Keh­ra koo­li ees on laua­ten­ni­se­laud

32
Esimese mängu Kehra kooli lauatenniselaual tegid direktor KAIDO KREINTAAL ja õpilasesinduse president HENDRIK LILLSOO. Foto Eve Rohtla

Es­mas­päe­val, 20. mail pan­di Keh­ra güm­naa­siu­mi pea­hoo­ne esi­se­le vä­li­laua­ten­ni­se­laud, mil­le ost­mi­seks ko­gus koo­li­pe­re ra­ha eel­mi­sel aas­tal ja tä­na­vu mai al­gu­ses toi­mu­nud hea­te­ge­vus­li­ke laa­ta­de­ga, sa­mu­ti an­ne­ta­ti sel­leks möö­du­nud su­vel Keh­ra koh­vi­ku­te­päe­val ava­tud õpe­ta­ja­te koh­vi­ku tu­lu. Vä­li­laud mak­sis 1200 eu­rot. Esi­me­se ping­pon­gi­män­gu uuel laual te­gid koo­li di­rek­tor Kai­do Krein­taal ja õpi­las­esin­du­se pre­si­dent Hend­rik Lill­soo. „Meie õpi­la­sed saa­vad nüüd koo­li juu­res va­he­tun­di­de ajal ja väl­jas­pool tun­de laua­ten­nist män­gi­da,“ sõ­nas koo­li hu­vi­juht Eve Roht­la.

Eelmine artikkelKoh­tu­mi­ne klii­ma­mi­nist­ri­ga tuleb La­he­maa tee­mal juu­nis või juu­lis
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi juht sai sün­ni­päe­vaks val­la au­mär­gi