse välja lähiajal.

Eelmine artikkelAruküla kool annetab kogutud raha Ukrainale
Järgmine artikkelUkrai­na sõ­ja­põ­ge­ni­kud Ida-Harjus