Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed sai õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni

262
Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni ehi­tas Pui­du­ven­nad OÜ.

Pa­vil­jon on ehi­ta­tud lap­se­va­ne­ma­te an­ne­tus­te toel, li­sa­ra­ha eral­da­ti Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest.

Tä­na­vu sü­gi­sel seits­me­aas­ta­seks saa­nud Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia õuea­lal on nüüd õue­s-õp­pe pa­vil­jon, mil­le ehi­tas fir­ma Pui­du­ven­nad OÜ. Pa­vil­jon läks maks­ma 14 120 eu­rot. Sel­lest roh­kem kui kol­man­di­ku, 5400 eu­rot on ko­gu­tud lap­se­va­ne­ma­te an­ne­tus­te­na las­teaias kor­ral­da­tud jõu­lu- ja mihk­li­laa­ta­delt. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sest li­saee­lar­vest li­sa­ti 6800 eu­rot ning las­teaia põ­hiee­lar­vest 1920 eu­rot.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia di­rek­tor Maa­ri­ka Mae rää­kis, et pa­vil­jo­ni ka­van­da­ti mi­tu aas­tat. Kui se­da ha­ka­ti pla­nee­ri­ma, siis lei­ti Pui­du­ven­nad OÜ pro­jekt, mis so­bis las­teaia­ma­ja ar­hi­tek­tuu­ri­ga ja sa­mu­ti hin­na poo­lest. Koos­kõ­las­tu­se and­sid ka Kii­ge­põn­ni las­teaia­ma­ja ar­hi­tek­tid.

Pa­vil­jo­ni mõõ­dud pik­kus on 7,8 meet­rit, laius 4 ja kõr­gus 2,2 meet­rit. Di­rek­to­ri sõ­nul ma­hub sin­na ka­tu­se al­la kor­ra­ga üks las­teaia­rühm. Kõr­val on väi­ke pa­ni­paik, ku­hu saab pai­gu­ta­da õue­sõp­pe va­hen­did.

Maa­ri­ka Mae: „Pa­vil­jo­n on teh­tud moo­du­li­test, ehi­ta­ja pa­ni sel­le püs­ti nä­da­la­ga. Prae­gu­sel ko­roo­naa­jal on vä­ga hea, et on või­ma­lik las­te­ga nüüd ka vih­ma­se­l ajal õue­te­ge­vu­si pa­re­mi­ni lä­bi viia.“

Kad­ri­päe­va pai­ku on plaa­nis kor­ral­da­da pa­vil­jo­ni pi­du­lik ava­mi­ne, kui ko­roo­nao­lu­kord või­mal­dab. Las­teaia­pe­re järg­mi­ne mu­re on val­gus­tus – se­da veel pa­vil­jo­nis po­le.

Õp­peaia ava­mi­sel sep­temb­ris män­gis las­teaia mas­kot­ti Kii­ge­põn­ni õpe­ta­ja as­sis­tent JAA­NA RÄNK. Fo­to Anu Kirs­man

Vil­ja­puu­de ja mar­ja­põõ­sas­te­ga õp­peaed
Koos uue õp­peaas­ta­ga ava­ti Kii­ge­põn­ni las­teaia õp­peaed. Sel­leks ja las­te õp­pe­käi­guks Mi­ku­mar­di maae­lu seik­lus­par­ki saa­di kok­ku 960 eu­rot Eu­roo­pa Maae­lu Aren­gu Põl­lu­ma­jan­dus­fon­di ha­ri­dus­meet­me­te toe­tus­test, mi­da va­hen­das PRIA.

Õp­peaed ra­ja­ti ke­va­del, koos las­te ja nen­de va­ne­ma­te­ga is­tu­ta­ti tal­gu­tel 10 vil­ja­puud ja 7 mar­ja­põõ­sast. Aia juur­de on li­sa­tud vär­vi­li­ne plaan vil­ja­de ja mar­ja­de pil­ti­de­ga, et lap­sed saak­sid uu­ri­da, mis kas­va­ma on pan­dud. Is­ti­kud on esial­gu veel väi­ke­sed, os­te­ti Tõ­nu Ta­lu Puu­koo­list Ta­pur­last.

„Is­tu­ta­mis­tal­gud olid häs­ti vah­vad, lap­sed ai­ta­sid koos ema­de-isa­de­ga. Ke­va­del oli to­re ka see, et sai­me pä­rast ras­ket ko­roo­na­tal­ve üle tü­ki aja taas kok­ku tul­la,“ sõ­nas di­rek­tor.

Uus aren­gu­ka­va
Vei­di üle poo­le­tei­se aas­ta Kii­ge­põn­ni di­rek­to­ri ame­tit pi­da­nud Maa­ri­ka Mae, kes va­rem oli sa­mas ma­jas õp­pe­juht, kin­ni­tas, et jät­ka­tak­se esi­me­se di­rek­to­ri Ju­ta Kop­pe­li al­ga­ta­tud Reg­gio Emi­lia pe­da­goo­gi­ka põ­hi­mõ­te­te­ga – lap­sed on õp­pi­misp­rot­ses­si pea­te­ge­la­sed, uu­riv õp­pi­mi­ne läh­tub las­te uu­dis­hi­must ümb­rit­se­va vas­tu. Hil­ju­ti sai val­mis las­teaia uus aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2021-2023. Uuen­da­ti ka oma mis­sioo­ni, vi­sioo­ni ning väär­tus­te sõ­nas­tust, mis koos­ta­ti koos kõi­ki­de töö­ta­ja­te ja lap­se­va­ne­ma­te­ga.

Mis­sioo­ni­na on kir­jas: „Toe­ta­me pe­re­kon­da lap­se aren­da­mi­sel lap­se­kesk­ses, loo­vas ja tur­va­li­ses kesk­kon­nas.“

Vi­sioo­ni sõ­nas­tus on: „Väi­ke­sest kii­ge­põn­nist kas­vab en­nast ja tei­si vää­tus­tav, loov, tead­mis­hi­mu­li­ne ja elu­rõõ­mus laps.“

Väär­tu­sed on lap­se­kesk­sus – esi­ko­hal on lap­se hu­vid, ideed, te­ma tu­ge­vu­sed ja eri­pä­rad; loo­vus – jul­gus uud­selt mõel­da, kat­se­ta­da, lei­da la­hen­du­si ning neid el­lu viia; mees­kon­na­töö – on ühi­sed väär­tu­sed ja ees­mär­gid, usal­da­tak­se, aus­ta­tak­se ja toe­ta­tak­se üks­teist ning hoo­li­tak­se en­dast ja teis­test.

Maa­ri­ka Mae: „Püüa­me hoi­da kee­ru­li­sel Co­vi­di-ajal ra­hu­lik­ku õhk­kon­da. Kah­juks on hai­ges­tu­mi­si pä­ris pal­ju. Ole­me õn­neks saa­nud te­ha üm­ber­kor­ral­du­si ning lap­sed on tur­va­li­selt hoi­tud. Töö­ta­ja­te vaim­se ter­vi­se toe­tu­seks ole­me leid­nud vee­bi­le­helt peaa­si.ee vah­vaid prak­ti­li­si nip­pe – V-vi­ta­mii­ne ehk vaim­se ter­vi­se vi­ta­mii­ne. Näi­teks igal nel­ja­päe­val saa­me lõu­naa­jal kok­ku nen­de­ga, kel töö lu­bab osa­le­da, ja tee­me lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja ju­hen­da­mi­sel vir­gu­ta­vat võim­le­mist.“

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias töö­ta­vad 6 rüh­ma, lap­si on kok­ku 109. Kõi­ge roh­kem soo­vi­tak­se sõi­me­rüh­ma koh­ti, ent lap­si on jär­je­kor­ras roh­kem, kui on või­ma­lik vas­tu võt­ta, tõ­des di­rek­tor.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid hu­vi­ha­ri­du­se ra­has­ta­mi­se koh­ta
Järgmine artikkelEhi­ta­ja an­dis Sal­mis­tu sa­da­ma val­la­le üle