Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­ba­til Kol­ga­kü­las tu­li ju­tuks val­la­tee­de­le mus­ta kat­te pa­nek ning kõ­las krii­ti­ka, et ko­ha­ti on kva­li­teet kehv, näi­teks Saun­ja ja Si­gu­la kü­las koo­rub must ka­te teelt ma­ha. Miks val­la tel­li­mu­sel pan­dud must ka­te on osa­del tee­del ha­ka­nud mu­re­ne­ma?

79
MADIS PRAKS.

Vas­tab Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list MA­DIS PRAKS:
„Ole­me tel­li­nud val­la­tee­de­le 2,5kord­set pin­da­mist ehk mus­ta kat­te pa­ne­kut, et saa­da neid tol­mu­va­baks. Ole­me sel­li­se va­li­ku tei­nud, sest võr­rel­des tee­de as­fal­tee­ri­mi­se­ga on see pal­ju sood­sam, saa­me tol­mu­va­baks roh­kem ki­lo­meet­reid. Mus­ta kat­te ehk 2,5 kord­se pin­da­mi­se pu­hul on ühe ruut­meet­ri hind li­gi 8 eu­rot, as­fal­di pa­ne­kul tu­leb ta­su­da 20-30 eu­rot ruut­meet­ri eest, ise­gi 40 eu­rot on maks­tud. Aga on suur va­he, kas saa­me tol­mu­va­baks 4 ki­lo­meet­rit või ai­nult ühe ki­lo­meet­ri teed.

Tä­na­vu sai mus­ta kat­te al­la 12,2 ki­lo­meet­rit val­la­teid, ku­lus 408 366 eu­rot. Vii­ma­se paa­ri­küm­ne aas­ta­ga ole­me sel vii­sil saa­nud tol­mu­va­baks üle 30 ki­lo­meet­ri val­la­teid.

Ül­di­selt on mus­ta kat­te teed hea kva­li­tee­di­ga ja kes­ta­vad häs­ti. Prob­lee­mid on tek­ki­nud neis kü­la­des, kus on põl­lu­ma­jan­dus­piir­kond või met­sa­mas­sii­vid. Si­gu­la teel pu­has­ta­si­me kraa­vid ja nõl­vad teh­ti kor­da, kuid sõitjad ei ar­ves­ta­nud ma­si­na­te­le et­te näh­tud 8 ton­ni pii­ran­gut. Pa­ni­me vas­ta­vad pii­ran­gu­mär­gid, aga tun­dub, ar­va­tak­se, et need on mõel­dud ras­ke­te­le met­sa­veoau­to­de­le. Ka ras­ke­mad põl­lu­ma­jan­dus­ma­si­nad lõ­hu­vad sa­ma­moo­di.

On aru­saa­dav, et põl­lu­töid tu­leb te­ha ja ma­si­nad pea­vad saa­ma lii­ku­da, kuid la­hen­dus oleks, kui pan­nak­se väik­sem koo­rem või jäl­gi­tak­se ae­ga, mil­lal neil tee­del lii­ku­da. Tu­leks väl­ti­da ras­ke­te ma­si­na­te­ga sõit­mist tee­de la­gu­ne­mi­se ajal.

Saun­ja kü­la tee­ga on sa­ma prob­leem, seal hak­kas mus­ta kat­te­ga teest la­gu­ne­ma um­bes ki­lo­meet­ri­ne lõik. Maa oli ke­va­del veel kül­mu­nud ja ve­si kob­ru­tas üles, kui sel­lel sõi­de­ti põl­lu­ma­jan­dus­ma­si­na­te­ga.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid hu­vi­ha­ri­du­se ra­has­ta­mi­se koh­ta
Järgmine artikkelEhi­ta­ja an­dis Sal­mis­tu sa­da­ma val­la­le üle