KIK ja­gab Har­ju­maa koo­li­de­le-las­teae­da­de­le üle 663 000 eu­ro

367
Kuusalu keskkooli hoone ja galeriiga ühendatud spordikeskus.

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ot­sus­tas kesk­kon­na­tead­lik­ku­se prog­ram­mist ja­ga­da koo­li­des-las­teae­da­des kesk­kon­na­ha­ri­dus­li­ku õp­pe lä­bi­vii­mi­seks 2,22 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest Har­ju­maa 106 pro­jek­ti saa­vad kok­ku 663 831 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti „Ani­ja val­la las­teae­da­de õpi­las­te­le loo­dus­ha­ri­dus­li­ke ak­tiiv­­õp­pep­rog­ram­mi­de lä­bi­vii­mi­ne loo­dus- ja kesk­kon­na­ha­ri­dus­kes­ku­ses“ toe­tab KIK 1500 eu­ro­ga. Pro­jek­ti ees­märk on ku­jun­da­da Ani­ja val­la las­teae­da­de las­te kesk­kon­na­sääst­lik­ke tar­bi­mis­har­ju­mu­si ning õpe­ta­da neid tund­ma öko­loo­gi­list ta­sa­kaa­lu.

Ala­ve­re põ­hi­kool saab kesk­kon­na­tead­lik­ku­se õp­pep­rog­ram­mi­deks 2020.-2021. õp­peaas­tal 1126 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes viiak­se lä­bi loo­du­s­õpe­tu­se ja aja­loo in­teg­ree­ri­tud ak­tii­võp­pep­rog­ram­me Maar­du jär­vel. Keh­ra güm­naa­siu­mi­le an­tak­se loo­dus­ha­ri­dus­li­ke ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­de el­lu­vii­mi­seks loo­dus- või kesk­kon­na­ha­ri­dus­kes­kus­tes 2020. aas­ta sü­gi­sel 6597 eu­rot. Pro­jekt on mõel­dud õpi­las­te kesk­kon­na­sääst­lik­e tar­bi­mis­har­ju­mus­te ku­jun­da­mi­seks, li­saks soo­vi­tak­se pak­ku­da ka ve­ne õpi­las­te­le või­ma­lust tut­vu­da Ees­ti­maa loo­du­se­ga.

Kuu­sa­lu vald
Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool kool saab järg­mi­se õp­peaas­ta õp­pe­käi­ku­deks 631 eu­rot ja Kol­ga las­teaed 282 eu­rot. Kuu­sa­lu las­teaia­le an­tak­se 600 eu­rot pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se loo­dus­rõõm“, mil­le ees­märk on pan­na lap­sed tund­ma rõõ­mu loo­du­ses lii­ku­mi­sest, sü­ven­da­da hu­vi ja hoo­li­vust loo­du­se vas­tu, ku­jun­da­da kesk­kon­na­sõb­ra­lik­ke käi­tu­mis­har­ju­mu­si ning an­da tead­mi­si tai­me­de, loo­ma­de ja lin­du­de elust. Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia pro­jek­ti „Kesk­kon­na­tund Tal­lin­na pan­di­pa­ken­di­te käit­lus­kes­ku­ses“ toe­ta­tak­se 258 eu­ro­ga.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pe­käi­ku­de­le 2020.-2021. õp­peaas­tal eral­da­ti 7860 eu­rot ning güm­naa­siu­mi va­lik­kur­su­se­le „Loo­dus­tea­du­sed, teh­no­loo­gia, ühis­kond“ 983 eu­rot. Kol­ga koo­li õpi­las­te osa­le­mist kesk­kon­naa­las­tes õp­pep­rog­ram­mi­des 2020-2021. õp­peaas­tal toe­tab KIK 2137 eu­ro­ga. Ka­vas on kor­ral­da­da õp­pe­käi­ke, mis kes­ken­du­vad loo­dus­tee­ma­de tut­vus­ta­mi­se­le ning loo­dus­res­surs­si­de hoid­mi­se­le ja sääst­li­ku­le tar­bi­mi­se­le.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti „Õp­pep­rog­ram­mid Raa­si­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te­le 2020/ 2021“ toe­ta­tak­se 10 800 eu­ro­ga. Pro­jek­ti raa­mes osa­le­vad koo­lid-las­teaiad õp­pe­kes­kus­te ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­des.

Lok­sa linn
Lok­sa Õn­net­rii­nu las­teaia pro­jek­ti „Miks on loo­dus mei­le täh­tis?“ toe­ta­tak­se 596 eu­ro­ga.
Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­las­te prak­ti­li­se loo­du­se laag­ri lä­bi­vii­mi­seks an­tak­se 639 eu­rot. Laag­ris pa­ku­tak­se loo­du­sõ­pe­tu­se va­lik­kur­su­se raa­mes prak­ti­li­si te­ge­vu­si, kes­ken­du­tak­se ko­du­ko­ha loo­du­se­le, rõh­ku pan­nak­se muu­las­te in­teg­ree­ri­mi­se­le Ees­ti ühis­kon­da. Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­las­te järg­mi­se õp­peaas­ta õp­pe­käi­ku­de­le eral­das KIK 5400 eu­rot. Ka­vas on ak­tii­v­õ­pe ehe­das kesk­kon­nas.

Eelmine artikkelPeningi lahtised meistrivõistlused rannavolles
Järgmine artikkelAni­ja val­la esi­me­ne li­saee­lar­ve