Oma­va­lit­su­sed hak­ka­vad pii­ran­guid jär­jest lõ­pe­ta­ma

464
Mänguväljak Kuusalu alevis.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus pi­ken­das ko­roo­na­vii­ru­se üle­maailm­sest pan­dee­miast tin­gi­tu­na erio­lu­kor­da ku­ni pü­ha­päe­va, 17. mai­ni. Kui­gi po­le pä­ris kin­del, kas erio­lu­kord sel­le­ga lõ­peb või pi­ken­da­tak­se veel ala­tes es­mas­päe­vast, 18. maist, on oma­va­lit­su­sed ha­ka­nud pii­ran­guid lõ­pe­ta­ma või vä­hen­da­ma.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et ot­su­sed te­hak­se vas­ta­valt sel­le­le, mi­da ot­sus­tab erio­lu­kor­ra ja pii­ran­gu­te lee­ven­da­mi­se koh­ta va­ba­rii­gi va­lit­sus.

Kui erio­lu­kord lõ­peb, on val­la­va­lit­sus 18. maist uues­ti ava­tud, ka kõik erio­lu­kor­ra ajal ko­du­kon­to­ris vii­bi­nud val­laa­met­ni­kud töö­ta­vad taas val­la­ma­jas.

Val­la kolm las­teaia­ma­ja – Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Ala­ve­re Mõm­mi­la on ju­ba prae­gu ava­tud, tu­le­vast es­mas­päe­vast ava­tak­se ka Aeg­vii­du las­teaed.

Staa­dio­nid on ava­tud ala­tes 2. maist. Kor­ra­ga lu­ba­tak­se ühe­le staa­dio­ni­le ku­ni 50 ini­mest.
Rah­va­ma­jad ja spor­di­saa­lid jää­vad veel su­le­tuks, kas raa­ma­tu­ko­gud 18. maist ava­tak­se või jät­kub kon­tak­ti­va­ba lae­nu­tus, po­le veel ot­sus­ta­tud.

Mänguväljakute ja muuseumi avamise kohta tehakse otsused  selle nädala lõpus.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las ei ol­nud käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses uu­si ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid. Kuu­sa­lu val­la­ma­jas taas­ta­tak­se ala­tes 18. maist ta­va­pä­ra­ne töö­kor­ral­dus, töö­ta­jad tu­le­vad töö­le val­la­maj­ja. Kas ja kui­das ha­ka­tak­se ko­da­nik­ke vas­tu võt­ma, se­da veel aru­ta­tak­se.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si mär­kis, et tu­leb ot­sus­ta­da, mil­li­ne hak­kab ole­ma val­la­va­lit­su­se töö­rütm. Krii­sia­jast on saa­dud e-koo­so­le­ku­te kor­ral­da­mi­se ko­ge­mus, e-koo­so­le­kud hak­ka­vad edas­pi­di män­gi­ma va­ra­se­mast suu­re­mat rol­li.

Käe­so­le­val nä­da­lal ava­tak­se Kuusalu valla avalikud las­te män­gu­väl­ja­kud Kiius, Kuu­sa­lus, Kol­gas, Sal­mis­tul, Vi­ha­soos ja Suur­peal. Män­gu­väl­ja­ku­te juur­de pan­nak­se de­soai­ne, na­gu on ju­ba vä­li­jõu­saa­li­de juu­res.

Kuu­sa­lu val­la raa­ma­tu­ko­gud ava­tak­se 18. mail ja Kol­ga muu­seum 20. mail. Rah­va­ma­jad, spordikeskus ja noor­te­kes­kus jää­vad esial­gu su­le­tuks.

Kuu­sa­lu staa­dio­ni ka­su­ta­mi­seks ha­ka­tak­se müü­ma ük­sik­pi­le­teid. Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain sel­gi­tas, et spor­dig­ru­pid on alus­ta­nud staa­dio­nil tree­nin­guid ning on ae­gu ja ruu­mi ka ük­si­ku­te­le ho­bit­ree­ni­ja­te­le, kes on käi­nud staa­dio­nil har­ju­ta­mas.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses jät­kub tu­le­vast nä­da­last töö sar­na­selt krii­sieel­se aja­ga, amet­ni­kud on ko­hal, taas ha­ka­tak­se ko­da­nik­ke vas­tu võt­ma. Ta­va­pä­ra­ne töö taas­tub ka las­teae­da­des ja raamatukogudes.

Rah­va­ma­ja­des ei toi­mu rin­gi­de te­ge­vust ja üri­tu­si ku­ni sü­gi­se­ni, ka noor­te­kes­ku­sed jät­ka­vad te­ge­vu­si vaid in­ter­ne­ti ka­na­li­tes. Juu­ni lõ­pu­ni ei kor­ral­da­ta üh­te­gi ava­lik­ku üri­tust ning juu­li al­gu­sest ku­ni au­gus­ti lõ­pu­ni jää­vad ära ega pla­nee­ri­ta üh­te­gi suu­re­mat üri­tust. Val­la­va­lit­sus ja kul­tuu­ri­töö­ta­jad on kok­ku lep­pi­nud, et suu­rü­ri­tu­se piir val­las on 100 ini­mest.

Ka spor­di­saa­lid jää­vad su­le­tuks au­gus­ti lõ­pu­ni. Staa­dio­nid ja män­gu­väl­ja­kud on Raa­si­ku val­las ol­nud ava­tud ka erio­lu­kor­ra ajal. Sel­le nä­da­la lõ­pu­ni on staa­dio­nid ava­tud kel­la 9-19, järg­mi­sest nä­da­last ava­tak­se hom­mi­ku­ti kaks tun­di va­rem ning õh­tul on ava­tud kolm tun­di kauem.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­nas tea­dao­le­valt ko­roo­na­hai­geid sel­le nä­da­la es­mas­päe­va sei­su­ga ei ole.
Lok­sal on staa­dion, vä­lis­väl­ja­kud, män­gu­väl­ja­kud ja ska­te­park ava­tud eel­mi­sest lau­päe­vast, 8. maist. Tree­nin­gud on lu­ba­tud ala­tes 18. maist. Nii raa­ma­tu­ko­gu, noor­te­kes­kus kui ka kul­tuu­ri­kes­kus ava­tak­se 18. maist. Lin­na­va­lit­su­se töö­ta­jad töö­ta­vad oma töö­koh­ta­del.

Lok­sal on las­teaed ava­tud ap­ril­li lõ­pust, möö­du­nud nä­da­lal oli lap­si li­gi 50, neid tuuak­se jär­jest juur­de. Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann üt­les, et eel­kõi­ge on las­teae­da oo­da­tud need lap­sed, kel­le va­ne­mad pea­vad mi­ne­ma töö­le ega saa enam las­te­ga ko­dus ol­la.

Lin­na­pea too­ni­tas: „Pii­ran­gu­te lee­ven­da­mi­ne eel­dab me ini­mes­te mõist­vat ja ko­hu­se­tund­lik­ku suh­tu­mist keh­ti­va­tes­se pii­ran­gu­tes­se. Ko­he, kui te­kib va­ja­dus, siis pii­ran­guid suu­ren­da­tak­se.“

Eelmine artikkelKoo­lid ava­vad osa­de­le õpi­las­te­le uk­sed
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. mail