Kol­ga koo­li köök sai 10 aas­ta­ga kor­da

112
Kol­ga koo­li ma­jan­dus­juht KRIS­TA KUKK: „Söö­gi­te­ge­mi­ne käib pä­rast re­mon­ti kõik ühes ruu­mis.“

„Kui küm­ne aas­ta eest re­mon­di­ti pool koo­li köö­gist, oli jutt, et tei­se poo­le re­mont te­hak­se järg­mi­sel aas­tal. Kuid ei teh­tud. Köö­gi­ruu­mi tei­ne pool oli veel küm­me aas­tat sel­li­ne, na­gu oli jää­nud aas­tast 1986, mil koo­li­ma­ja val­mis. Ja loo­mu­li­kult oli aeg tei­nud oma töö, see osa va­jas kor­da­te­ge­mist,“ üt­les Kol­ga koo­li ma­jan­dus­juht Kris­ta Kukk.

Käe­so­le­vast õp­peaas­tast töö­ta­vad Kol­ga koo­li ko­kad re­no­vee­ri­tud köö­gis. Söö­gi­te­ge­mi­ne käib nüüd kõik ühes ruu­mis, ke­set köö­ki on toi­du­val­mis­ta­mi­se ala ja töö­ta­sa­pin­nad, sein­te ää­res kraa­ni­kau­sid, riiu­lid ja osa töö­ta­sa­pin­du. Köök teh­ti suu­re­maks se­ni­se kui­vai­ne­te lao ar­velt, kui­vai­ne­te uus la­du on en­di­ses söö­ki­de ja­hu­tus­ruu­mis. Köö­gi­teh­ni­ka ning po­tid-pan­nid on ka re­mon­di­tud köö­gis sa­mad, mis olid ka­su­tu­ses va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel.

Kõi­ge olu­li­sem on pea­kokk Pil­le Ro­bal­li sõ­nul see, et lõ­puks on pai­gal­da­tud uus ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem: „Va­na oli täies­ti amor­ti­see­ru­nud, toi­du­lõh­nad jõud­sid koo­li­ma­jas muu­des­se ruu­mi­des­se. Ava­si­me ak­naid ja õhu­ta­si­me nii pal­ju, kui il­mad lu­ba­sid, aga töö­ta­va ven­ti­lat­sioo­ni­ga on olu­kord tei­ne.“

Re­mont tu­li lõ­pu­le viia, sest ter­vi­sea­me­ti kont­rol­lid juh­ti­sid tä­he­le­pa­nu poo­li­kult kor­ras­ta­tud ruu­mi­de­le. Vas­ta­valt et­te­kir­ju­tu­se­le pi­did köö­gi­ruu­mid kor­ras ole­ma ju­ba küm­me aas­tat ta­ga­si.

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ku­lus re­mon­di­töö­de­le 45 908,40 eu­rot, re­mon­tis ehi­tus­fir­ma Lai­nest OÜ. See et­te­võ­te oli val­la juh­ti­va kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li sõ­nul val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­kes ai­nus pak­ku­ja: „Kart­si­me, kas üld­se han­kes osa­le­tak­se, sest 2021. aas­ta ei lae­ku­nud üh­te­gi pak­ku­must ja vii­mas­te aas­ta­te ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hin­na­tõus on vä­ga pal­ju mõ­ju­ta­nud ehi­tus­tur­gu, aga läks häs­ti ja sai­me ko­ha­li­ku fir­ma Kuu­sa­lust. Kol­ga koo­li köök on pä­rast re­no­vee­ri­mis­töid pä­ris suur­köö­gi nä­gu.“

Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma lau­sus, et kor­da oleks va­ja te­ha veel pal­ju, si­su­li­selt ko­gu koo­li­ma­ja, vii­ma­ne re­mont oli 15 aas­tat ta­ga­si: „Osad uk­sed-ak­nad on va­he­ta­ma­ta, fas­saad va­jab re­mon­ti, ka õpe­ta­ja­te tu­ba, ne­li klas­si­ruu­mi, loo­du­sai­ne­te klass, tre­pid, ma­jaümb­ru­se pin­gid ja õue­sõp­pek­las­sid. Puu­du­vad in­va­sis­se­pääs ja ko­gu koo­li­ma­ja ven­ti­lat­sioon. Uuen­da­da tu­leks vä­lis­val­gus­tus ja teed üm­ber ma­ja ning vih­ma­vee­süs­tee­mid.“

Val­la juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list Kair Tam­mel tõ­des, et Kol­ga koo­li on re­mon­di­tud ju­pi­kau­pa nii, na­gu val­la ra­ha­li­ne olu­kord on või­mal­da­nud.

Muu­si­kak­lass
Lai­nest OÜ ehi­tas suu­re­maks ka Kol­ga koo­li muu­si­kak­las­si. Sel­leks ku­lus Kuu­sa­lu val­la eel­ar­vest 16 518 eu­rot. Muu­si­ka­klass oli se­ni olu­li­selt väik­sem, ruum teh­ti suu­re­maks kõr­val asu­nud WC­de ja pa­ni­pai­ga ar­velt. WC­sid enam ei ka­su­ta­tud, nen­de ja pa­ni­pai­ga sei­nad lam­mu­ta­ti. Re­konst­ruee­ri­ti põ­ran­dad, sei­nad ning pai­gal­da­ti ripp­la­gi ja uued val­gus­tid. Va­he­ta­ti to­rus­tik, ra­diaa­to­rid. Kraa­ni­kauss pai­gu­ta­ti ko­ri­do­ri ning pai­gal­da­ti ven­ti­lat­sioon. Muu­si­kak­las­si pin­da­la on pä­rast re­monti 45 ruut­meet­rit, en­ne oli poo­le väik­sem.

Muu­si­ka­te­raa­pia tu­ba
Käe­so­le­vast õp­peaas­tast on Kol­ga koo­lis ka­su­tu­ses veel üks hiljuti re­mon­di­tud ruum – muu­si­ka­te­raa­pia tu­ba, mis on üm­ber ehi­ta­tud va­nast ki­no­ruu­mist. Ehi­tas sa­mu­ti fir­ma Lai­nest OÜ.

Sel­le toa re­mon­ti toe­tas riik. Kuu­sa­lu vald sai tea­dus- ja ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi meet­mest „Väi­ke­la­hen­du­sed ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te­le“ 9000 eu­rot, val­la omao­sa­lus pi­di ole­ma vä­he­malt 15 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest. Ehi­tus­tööd läk­sid koos toa si­sus­tu­se­ga maks­ma 16 692,37 eu­rot. Te­raa­pia­tup­pa os­te­ti vaip, dii­van, tu­gi­tool, tõs­te­tav laud, er­go­noo­mi­li­ne tool, gru­pi­töö laud ja too­lid, pee­gel, ka­pid, pad­jad ning pil­li­dest uku­le­le, sün­te­saa­tor, vih­ma­pill, bon­god ja muud väik­se­mad rüt­mi­pil­lid.

Se­da ruu­mi ka­su­ta­tak­se va­ja­du­sel väi­kek­las­si tun­di­deks, te­raa­pia­vest­lus­teks ja -te­ge­vus­teks, ka Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li Kol­ga fi­liaa­li muu­si­ka­tun­di­de lä­bi­vii­mi­seks.

Eelmine artikkelTARMO LILLSOO nautis Hawaii Ironmani väljakutset
Järgmine artikkelKuu­sa­lu post­kon­tor hak­kab ko­li­ma