Kogukonna sekkumine lükkas Kolgas lageraied aastaks edasi

1469

Kohalike elanike ja RMK esindajate koostöös on jõutud uue raiekavani.

Kolga rahvas kogunes metsaraie küsimuses koosolekule jaanuari lõpus ja jätkukoosolek on selle nädala kolmapäeva õhtul. Vahepealse ligi kahe kuuga on jõutud selleni, et RMK esitab varasemast oluliselt muutunud raiekava, kus esialgse 10 aasta jooksul kavandatu on jaotatud järgneva 20 aasta peale.
RMK plaanis Kolga ümbruse metsades teha tänavu veebruaris-märtsis lageraiet paarikümnel langil, kokku ligi 35 hektaril. Nüüdseks on tööde algus kavandatud 2018. aasta jaanuari või juulisse – kui juurdepääsuteed on kuivad. Kolmapäeval vaadatakse Kolgas koos kogukonna ning RMK Ida-Harjumaa metskonna ja Kuusalu vallavalitsuse esindajatega uus raieplaan üle ja lepitakse kokku edasine tegevus.
Kolga rahvas võttis metsaraiete teemal jõuliselt sõna esmalt 2013. aasta kevadel ajendatuna sellest, et RMK tegi ja kavandas aleviku vahetus läheduses mitmel langil lageraiet. Alevikku ümbritsevad metsad on kohalike elanike olulised jalutamis-, seene- ja marjametsad.
Metsaülem Andrus Kevvai selgitas tookord, et Kolga lähedusse jäävad majandusmetsad on raieküpsed. Tegu on valdavalt männimetsadega, nende vanus on 60 aastat ja rohkem. Mänd võib elada 300 aasta vanuseks ja kauem, kuid saja-aastaselt hakkab tootlikkus vähenema, puidu kvaliteet langeb.
2013. aastal võeti pärast koosolekut Kolga ümbruses puid maha 10 langil, rahva soovil tehti lisaks lageraietele osadel lankidel aegjärgset raiet – harvendati metsa.
Nelja aasta tagusel koosolekul teatas metsaülem ka seda, et RMK-l on plaan käivitada teavitamise süsteem suuremate asulate ümbruses planeeritavate raiete kohta.
RMK KIRI VALLAMAJJA
Tänavu jaanuari keskel sai Kuusalu vallavalitsus Ida-Harjumaa metsaülemalt Andrus Kevvailt teate 2017. aastaks planeeritud riigimetsa raietest Kolga ümbruses. Lisatud oli raiete nimekiri ja paiknemise skeem. Metsaülem palus edastada info Kolga ümbruse rahvale ja avalikustada valla kodulehel. Vallavalitsus korraldas teavitamiseks Kolga Rahva Majas 31. jaanuaril koosoleku.
Kogukonna eestvedajad olid koosolekul seisukohal, et uued raiealad on plaanitud lähestikku või kõrvuti juba raiutud aladega, on elamute vahetus läheduses või teede ääres. Sõnum oli, et arvestades raiete mahtusid ei saa senisel moel neid jätkata kogukonda kaasamata, eelnevalt tuleks vaadata raielangid looduses koos üle. Seisukohad vormistati ka kirjalikult, pöördumise RMK-le ja Kuusalu vallavalitsusele allkirjastasid Mustametsa elanik Annika Blum seltsingust Kolga Vald, MTÜ Kolga Arendus juht Andres Heinver ning külavanemad Emil Rutiku Uurist, Theo Kehlmann Pudisoolt, Siiri Lõuke Vahastust ja Krista Allik Mustametsast.
Koosolekul lepiti kokku, et RMK esitab 1. märtsiks kogukonnale muudetud ettepanekud raiete toimumisaegade ja viiside kohta.
Veebruaris vaatasid metsaülem Andrus Kevvai, Annika Blum ning endise Kolga metskonna töötajad Maarja Orusalu ja Leo Laanetu koos üle kavandatud raiekohad ja kohalike elanike kasutatavad metsarajad. Oli ka kohti, kus metsa reaalne olukord osutus teistsuguseks, kui oli märgitud metskonna andmestikus.
Suurim muudatus uues raiekavas on, et 10 aasta tööd tehakse 20 aasta jooksul – aastaste vahedega alates 2018. aastast kuni 2038. aastani. Võimalusel säilitatakse looduslikku uuendust, jäetakse säilikpuude gruppe. Olemasolevaid teid ja käiguradasid ei kahjustata – kui firma tuleb metsatööle, käiakse kohalike esindajaga piirkond läbi ja märgitakse ära.
Kokku plaanib RMK selle aja jooksul raiuda Kolga metsades 83 hektaril.
JUHEND METSARAIETELE AVALIKU HUVIGA ALADEL
RMK juhatus kinnitas 14. veebruaril RMK kõrgendatud avaliku huviga alade määramise, majandamise ja töödest teavitamise juhendi. Selliste alade puhul tuleb huvirühmasid planeeritud töödest teavitada, selgitada välja, kas on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandusvõtteid.
Kõrgendatud avaliku huviga aladeks loetakse linnade ja teiste tiheasustusalade territooriumil või nendega piirnevad aktiivses rekreatiivses kasutuses olevad ning ka RMK puhkeobjektide rajatiste, kultuurimälestiste, pärandkultuuriobjektide, looduslike pühapaikadega või kohaliku kogukonna jaoks oluliste kohtadega vahetult piirnevad alad.
Määratletud on ka üksikisiku kõrgendatud huviga alad, mis piirnevad vahetult elamute või turismiettevõtete hoonete ja rajatistega. Sel puhul tuleb plaanitavast uuendusraiest teavitada.
Kõrgendatud huviga alad määratleb RMK maakasutusosakond, ettepanekuid saavad esitada ka huvirühmad.
Kõrgendatud avaliku huviga aladel välditakse üle 3hektariseid lageraielanke, võimalusel ka sirgjoonelisi piire, lankide piirid peaksid kulgema mööda väljakujunenud metsateid. Raietöödega tekkinud roopad tasandatakse pärast tööde lõppu kohe, kui ilmastik võimaldab. Raiesmik uuendatakse raiele järgneval kevadel, piirneval metsaeraldisel kohe uut lageraiet ei tehta. Raietööde kellaajad lepitakse kogukonnaga kokku. Novembrikuu jooksul teavitatakse järgmise aasta töödest, vajadusel kohtutakse huvirühmadega. Tööde kohta pannakse kaks kuud enne välja infostend kontaktide, skeemi ja tähtaegadega, kaks nädalat enne saadetakse info huvigrupile.

Eelmine artikkelKehra kooli I võistkond võitis 2017 Mr. Pritt minikäsipallimängud koolis
Järgmine artikkelSeminar Kolgakülas – kas metsatraktori asemel saaks rahvuspargis metsatöid teha hobusega