Pääs­tea­met mää­ras Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le sun­ni­ra­ha

242
Kuusalu kool.

Pääs­tea­me­ti Põh­ja pääs­te­kes­kus ot­sus­tas ra­ken­da­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se suh­tes nel­ja et­te­kir­ju­tu­se täit­mi­seks sun­ni­ra­ha kok­ku 900 eu­rot.

Kaks et­te­kir­ju­tust puu­du­ta­sid Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja, kaks ea­ka­te ko­du. Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­nes tu­li vas­ta­valt et­te­kir­ju­tu­se­le ta­ga­da au­to­maat­se tu­le­kah­ju­sig­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi uuen­da­tud paik­ne­miss­kee­mi­de ole­ma­so­lu, sa­mu­ti ko­hus­ta­ti ta­ga­ma koo­li­hoo­nes nõue­te­ko­ha­ne eva­kuat­sioo­ni­val­gus­tus ja pai­gal­dus­joo­ni­sed. Kuu­sa­lu tee 33 hoo­nes asu­va ea­ka­te ko­du koh­ta teh­ti et­te­kir­ju­tu­sed ta­ga­da seal nõue­te­ko­ha­ne eva­kuat­sioo­ni­val­gus­tus ja pai­gal­dus­joo­ni­sed ning eva­kuat­sioo­ni­val­gus­tu­se hool­dus­toi­min­gud, nen­de ka­jas­ta­mi­ne vas­ta­valt keh­ti­va­te­le nõue­te­le ning töö­kor­ras olek. Kõi­gi et­te­kir­ju­tus­te täit­mi­se täh­taeg oli tä­na­vu veeb­rua­ris. Val­la­va­lit­su­se­le 12. au­gus­til saa­de­tud tea­vi­tu­ses mär­gi­ti, ku­na pääs­tea­me­ti­le ei esi­ta­tud kor­du­va­te pä­rin­gu­te pea­le et­te­kir­ju­tus­te täit­mi­se koh­ta tõen­dus­ma­ter­ja­li, ot­sus­tas Põh­ja pääs­te­kes­kus ra­ken­da­da nen­de täit­mi­seks sun­ni­ra­ha.

Val­la tee­de- ja ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pääs­te-a­me­ti et­te­kir­ju­tus­te pea­mi­ne põh­jus on, et val­la se­ni­ne tur­va­tee­nu­se pak­ku­ja ei suut­nud tur­va­süs­tee­me hal­la­ta, hool­da­da ega kor­ras hoi­da. Sun­ni­ra­ha nõu­de sai vald te­ma sõ­nul suu­res­ti sel­le tõt­tu, et ko­roo­nak­rii­si ajal muu­tus et­te­kir­ju­tus­te täit­mi­ne kee­ru­li­seks.

„Ea­ka­te ko­du osas mää­ra­ti mei­le sun­ni­ra­ha sel­le eest, et ei kut­su­nud erio­lu­kor­ra ajal ko­ha­le et­te­võ­tet, kes oleks tei­nud kor­da tur­va­val­gus­tu­se. Me ei tei­nud se­da, sest ei taht­nud lu­ba­da võõ­raid ini­me­si ea­ka­te ko­dus­se, et hoi­da ära sin­na vii­ru­se le­vi­kut. Nii­pea, kui kriis lõp­pes, soo­vis pääs­teins­pek­tor tul­la uues­ti ins­pek­tee­ri­ma. Kuid me ei lu­ba­nud siis ega ta­ha veel ka prae­gu sin­na maj­ja võõ­raid las­ta,“ rää­kis Ma­dis Praks.

Ta kin­ni­tas, et ea­ka­te ko­du tur­va­val­gus­tus on kor­da teh­tud, kuid pai­gal­dus­joo­ni­sed veel koos­ta­mi­sel.

Mait Kröönst­röm on volikogu istungil märkinud, et Kuu­sa­lu koo­list on pääs­tjad saa­nud signalisatsioonisüsteemi vigade tõttu väga palju valeväljakutseid. Tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti sõ­nul on ka Kuu­sa­lu koo­li­hoo­ne koh­ta pääs­tea­me­tilt saa­dud et­te­kir­ju­tus­te põh­jus eel­mi­se tur­va­fir­ma te­ge­ma­ta töö: „Ala­tes märt­si­kuust on kool ol­nud kin­ni. Krii­sia­jal me ka sin­na võõ­raid ei vii­nud. Su­vest on val­lal uus tur­va­tee­nu­se pak­ku­ja, USS Se­cu­ri­ty Ees­ti AS. Nüüd­seks on tur­va­val­gus­tus pai­gal­da­tud, kuid nen­de paik­ne­mis­joo­ni­sed po­le veel lõp­li­kult val­mis saa­nud.“

Ma­dis Praks tõ­des, et peaae­gu kõi­gi val­la­le kuu­lu­va­te hoo­ne­te osas on pääs­tea­met tei­nud et­te­kir­ju­tu­si, ku­na kolm aas­tat val­la­le tur­va­tee­nu­seid pak­ku­nud et­te­võ­te hool­das süs­tee­me keh­vas­ti. Le­ping nen­de­ga lõp­pes va­ra­su­vel ning sel­lest pea­le on val­la­va­lit­su­sel ja uuel tur­va­fir­mal tul­nud te­ge­le­da va­ra­se­ma­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se­ga: „Kuid kõi­ke me val­mis ei saa­nud ja sel­le tõt­tu mää­ra­ti­gi sun­ni­ra­ha.“

Miks on jäe­tud pääs­teins­pek­to­ri pä­rin­gu­te­le vas­ta­ma­ta? Tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list sel­gi­tas, kui sai pääs­tea­me­tilt kir­ja, vii­vi­tas vas­ta­mi­se­ga, ku­na loo­tis, et kõik et­te­kir­ju­tu­sed saa­vad pea­gi täi­de­tud ning saab ins­pek­to­ri­le tea­ta­da, et kõik on teh­tud: „Val­gus­tid sai­me­gi pai­gal­da­tud, kuid joo­nis­te te­ge­mi­ne on võt­nud ae­ga.“