Raa­si­ku val­laee­lar­vest ja­ga­ti MTÜ­de­le li­gi 14 000 eu­rot

8
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja­gas tä­na­vu­sest val­laee­lar­vest kul­tuu­ri­selt­si­de­le ja spor­dik­lu­bi­de­le kok­ku 13 990 eu­rot.

Kul­tuu­ri­vald­kon­nas taot­le­sid toe­tust 8, saa­vad 4 MTÜd. MTÜ Tuu­le­kell saab 900 eu­rot Raa­si­ku teeae­da­de päe­va jaoks ja MTÜ Ar­hai­li­se Lau­lu Ko­da fes­ti­va­li Türr­fest 2024 kor­ral­da­mis­ku­lu­de kat­teks 1000 eu­rot. Aru­kü­la MTÜ-­le Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi an­tak­se te­ge­vus­ku­lu­deks 5900 eu­rot. MTÜ-­le Raa­si­ku Ra­jad, kes esi­tas taot­lu­se hi­li­ne­mi­se­ga ja soo­vis 190 eu­rot te­ge­vus­toe­tust, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul toe­tust ik­ka­gi eral­da­da. Ko­mis­jon mär­kis, et MTÜ ra­ja­tud ja hool­da­tav Kurg­la tii­ki­de õp­pe- ja mat­ka­ra­da on at­rak­tiiv­ne ob­jekt.

Ra­hul­da­ma­ta jäid 3 taot­lust. MTÜ Must­val­ge taot­lus Raa­si­ku val­la et­te­võt­lusk­lu­bi jaoks toe­tu­se saa­mi­seks jäe­ti toe­tu­se­ta põh­jen­du­sel, et sel­li­se tee­nu­se pak­ku­jaid on eri­ne­vaid. Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selt­si ja Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selt­si taot­lust ei ra­hul­da­tud põh­jen­du­se­ga, et te­ge­vus­toe­tu­si ei an­ta. MTÜ Abi­koer­te Kes­kus soo­vis toe­tust koer­te tree­ning­par­gi asu­ta­mi­seks, ra­ha­list toe­tust ei an­tud, sest toe­ta­ti ta­su­ta maa­ga.

Spor­diü­hin­gu­test taot­le­sid toe­tust 9, said 5. MTÜ-­le Aa­ve Spor­dik­lu­bi eral­da­ti 1000 eu­rot mui­nas­tu­le­deöö jook­su kor­ral­da­mi­seks, TA Raa­si­ku val­la Orien­tee­ru­ja­te Ühin­gu­le võist­lus­tel osa­le­mi­seks 1000 eu­rot. Pe­ri­la Tal­lid saab 1000 eu­rot ta­kis­tus­te ost­mi­seks, saa­li­ho­ki­k­lu­bi MTÜ Aren­cul­le 1000 eu­rot võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks ja osa­le­mi­seks ning su­vis­te tree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks. Külg­kor­vie­ki­paaž Kau­rit/Ro­sin Si­de­car Team saab 1000 eu­rot te­ge­vus­toe­tust ning MTÜ CFR 1000 eu­rot in­ven­ta­ri ost­mi­seks.

Võrk­pal­lik­lu­bi­le Aru­kü­la VK ja Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­gu­klu­bi­le ra­ha­list toe­tust ei an­tud, kuid toe­ta­tak­se ta­su­ta tree­ning­saa­li­ga. MTÜ Ae­ro­bi­ke Cyc­ling Agen­cy ei saa toe­tust, sest po­le Raa­si­ku val­la MTÜ.

Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li sõ­nul oli toe­tu­se saa­mi­se es­ma­ne tin­gi­mus kor­ras do­ku­men­tat­sioon – taot­lus tu­li esi­ta­da täh­ta­jaks, hil­je­malt möö­du­nud aas­ta 20. sep­temb­riks, ning toe­tus­le­pin­gus ni­me­ta­tud täh­ta­jaks pi­di ole­ma esi­ta­tud aruan­ne eel­mi­se toe­tu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta.

„Mui­du­gi ta­hak­si­me ala­ti roh­kem toe­tu­si ja­ga­da, aga tei­selt poolt soo­vi­me, et taot­le­jad olek­sid kor­rekt­sed ja esi­tak­sid va­ja­li­kud do­ku­men­did õige­aeg­selt,“ üt­les ta.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seu­mis saab ku­ni sü­gi­se­ni vaa­da­ta põl­le­näi­tust
Järgmine artikkelTaa­ra­ko­gu­ja­te kaa­sa­bil is­tu­ta­ti Ani­ja val­da 5 hek­ta­rit met­sa