Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­mi­sest Ida-Har­jus

203

Hai­ge­kas­sa on saat­nud pe­rears­ti­de­le ni­me­kir­ja ris­ki­rüh­ma­dest, ke­da tu­leb Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu vakt­si­nee­ri­da ee­lis­jär­je­kor­ras. Ni­me­kir­jas on ea­kad ja kroo­ni­li­sed hai­ged jao­ta­tud 6 grup­pi: es­malt vakt­si­nee­ri­da 80aas­ta­sed ja va­ne­mad, järg­ne­valt 70 aas­ta­sed ja va­ne­mad, siis ko­roo­na­hai­gu­se ras­ke ku­lu vä­ga kõr­ge ris­ki­ga pat­sien­did, järg­mi­se­na 50-59aas­ta­sed ning eda­si 16-49aas­ta­sed, kel­lel esi­ne­va­te kroo­ni­lis­te hai­gus­te tõt­tu võib kroo­na­vii­ru­ses­se hai­ges­tu­mi­ne ol­la kõr­ge ris­ki­ga. Lok­sa pe­rears­ti­de­le Hai­ge­kas­sast saa­de­tud ni­me­kir­jas on mõ­le­mal üle 700 pat­sien­di, kes kuu­lu­vad ris­ki­rüh­ma. Kuu­sa­lu pe­rears­ti­kes­ku­se ris­ki­rüh­mas on kok­ku li­gi 800 pat­sien­ti, Keh­ra pe­rears­ti­de ni­me­kir­jas ligi 1400, Raa­si­ku pe­rears­til on 520 ja Aru­kü­la pe­rears­til 550 ris­ki­rüh­ma kuu­lu­vat pat­sien­ti. Pe­rears­tid üt­le­sid, et veel po­le tea­da, mil­lal vakt­siin saa­de­tak­se. Lä­hia­jal ha­ka­tak­se pat­sien­ti­de­ga ühen­dust võt­ma, et sel­gi­ta­da väl­ja, kas soo­vi­vad vakt­si­nee­ri­mist. Kuu­sa­lu pe­rearst rõ­hu­tas, et need pat­sien­did, kes ris­ki­rüh­ma ei kuu­lu, võik­sid oma vakt­si­nee­ri­mis­soo­vist tea­da an­da e-kir­ja­ga, prae­gu pal­jud he­lis­ta­vad ja kü­si­vad, millal on võimalik end vaktsineerida.

Eelmine artikkelTal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn kom­merts­lii­ni hak­kab tee­nin­da­ma Go­Bus
Järgmine artikkelKIK toe­tab Kuu­sa­lu hakk­pui­du­kat­la va­he­ta­mist 117 900 eu­ro­ga