Kol­ga noo­red kor­ral­da­sid spor­di­laag­ri

391
Kol­ga noor­te kor­ral­da­tud spor­di­laag­ris tut­vu­ti ka vehk­le­mi­se­ga. Fo­to San­ne Säär

Kol­ga koo­li spor­di­ra­ja­tis­tes toi­mu­nud spor­di­laag­ris tut­vus­ta­ti nii olüm­pia­män­gu­de kav­va kuu­lu­vaid kui ka Ees­tis vä­hem har­ras­tata­vaid spor­dia­la­sid.

Möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­vast kol­ma­päe­va­ni toi­mu­nud et­te­võt­mi­se ajal proo­vi­sid 10-16aas­ta­sed noo­red Kol­ga koo­li spor­di­saa­lis Jü­ri Sal­mi õpe­tu­se jär­gi epee­ga ve­hel­da ja män­gi­sid Mar­tin Nood­la ju­hen­da­mi­sel kä­si­pal­li, mis on olüm­pia­män­gu­de spor­dia­lad. Avas­ta­mis­rõõ­mu pak­ku­sid kri­ket, rag­bi, amee­ri­ka pe­sa­pall ja lakross, mil­le­ga Ees­tis te­ge­le­vad en­tu­sias­tid mõ­nes pai­gas. Ni­me­ta­tud spor­dia­la­sid tut­vus­ta­sid Mart Tam­mo­ja, Ma­dis Kõp­per, Tau­no Kop­pel ja Mar­tin Kuu­sik Kol­ga koo­li staa­dio­nil.

Spor­di­laa­ger sai teoks Kuu­sa­lu val­la noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ku hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­se pro­jek­ti raa­mes. Kor­ral­da­jad olid ke­va­del Kol­ga koo­li lõ­pe­ta­nud San­ne Säär, Sir­li Ma­rit Sik­ka ja Mar­ju Ma­sing ning sa­ma koo­li ühek­san­da klas­si õpi­la­ne Gre­te Tuur.

San­ne Säär üt­les, et kui nad Kol­ga koo­li õpi­las­te esin­du­ses veeb­rua­ris kuul­sid või­ma­lu­sest esi­ta­da pro­jek­ti­taot­lus Kuu­sa­lu val­la hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­se saa­mi­seks, ot­sus­ta­ti tut­vus­ta­da ea­kaas­las­te­le spor­dia­la­sid, mi­da vä­hem tun­tak­se, sa­mu­ti pak­ku­sid hu­vi vehk­le­mi­ne ja kä­si­pall.

„Kes soo­vis, pa­ni vehk­le­mis­rii­ded sel­ga ja proo­vis ve­hel­da. Õp­pi­si­me kä­si­pal­li har­ju­tu­si ja män­gi­si­me. Kri­ke­tit ei ku­ju­ta­nud va­rem et­te, nüüd ole­me ka sel­le män­gu­ga pi­sut kur­sis. Too­di nä­ha amee­ri­ka pe­sa­pal­li va­rus­tust. Lakros­si män­gi­tak­se pi­ka­var­re­lis­te kep­pi­de­ga na­gu maa­ho­kit, aga nen­de ots­tes on võr­gud ja pal­li lüüak­se õhus. Rag­bit oli üks Kuu­sa­lu laps män­gi­nud, Kol­ga koo­li õpi­las­te­le oli see uus,” rää­kis ta.

Spor­di­laag­rit si­sus­ta­ti ka sulg­pal­li, jalg­pal­li, korv­pal­li ja maa­ho­ki män­gi­mi­se­ga. Pa­ku­ti lõu­na­söö­ki, näk­se ja joo­ke.

Esi­me­sel päe­val osa­les spor­di­laag­ris 23, tei­sel 21 ja kol­man­dal 20 hu­vi­list. San­ne Sää­re sõ­nul sel­gus kü­sit­lu­ses, et üri­tus meel­dis vä­ga: „Üks osa­le­ja vas­tas, et soo­viks ta­ga­si tul­la.”

Eelmine artikkelPääs­tea­met mää­ras Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le sun­ni­ra­ha
Järgmine artikkelRaa­si­ku kor­te­riü­his­tu ei saa val­lalt toe­tust