Aren­dus­ko­da viis väi­keet­te­võt­jad tut­vu­ma Ka­ru­la rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na­ga

400
Aren­dus­ko­ja rei­sig­rupp Mu­ri­mäe vei­ni­ta­lus, kus jär­veäär­se­le mäe­kal­da­le on ra­ja­tud vii­na­mar­ja­ter­ras­sid.

„Kõi­gist kü­las­ta­tud et­te­võ­te­test oli mi­da­gi ees­ku­juks võt­ta,“ kom­men­tee­ris Kui­v­oja puh­ke­kes­ku­se pe­re­nai­ne Ele Tern Lok­salt Lõu­na-Ees­ti õp­pe­rei­sil näh­tut. Tõe­li­ne ül­la­tus ja ela­mus oli nii te­ma kui ko­gu me rei­sig­ru­pi hin­nan­gul Mu­ri­mäe vei­ni­kel­der, mi­da ni­me­ta­ti ot­se­kui Itaa­lia Tos­ca­naks või His­paa­nia vei­ni­ta­luks Ees­ti­maal.

Mu­ri­mäe pe­re­rah­vas on oma ko­du­ko­ha kup­pel­maas­tik­ku ja jär­ve os­kus­li­kult ära ka­su­ta­nud, mäe­nõl­val on eht­sad vii­na­mar­ja­ter­ras­sid. Mul­je­ta­val­dav on ka vei­ni­fir­ma loo­mis­lu­gu. Pe­re ot­sis koh­ta, kus uju­ta­da oma kuld­set ret­rii­ve­rit Mu­ri. Nad sat­tu­sid jär­ve juur­de en­di­se Truu­ta mõi­sa maa­del, ra­ja­sid sin­na ko­du, pa­nid en­da tar­beks kas­va­ma mõ­ned vii­na­mar­jad. Vii­na­mar­jais­tan­du­se ja vei­ni­toot­mi­se idee tek­kis, kui Mu­ri nä­ris vii­na­puid pu­ruks ja puu­jup­pi­dest kas­va­sid uued tai­med. Kui sõi­da­te Ote­pää kan­ti, va­ru­ge ae­ga ja kü­las­ta­ge Mu­ri­mäe ta­lu, mis kan­nab nel­ja­jalg­se pea­süüd­la­se ni­me.

Na­gu viis aas­tat ta­ga­si loo­dud vei­ni­ta­lu pe­re­rah­vas, olid ka teis­te näh­tud ta­lu­de pi­da­jad ja kü­las­tus­koh­ta­de ju­hid kõrg­ha­ri­du­se­ga en­di­sed lin­nai­ni­me­sed, kes jät­sid se­ni­se pal­ga­töö, ot­sus­ta­sid ko­li­da maa­le ja hak­ka­sid iseen­da tööand­ja­teks.

Kol­me päe­va­ga 12 kü­las­tus­ko­has
La­he­maa ja lä­hiümb­ru­se tu­ris­mi­te­gi­jad tut­vu­sid MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti raa­mes 6.-8. juu­li­ni Lõu­na-Ees­ti kol­lee­gi­de­ga, kes toi­me­ta­vad seal­se­tel kait­sea­la­del või Ka­ru­la rah­vus­par­gis.

Kok­ku käi­di Tar­tu­maal, Val­ga­maal ja Võ­ru­maal ka­he­teist­küm­nes kü­las­tus­ko­has: pe­re-et­te­võt­tes And­re Farm, Moos­te mõi­sa kä­si­töö­meist­ri­te töö­ko­da­des, Tae­vas­ko­ja puh­ke­kes­ku­ses ja mat­ka­ra­jal, Saar­jär­ve puh­ke­ma­jas, Sü­va­hav­va loo­dus­ta­lus, Ve­rio­ra tsunf­ti ta­lu­des, Veet­ka ta­lus met­sa­moo­ri ko­dus, MTÜ Maa­vil­la­ne lam­ba­ta­lus, Vär­te­mäe mee­ta­lus, Ähi­jär­ve kü­la­lis­te­ma­jas ja mat­ka­ra­jal, San­gas­te los­si kü­las­tus­kes­ku­ses ning Mu­ri­mäe vei­ni­keld­ris Ote­pää kül­je all.

Paa­ri­küm­ne-liik­me­li­ses rei­sig­ru­pis olid Kuu­sa­lu val­last Tam­mis­tu lam­ba­ta­lu pe­re­nai­ne ja pe­re­mees Kaie ja Taa­vi Us­tav, Va­na-Sir­ge küü­li­ku­ta­lu pe­re­nai­ne Ai­ve Nii­lo, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Tii­na Viir­na, Lau­gu kü­la­lis­te­ma­ja pe­re­nai­ne Na­dežda Mat­kur, Kär­ka puh­ke­ma­ja pe­re­nai­ne Sig­ne Blum, OÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm ja ka Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik.

Ka­ru­la rah­vus­par­gi kaar­ti tut­vus­tas loo­dus­giid PAU­LA SOL­VAK.

Nii Ka­ru­la loo­dus­giid Pau­la Sol­vak kui kol­me pe­re MTÜs­se Maa­vil­la­ne kuu­lu­va Hal­li­mäe ta­lu pe­re­nai­ne Oli­via Till tõ­de­sid, et Lõu­na-Ees­tis loo­dus­kau­nil kup­li­te ja jär­ve­de alal on nüüd­sel ajal ju­ba ras­ke os­ta kin­nis­va­ra, sest tüh­je ta­lu­koh­ti po­le, rah­vus­par­ki uu­si krun­te luua ei saa. Piir­kon­da on ko­li­nud noo­ri pe­re­sid, kes on moo­dus­ta­nud ak­tiiv­se ko­gu­kon­na. Kas­va­ta­tak­se lap­si ja loo­mi, te­ge­le­tak­se kä­si­töö­ga, te­hak­se hu­vi­lis­te­le õpi­tu­ba­sid ja mat­ku, au sees on ma­he­põl­lu­ma­jan­dus, pä­ri­mus­muu­si­ka ning kõik muu, mis ehe ja ka ül­di­se­mas mõt­tes maa­vil­la­ne.

Ise­laa­di on sa­mu­ti Ve­ri­ora tsunft, mil­le pat­roon on luu­le­ta­ja ja muu­sik Aa­po Il­ves. Tsunf­ti eest­ve­da­ja, va­rem töö­tu­kas­sas töö­ta­nud Sig­ne Strohm kir­jel­das en­da pe­re maa­le­ko­li­mi­se lu­gu. Tsunft koon­dab ko­ha­lik­ke kä­si­töö­te­gi­jaid, ka sel­li­seid, kes olid jää­nud elu ham­mas­ra­tas­te va­he­le. Pa­ku­tak­se re­ha­bi­li­tee­ri­mi­se tee­nust töö­tu­te­le ja vä­he­ne­nud töö­või­me­ga ini­mes­te­le kä­si­töö abil.

Lin­na­töö jät­tis ka Tae­vas­ko­ja tu­ris­mi- ja puh­ke­kes­ku­ses ju­ha­ta­ja Trii­nu Vä­hi, kes viie aas­ta­ga tõs­tis ku­na­gis­se kop­suk­lii­ni­kus­se teh­tud kes­ku­se aas­ta­käi­be 300 000 eu­ro­ni. Tae­vas­ko­ja mat­ka­juht oli seal­ne kü­la­va­nem Ah­ti Blei­ve, kes põ­hi­töö­na peab PRIA pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja ame­tit. Mat­ka jä­rel teh­tud vik­to­rii­ni kii­re­mad vas­ta­jad said au­hin­naks Tae­vas­ko­ja ra­ha – taal­ri, mil­le­ga võib maks­ta ko­gu­kon­naü­ri­tus­tel, 5 taal­rit võr­dub 10 eu­ro­ga.

Ra­vim­tai­mi õpe­ta­sid ja en­da lood rää­ki­sid sa­mu­ti met­sa­moor Ir­je Kar­jus ja Sü­va­hav­va loo­dus­ta­lu pe­re­nai­ne Reet Pet­tai. Kü­las­ta­da ta­sub ka Tal­vi­ke­se kü­las Tar­tu­maal And­re far­mi, mil­le juus­tud too­vad igal aas­tal rah­vus­va­he­li­si au­hin­du. Sa­mu­ti Vär­te­mäe mee­muu­seu­mi, mil­le pe­re­mees Ma­ti Ur­ba­nik oli osa­de eks­po­naa­ti­de­ga hil­ju­ti Ani­ja mee­päe­val.

Aren­dus­ko­ja rah­va­le pak­kus eri­list hu­vi Liis Jü­ri­mäe ja Rai­go Pan­ta­lo­ni Saar­jär­ve puh­ke­ma­ja. Nen­de Valk­la Ran­na OÜ oli Aren­dus­ko­ja lii­ge. Valk­las saa­dud tu­ris­mi­tee­nu­se osu­ta­mi­se ko­ge­mu­se toel on loo­dud Saar­jär­ve kal­da­le nõu­ko­gu­deaeg­ses­se asu­tu­se su­vi­las­se mit­me­te puh­ke­nur­ka­de­ga ma­ju­tus- ja peo­koht.

Na­dežda Mat­kur: „Kõi­gis et­te­võt­mis­tes oli nä­ha ja tun­da en­tu­sias­mi ning töö­ta­het, kuid ka­de­dust ei tund­nud, sest tean, kui pal­ju tööd ja ener­giat see kõik on nõud­nud.“

Eelmine artikkelKihm­la ja Sa­lu­mäe kü­la­de ela­ni­kud ta­ha­vad ühis­te­ge­vu­si jät­ka­ta
Järgmine artikkelSõnumitoojas 4. augustil