KOPi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la MTÜ­de­le

43

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas juu­li al­gu­ses ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi 2021. aas­ta ke­vad­voo­rus ra­hul­da­tud taot­lus­te ni­me­kir­ja. Taot­lu­si sai esi­ta­da 1.-30. ap­ril­li­ni, need vaa­tas lä­bi ja esi­tas kin­ni­ta­mi­seks maa­kond­lik hin­da­mis­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad HO­Li si­se­tur­va­li­su­se nõu­nik Kai­do Ta­ber­land, prog­ram­mi eks­pert An­ne Lind­ma, Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant esin­da­jad An­ne­li Ka­na ja Hei­no Ala­niit ning MTÜ Ühen­dus Loov Nõm­me ju­ha­tu­se lii­ge Ül­le Mitt.

Toe­ta­da ot­sus­ta­ti 60 pro­jek­ti kok­ku 181 084,30 eu­ro­ga. Meet­mest „Ko­gu­kon­na areng“, mil­le­ga pa­nus­ta­tak­se ko­gu­kon­na­liik­me­te tead­mis­tes­se ja os­kus­tes­se ning ko­gu­kon­na iden­ti­tee­di tu­gev­ne­mis­se ja tõ­hu­sa­mas­se koos­töös­se, sai ühe­le pro­jek­ti­le taot­le­da ku­ni 2500 eu­rot. In­ves­tee­rin­gu­te ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­me mak­si­maal­ne toe­tus­määr ühe­le pro­jek­ti­le oli 4000 eu­rot. Omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 10 prot­sen­ti pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las leid­sid toe­tust kaks pro­jek­ti, kok­ku 5426,10 eu­rot.

Aeg­vii­du Ha­ri­dus- ja Kul­tuu­ri­selts sai Aeg­vii­du rah­va­ma­jas asu­va he­li­süs­tee­mi ak­tiiv­kõ­la­ri­te­ga täien­da­mi­seks 2700 eu­rot.

MTÜd Voo­se Kõrts toe­ta­ti 2726,10 eu­ro­ga, mis on mõel­dud Voo­se Päi­ke­se­ko­du juur­de mul­ti­funkt­sio­naal­se vä­li­la­va jaoks ehi­tus­ma­ter­ja­li ost­mi­seks.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las said toe­tus­ra­ha viis pro­jek­ti, kok­ku 15 388 eu­rot.

Vir­ve Kü­la­selt­si­le eral­da­ti kü­lap­lat­si ka­su­tus­või­ma­lus­te laien­da­mi­seks 2712 eu­rot.

Kõn­nu Kü­la­selt­si­le ot­sus­ta­ti kü­la­ma­ja saa­li re­mon­di esi­me­seks eta­piks an­da 4000 eu­rot.

MTÜd Kol­ga Rah­va Ma­ja toe­ta­ti Kol­ga selt­si­ma­ja köö­gi ja õuea­la si­sus­ta­mi­sel 3969 eu­ro­ga.

Li­saks an­ti MTÜ-le 2466 eu­rot Kol­ga selt­si­ma­ja si­su­te­ge­vus­te käi­vi­ta­mi­seks.

MTÜ La­he­maa Kaug­töö- ja Koo­li­tus­kes­ku­sed sai pro­jek­ti­le „Er­go­noo­mi­li­ne ja­ga­tud kon­tor ja on­li­ne- ja vi­deo­tee­nu­sed“ 2241 eu­rot. Sel­le eest soe­ta­tak­se Kol­ga selt­si­maj­ja vi­deo­teh­ni­ka, mil­le­ga te­ha üri­tus­test on­li­ne-üle­kan­deid ja neid jä­re­le­vaa­ta­mi­seks sal­ves­ta­da.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last toe­ta­ti KO­Pi ke­vad­voo­rust 4 MTÜd kok­ku 12 121,24 eu­roga.

Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selt­si pro­jek­ti „Ter­ve ko­gu­kond“, mil­le raa­mes toi­mub au­gus­tis-sep­temb­ris in­ves­tee­ri­mi­se ja ene­sea­ren­gu tee­ma­li­ne hoo­vi­jut­tu­de sa­ri, ot­sus­ta­ti ra­has­ta­da 1557 eu­ro­ga.

Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si­le an­ti ale­vi­ku män­gu­lin­na­kus­se li­saat­rakt­sioo­ni­de ost­mi­seks 4000 eu­rot.

Rät­la Kü­la­selt­si pro­jek­ti­le „Rät­la kü­la va­ba aja veet­mi­se või­ma­lus­te pa­ran­da­mi­ne ja tu­ris­mi­sõb­ra­lik­ku­se areng“, eral­da­ti 3105 eu­rot. Sel­le eest os­te­ti ja pai­gal­da­ti kül­la grill-kiik.

MTÜd Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi toe­ta­ti 3459,24 eu­ro­ga, mis läheb pe­re­kes­ku­se rin­gi­de­ruu­mi põ­ran­da ja sei­na re­mon­diks.