Raa­si­ku kor­te­riü­his­tu ei saa val­lalt toe­tust

272

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu poo­le pöör­dus kor­te­riü­his­tu Pae­pe­re Raa­si­kult. Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas 27. mail Pae tä­nav 1 asu­va ma­ja 9 kor­te­ri ela­ni­ke mu­rest jää­da ka­na­li­sat­sioo­ni­ta, ku­na kor­ter­ma­ja kõr­val asu­vad et­te­võt­ted, kel­le ma­hu­tis­se on elu­ma­ja reo­ve­si 18 aas­tat ju­hi­tud, soo­vi­vad sin­na ka­na­li­see­ri­mi­se lõ­pe­ta­da. Siis oli täh­ta­jaks mää­ra­tud 31. mai, hil­jem an­ti kor­te­riü­his­tu­le oma ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks aja­pi­ken­dust 31. au­gus­ti­ni.

Pae­pe­re kor­te­riü­his­tu liik­med pa­lu­sid val­lalt abi: „Ole­me aas­taid ko­gu­nud ra­ha, et va­he­ta­da väl­ja ma­ja ka­tus, mis la­seb igalt poolt lä­bi ja ku­kub vars­ti sis­se. Kah­juks puu­du­vad meil ra­ha­li­sed või­ma­lu­sed reo­vee­ma­hu­ti pai­gal­da­mi­seks.“

Kor­te­riü­his­tu pak­kus väl­ja kaks va­rian­ti. Esi­me­se või­ma­lu­se­na näh­ti, et val­la ku­lul soe­ta­tak­se ma­hu­ti ja ühis­tu hoo­lit­seb sel­le pai­gal­da­mi­se eest. Ku­na hil­je­malt kol­me aas­ta pä­rast peaks Pae tä­na­va­le jõud­ma ühis­vee­värk ja -ka­na­li­sat­sioon, saaks vald siis pä­rast ma­hu­ti väl­ja kae­va­mist oma in­ves­tee­rin­gu ta­ga­si. Tei­se või­ma­lu­se­na pa­ku­ti väl­ja sar­na­selt mit­me toe­tus­meet­me­ga, et vald toe­tab reo­vee­ma­hu­ti pai­gal­da­mist 70 prot­sen­di­ga, ühis­tu ta­sub 30prot­sen­di­li­se omao­sa­lu­se. Mär­gi­ti ka, et KI­Ki toe­tu­se saa­mi­seks ühis­tu ei kva­li­fit­see­ru, ku­na KI­Kist saab toe­tust piir­kon­da­de­le, ku­hu ei ole lä­he­ma 5 aas­ta jook­sul ÜVKd ka­van­da­tud, Kre­de­xist toe­tu­se saa­mi­ne eel­daks ko­gu ma­ja täis­re­no­vee­ri­mist ja see on vä­ga pikk prot­sess. Kir­ja­le oli li­sa­tud kaks hin­na­pak­ku­mist, esi­me­ses pa­ku­ti reo­vee­ma­hu­tit hin­na­ga 4800 eu­rot, tei­ses oli hind koos pai­gal­du­se­ga – 12 395 eu­rot.

Vo­li­ko­gu aru­tas pöör­du­mist 11. au­gus­ti is­tun­gil ning lei­dis, et vald ei saa erao­ma­nik­ke ra­ha­li­selt toe­ta­da.

„Te­gu on toi­me tu­le­va­te ini­mes­te­ga, saa­me toe­ta­da vaid sot­siaa­la­bi va­ja­jaid,“ sõ­nas Maar­ja Si­kut.

Ka­di Tam­ma­ru li­sas, et olu­kord on halb, kuid ela­ni­kud on lask­nud sel­lel ise tek­ki­da, ku­na po­le prob­lee­mi la­hen­da­mi­seks aas­taid mi­da­gi tei­nud.

Maar­ja Si­kut: „Olen veen­du­nud, et et­te­võt­ja on nõus veel täh­tae­ga pi­ken­da­ma. Aga see tä­hen­dab, et elanikud pea­vad hak­ka­ma reaal­selt te­gut­se­ma, mit­te loot­ma kel­le­gi tei­se pea­le.“

Pae­pe­re kor­te­riü­his­tu ju­ha­tu­se lii­ge Kris­tii­na Par­ve üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, ühis­tu on taot­le­nud et­te­võt­jailt veel kuu ae­ga aja­pi­ken­dust. Ma­hu­ti on tel­li­tud ja pai­gal­da­mi­ne kok­ku le­pi­tud, tööd lä­he­vad maks­ma li­gi­kau­du 12 000 eu­rot: „Reo­vee­ma­hu­tit on meil va­ja vaid mõ­neks aas­taks, sest aren­gu­ka­va jär­gi on meie piir­kon­nas ÜVK hil­je­malt aas­tal 2023. Kah­juks jääb meil sel­le tõt­tu ka­tus kor­da te­ge­ma­ta.“

Eelmine artikkelKol­ga noo­red kor­ral­da­sid spor­di­laag­ri
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li abi­tu­rient AI­DI GER­DE TUISK ül­la­tas Ees­ti meist­riks tu­le­ku­ga