Kol­ga uues selt­si­ma­jas te­gut­se­vad ki­no-, toi­du- ja raa­ma­tuk­lu­bi

342
MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja kaks asu­ta­jat: kaug­töö­kes­ku­se juht KAD­RI SEE­DER ja ma­ja pe­re­nai­ne AN­NI­KA BLUM ko­gu­kon­na­köö­gis.

„Tüh­ja nä­da­lat meil ma­jas ei ole,“ üt­leb Kol­ga selt­si­ma­ja pe­re­nai­ne AN­NI­KA BLUM.

Tä­na­vu su­vel en­ne jaa­ni­päe­va pi­du­li­kult ava­tud Kol­ga selt­si­ma­ja ruu­mid on si­sus­ta­tud ja ma­jas käib ak­tiiv­ne te­ge­vus. Selt­si­ma­ja pe­re­nai­ne An­ni­ka Blum nen­dib, et va­nast val­la­ma­jast üm­ber ehi­ta­tud ja re­no­vee­ri­tud hoo­nes võiks te­ha veel pal­ju roh­kem, kuid peab jär­gi­ma ko­roo­na­pii­ran­guid: „Ka meie saa­me maj­ja lu­ba­da vaid ko­roo­na­pas­si­ga ini­me­si ning väl­ja­ren­ti­mi­sel peab uk­sed sul­ge­ma prae­gu hil­je­malt kell 23. Ruu­me ik­ka ren­di­tak­se, alus­ta­tak­se va­rem. Pee­tak­se las­te sün­ni­päe­vi, koo­so­le­kuid, loen­guid.“

Su­vel te­ge­le­sid MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja asu­ta­nud An­ni­ka Blum, Kad­ri See­der, Ma­ria Prääts ja Vir­ve Kerm ning kä­si­töö­toa pe­re­nai­ne Liis Burk re­mon­di­tud ruu­mi­de si­sus­ta­mi­se­ga. Nii na­gu pal­jud re­mon­di­tööd teh­ti möö­du­nud tal­vel-ke­va­del ma­jas koos pe­re­liik­me­te­ga, olid pe­red ka mööb­li pai­gal­da­mi­sel abis.

Köö­gi­möö­bel ning -tar­vi­kud ehk po­tid-pan­nid, noad-kahv­lid ja muu toi­du­te­ge­mi­seks va­ja­lik on os­te­tud ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP) saa­dud toe­tu­se abil. Ma­ria Prääts alus­tas selt­si­maj­ja ra­ja­tud ko­gu­kon­na­köö­gis toi­duk­lu­bi koh­tu­mis­te­ga.

LIIS BURK kä­si­töö­pe­sas­se saa­dud kan­gas­tel­ge­de­ga. Fo­to Ma­ris Mat­si

La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk si­sus­tas kä­si­töö­toa ehk kä­si­töö­pe­sa. Ta te­gi Fa­ce­boo­kis üles­kut­se, pa­lus kan­gas­tel­gi ning lõn­ga- ja rii­de­ma­ter­ja­li, ka lau­du ja too­le. An­ne­ta­jaid tu­li ko­du­kan­dist, aga sa­mu­ti Tal­lin­nast ja mu­jalt. Kan­gas­tel­jed kin­kis Vir­ve Kerm.

Alus­ta­tud on õpi­tu­ba­de­ga, ju­hen­da­ma kut­su­tak­se tun­nus­ta­tud kä­si­töö­meist­reid. Ok­toob­ri al­gu­ses õpe­ta­ti vo­ki­ga ket­ra­ma. Sep­temb­ris al­gas küm­me kuud kes­tev pä­ri­mus­koo­li­tus „Aas­ta­ring“, mi­da ra­has­tab Kul­tuur­ka­pi­tal. Koo­li­tus tut­vus­tab rah­va­ka­lend­rit ning täht­päe­va­de ri­tuaa­le, lau­le, tant­se.

Hil­ju­ti si­sus­ta­ti Kol­ga Ke­raa­mi­kak­lu­bi ke­raa­mi­ka­tu­ba, mil­le eest­ve­da­ja ja üks ju­hen­da­ja on Vir­ve Kerm.

Tä­nu KO­Pi toe­tu­se­le soe­tas MTÜ La­he­maa Kaug­töö ja Koo­li­tus­kes­ku­sed maj­ja kaa­me­rad ja muu va­ja­li­ku teh­ni­ka, et te­ha üri­tus­test in­ter­ne­tis ot­seü­le­kan­deid.

Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Kert­tu Saag­pakk kir­ju­tas koos Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se­ga pro­jek­ti ki­no­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks, ki­no­teh­ni­ka pai­gal­da­ti Kol­ga selt­si­maj­ja. Ko­ha­lik et­te­võt­ja Mar­gus Uus­ta­lu kin­kis selt­si­ma­ja­le ek­raa­ni ja loo­di Ki­nok­lu­bi. Esi­me­sel koh­tu­mi­sel vaa­da­ti „Ees­ti ma­tust“ ja tei­sel kor­ral „Krat­ti“, ko­hal oli sel­le režisöör Ras­mus Me­ri­voo Kuu­sa­lust.

Käe­so­le­va nä­da­la tei­si­päe­val oli selt­si­ma­jas es­ma­kord­selt Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi koh­tu­mi­s-õh­tu.

Sep­temb­rist alus­ta­sid taas Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se kor­ral­da­tav ro­boo­ti­ka­ring, mi­da ju­hen­dab An­na-Lii­sa Geb­ruk, ja meis­ter­da­mi­se ring, mil­le ju­hen­da­ja on Ag­ne Püüa. Ma­jas toi­mu­vad an­samb­li Uu­ri­kad proo­vid ja sal­ves­tu­sed. MTÜ La­he­maa Kaug­töö- ja Koo­li­tus­kes­ku­sed ja­ga­tud kon­to­ris­se on kaug­tööd te­ge­ma asu­nud iga­päe­va­sed ka­su­ta­jad.

Juu­lis te­gi Kuu­sa­lu pa­su­na­koor ma­jas har­ju­tus­päe­va, mis lõp­pes väi­ke­se kont­ser­di­ga. Au­gus­tis kor­ral­das MTÜ Kol­ga Aren­dus selt­si­ma­ja lä­he­dal asu­val ki­vi­sil­lal kont­ser­di ja pik­ni­ku. Tä­his­ta­ti 20 aas­ta möö­du­mist Kol­ga ki­vi­sil­la taa­sa­va­mi­sest, esi­ne­sid Tõ­nu Raa­dik ja Henn Re­ba­ne. Sep­temb­ris võõ­rus­ta­ti seltsimajas Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­tu, kor­ral­da­ti lii­du liik­me­te su­ve­päev.

Kolga seltsimaja on ümber ehitatud vanast vallamajast.

An­ni­ka Blum sõ­nab, rõõ­mu teeb, et tä­nu KO­Pi abi­ra­ha­le on selt­si­ma­ja õues kuur, kus on var­jul uued lauad-too­lid. Ka on Kol­ga selt­si­ma­jal oma vee­bi­leht koos ka­lend­ri­ga, mis või­mal­dab vaa­da­ta, mil­lal on ma­jas ruu­mid va­bad ja soo­vi kor­ral saab bro­nee­ri­da ren­dia­ja.

„Ole­me kir­ju­ta­nud järg­mi­sed ra­ha­taot­lu­sed. KO­Pi abil ta­hak­si­me ehi­ta­da selt­si­ma­ja kä­si­töö­toa pool­ses­se ot­sa ter­ras­si, kus saaks te­ha tol­mu­se­maid et­te­val­mis­tus­töid kä­si­tööks, ning võiks ka­su­ta­da nii su­ve­koh­vi­ku kui ka la­va­na. Kuu­sa­lu val­lalt taot­le­me toe­tust ka­mi­na uuen­da­mi­seks ja selt­si­ma­ja ee­suk­se kald­tee pi­ken­da­mi­seks, sest see on prae­gu lii­ga jär­su kal­de­ga ja mär­ja­na li­be. Ma­ja te­ge­mis­tel saab sil­ma peal hoi­da vee­bi­le­hel kol­ga­selt­si­ma­ja.ee,“ lau­sub pe­re­nai­ne.

Ku­na ma­ja on ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses taot­leb MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja Kuu­sa­lu val­lalt ka üht ta­su­list töö­koh­ta. Kol­ga selt­si­ma­ja kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le ja on an­tud MTÜ hal­dus­se, kom­mu­naal­ku­lud ka­tab vald.

Eelmine artikkelEhi­ta­ja an­dis Sal­mis­tu sa­da­ma val­la­le üle
Järgmine artikkelKuu­sa­lu algk­las­si­ma­ja möö­bel mak­sab 421 320 eu­rot