Ehi­ta­ja an­dis Sal­mis­tu sa­da­ma val­la­le üle

290
Salmistu sadam.

OÜ Kau­rits ju­ha­tu­se lii­ge Ja­nek Ui­bo ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt all­kir­jas­ta­sid es­mas­päe­val, 8. no­vemb­ril Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiiu mõi­sas Sal­mis­tu sa­da­ma vas­tu­võ­tu-üleand­mi­se ak­ti. Vas­ta­valt le­pin­gu­le tu­li sa­dam tel­li­ja­le, Kuu­sa­lu val­la­le üle an­da 8. no­vemb­ril 2021. Ehi­ta­ja an­nab sa­da­ma­le ka­heaas­ta­se ga­ran­tii. En­ne all­kir­jas­ta­mist käi­sid ehi­ta­ja ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jad Sal­mis­tul re­no­vee­ri­tud sa­da­ma ra­ja­tis­te­ga tut­vu­mas.

Val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et koos­töö ehi­ta­ja­ga on ol­nud hea ja konst­ruk­tiiv­ne: „Kau­rits OÜ on ko­ge­mus­te­ga et­te­võ­te. Nii suurt sa­da­mat ei ol­nud Kau­rits OÜ peatöövõtjana küll se­ni ehi­ta­nud, kuid enne Salmistule tulemist ehitas Sil­la­mäe pro­me­naa­di ning ehi­tab nüüd järg­mi­se­na Roo­mas­saa­re sa­da­mat. Leid­si­me ehitajaga koos la­hen­du­sed, kui­das te­ha Sal­mis­tu sa­da­mat tor­mi­kind­la­maks – suu­ren­da­si­me muu­li­de gra­niit­ki­vi­mas­si ja tõst­si­me muu­lid 24 sen­ti­meet­rit kõr­ge­maks. Nii tä­na­vu­se sü­gi­se eel­mi­ne torm, mis loo­de­tu­le­ga tõs­tis me­re­vett meet­ri võr­ra, kui ka öö­sel vas­tu es­mas­päe­va kir­de­tuu­le­ga möl­la­nud torm po­le sa­da­ma­le mõ­ju aval­da­nud. Väi­ke­sed ka­lu­ri­paa­did pü­si­sid mõ­le­mal kor­ral ke­nas­ti ak­va­too­riu­mil, kus oli ker­ge lai­ne­tus.“

Valla aren­dus­spetsialist kii­tis ka, et ehitusel kasutatud kestvad materjalid vastavad kõik keskkonnaklassile C4 ja samale keskkonnaklassile vastab ka re­no­vee­ri­tud vaa­te­tor­n, mis tä­hen­dab, et peaks me­reäär­se­te­le il­ma­de­le häs­ti vas­tu pi­da­ma.

Oma­ni­ku jä­re­le­val­vet te­gi In­se­ne­ri­bü­roo Telo­ra OÜ, Kuu­sa­lu val­la­pool­ne nõus­ta­ja ja jä­re­le­val­va­ja oli Ur­mas Valgma.

Val­la­ma­ja saa­lis oli es­mas­päe­val kae­tud suu­pis­te­laud, val­la­va­nem Terje Kraanvelt tä­nas ehi­tus­fir­ma esin­da­jaid ja jä­re­le­val­va­jaid.

Kair Tam­mel mär­kis, et aru­t-lu­se all on, kui­das sa­da­ma hal­da­mist kor­ral­da­da. Kas ja mis tin­gi­mus­tel te­hak­se hal­da­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ge, ot­sus­tab uus val­la­va­lit­sus. Se­ni ei ole ko­ha­li­ke va­li­mis­te tu­le­mu­si amet­li­kult kin­ni­ta­tud, mis­tõt­tu ei saa uus vo­li­ko­gu töö­le asu­da ega uut val­la­va­lit­sust kin­ni­ta­da.

Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti mak­su­mus on 1 661 280 eu­rot, mil­lest riik an­nab 790 311,40 eu­rot ja Kuu­sa­lu vald võt­tis omao­sa­lu­se jaoks lae­nu 870 096,60 eu­rot. Li­saks ta­su­ti sa­da­ma pro­jek­tee­ri­nud Aa­vo ja Rii­na Raig Pro­jekt OÜ-le koos käi­be­mak­su­ga vei­di üle 34 000 eu­ro ning In­se­ne­ri­bü­roo­le Telo­ra jä­re­le­val­ve eest 11 700 eu­rot.

Kuusalu vallale kuuluva sadama ehitus algas aasta tagasi septembris. Vana kai oli lagunenud ning tuli lammutada.

Eelmine artikkelKiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed sai õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni
Järgmine artikkelKol­ga uues selt­si­ma­jas te­gut­se­vad ki­no-, toi­du- ja raa­ma­tuk­lu­bi