Kii­ren­dus­võist­lu­sed Ani­ja val­las Part­saa­re kü­las

56

Ani­ja val­la­va­lit­sus an­dis OÜ-le Bat­man loa kor­ral­da­da kii­ren­dus­võist­lu­sed Pii­be Le­gal 27. juu­lil, 17. au­gus­til ja 7. sep­temb­ril kell 19-22 Ani­ja val­las Part­saa­re kü­las Jä­ga­la-Kä­ra­ve­te rii­gi­tee kol­me­ki­lo­meet­ri­sel lõi­gul ehk va­ru­len­nu­väl­jal.

Pii­be Le­gal kor­ral­da­jal tu­leb vä­he­malt ne­li päe­va en­ne üri­tust tea­ta­da sel­le toi­mu­mi­sest küla elanikke. Üri­tuse toi­mu­mi­se ajal vas­tu­tab tee­lõi­gu ja lä­hiümb­ru­se ava­li­ku kor­ra, liik­lu­se ja par­ki­mi­se eest OÜ Bat­man juht Hen­rik Eel­tee.

En­ne kor­ral­du­se väl­jaand­mist koh­tu­sid Part­saa­re kü­la ela­ni­kud ja Bat­man OÜ esin­da­ja Hen­rik Eel­tee abi­val­la­va­ne­ma Priit Va­ba­mäe kut­sel val­la­ma­jas, sest kü­la saa­tis kii­ren­dus­võist­lus­te koh­ta kir­ja.

Part­saa­re ela­nik Sir­je Kui­met-Tar­tu rää­kis, et val­la do­ku­men­di­re­gist­rist lei­ti Bat­man OÜ taot­lus. Ki­ri koos roh­kem kui 20 all­kir­ja­ga saa­de­ti val­la­maj­ja, sest kü­la­rah­vast häi­ri­vad il­le­gaal­sed kii­ren­dus­võist­lu­sed, mi­da pee­tak­se tei­si­päe­vi­ti ja nel­ja­päe­vi­ti, va­hel ka lau­päe­vi­ti. Kü­la­rah­vast se­gab suur mü­ra, ma­ha jäe­tak­se prah­ti ja kum­mi­pu­ru. Ta aval­das loo­tust, et il­le­gaal­sed sõit­jad hak­ka­vad edas­pi­di osa­le­ma amet­li­kul üri­tu­sel Pii­be Le­gal.

Hen­rik Eel­tee üt­les, et 27. juu­lil võist­lust ei toi­mu heit­li­ke il­ma­de tõt­tu. Üri­tus te­hak­se mak­si­maal­set kor­ra kuus so­bi­va il­ma­ga. Kii­ren­dus­võist­lus­tel su­le­tak­se tee­lõik nõue­te­ko­ha­selt, ko­ha­le kut­su­tak­se pääs­te- ja es­maa­bi­mees­kond. Ta loo­dab, et amet­lik võist­lus pa­kub väl­jun­dit il­le­gaal­se­tel kii­ren­dus­tel osa­le­ja­te­le ja vä­hen­dab nen­de toi­mu­mist.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la o­sa­kon­naju­ha­ta­ja kon­kurss