Koh­tu­mi­ne klii­ma­mi­nist­ri­ga tuleb La­he­maa tee­mal juu­nis või juu­lis

21

Kui pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las koh­tus ap­ril­li al­gu­ses Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na kor­ral­da­tud mõt­teõh­tul Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­ga, ku­ju­ne­sid kok­ku­saa­mi­se põ­hi­tee­maks pii­ran­gud La­he­maa rah­vus­par­gis.

Pea­mi­nis­ter mär­kis siis Sõ­nu­mi­too­ja­le an­tud kom­men­taa­ris, et lu­bas viia kõik tä­he­le­pa­ne­kud klii­ma­mi­nist­ri­ni, kes saab need oma­kor­da vald­kon­na ini­mes­te­ni viia ja de­tail­se­malt as­ja­le sis­se vaa­da­ta.

Toi­me­tus saa­tis nüüd pea­mi­nist­ri kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­ni­ku­le kü­si­mu­se, et pool­teist kuud on koh­tu­mi­sest möö­das, kas pea­mi­nist­ril on ol­nud või­ma­lus La­he­maa in­fo edas­ta­da klii­ma­mi­nist­ri­le ja kui­das sel­le­le on rea­gee­ri­tud, kas on tu­le­kul koh­tu­mi­si, tee­mat aru­ta­tud?
Sai­me vas­tu­se, et pea­mi­nis­ter edastas kü­la­va­ne­ma­te tee­mad ja kü­si­mu­sed ning ot­sus­ta­ti, et La­he­maa tee­ma­ga te­ge­leb eda­si Kuu­sa­lu piir­kon­na juht Maar­ja Mets­tak.

„Ta on su­hel­nud La­he­maa kü­si­mus­tes klii­ma­mi­nis­ter Kris­ten Mic­ha­li­ga ning ot­si­tak­se so­bi­vat ae­ga, et kut­su­da juu­ni lõ­pus või juu­li al­gu­ses klii­ma­mi­nis­tee­riu­mis­se met­san­du­se ja kesk­kon­naa­me­ti ini­me­sed ning kü­la­va­ne­ma­te esin­da­jad aru­te­lu­le – kuu­la­me ja mõt­le­me koos. Plaa­nis on koh­tu­mi­se­le kaa­sa­ta nen­de hu­vi kor­ral ka val­la­pool­ne esin­da­ja ja maao­ma­ni­ke liit. Nii­pea, kui kuu­päev on pai­gas, an­na­me koh­tu­mi­se osas tea­da,“ on kir­jas vas­tu­ses.

Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te ja pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­la­se koh­tu­mist on ka­jas­ta­tud 10. ap­ril­li Sõ­nu­mi­too­jas.

Eelmine artikkelAni­ja mõis koo­li­tas Keh­ra güm­na­sis­te gii­di­deks
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li ees on laua­ten­ni­se­laud