Kii­re­mad te­gid punn­võr­ri­ga üle 260 rin­gi üm­ber Kuu­sa­lu koo­li

720
Kuu­sa­lu nais­te võist­kond PIL­LE PLAKK, PIIA SA­LUS­TE, AI­LI AR­RO ja KAI­RIT KUUS­PA­LU tegi 1,1 km rajal 140 ringi.

Ri­hu­mäe kest­vus­sõi­du pea­kor­ral­da­ja MA­TI PLAKK sai punn­võr­ri-pi­si­ku ne­li aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu Le Man­silt.

Möö­du­nud lau­päe­val, 18. juu­lil täi­tus Kuu­sa­lu koo­li ja spor­di­kes­ku­se par­ki­misp­lats Ri­hu­mäel au­to­de ning re­mon­di­bok­si­de­ga. Li­gi ühek­sa tun­di jär­jest käis seal punn­võr­ri­de ehk sää­re­vä­ris­ta­ja­te ki­hu­ta­mi­ne val­ju põ­ri­na saa­tel – ra­da kul­ges rin­gi­na üm­ber koo­li­ma­ja ja spor­di­kes­ku­se ning lä­bi kõr­va­la­su­va künk­li­ku ja suu­re tõu­su­ga puu­de­sa­lu. Võist­le­jaid oli mit­melt poolt Ees­tist. Ko­ha­le tu­lid ka võr­ri­fän­nid Soo­mest, ku­na seal tao­li­si võist­lu­si po­le.

Es­malt teh­ti 20mi­nu­ti­li­ne mi­ni­de sõit – võist­le­sid ku­ni 13aas­ta­sed lap­sed, see­kord oli neid star­dis 12. Noo­rim oli kol­meaas­ta­ne, sõi­tis koos isa­ga. Kolmanda koha sai 8aastane Alvar Vilbaste Allika külast.

Järg­nes täis­kas­va­nu­te ka­hek­sa­tun­ni­ne kest­vus­sõit. Star­ti läk­sid kesk­päe­val 35 võist­kon­da, kel­lest 34 lõ­pe­ta­sid õh­tul kell 20. Võist­kon­nas võis ol­la 2 ku­ni 4 sõit­jat, kes pi­did ki­hu­ta­ma kor­da­möö­da. Võr­ri võis va­he­peal re­mon­ti­da. Võit­sid sää­re­vä­ris­ta­ja­ga kõi­ge roh­kem rin­ge tei­nud sõit­jad.

Punn­võr­ri­de Kuu­sa­lu kest­vus­sõi­du kor­ral­das Ma­ti Plakk. Pea­koh­tu­nik oli ne­li aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu Le Man­si ehk 24tun­ni­se kest­vus­sõi­du kor­ral­da­nud Mee­lis Par­ra.

Ma­ti Plakk rää­kis, et os­tis nä­dal en­ne Kuu­sa­lu Le Man­si in­ter­ne­ti kau­du en­da­le sää­re­vä­ris­ta­ja ja osa­les too­kord. Sel­lest sai tõu­ke, nüüd­seks on tal ko­dus kuus töö­ta­vat punn­võr­ri, kõik en­da taas­ta­tud, ning mõ­ned ka sel­li­sed sää­re­vä­ris­ta­jad, mis ei töö­ta.

Punn­võr­ri­de kest­vus­sõi­tu­del käib ta võist­le­mas koos Ai­var Soot­si­ga, kellega sai lapsepõlves võrriga ringi sõidetud. Seekord olid võistkonnas ka Hei­ki Mand­re ja Indrek Palu. Sõi­de­tak­se Ret­ro klas­sis – va­na­de võr­ri­de­ga, mil­lel li­saks õi­ge­le moo­to­ri­le ja muu­de­le osa­de­le on ori­gi­naal­vän­dad ja -sa­dul.

Punn­võr­ri­de Kuu­sa­lu kest­vus­sõi­du pea­kor­ral­da­ja MA­TI PLAKK ja ta võist­lus­te­le vaa­ta­mi­seks väl­ja pan­dud pü­ha­päe­va-võrr Ri­ga 13.

Ma­ti Plakk loo­tis, et lä­heb õh­tu­poo­le sa­mu­ti oma tii­mi eest sõit­ma, kuid loo­bus kor­ral­dus­töö­de pä­rast ma­ga­ma­ta öö ja vä­si­mu­se tõt­tu.

Ind­rek Pa­lu jäi en­da esi­mes­te rin­gi­de­ga ra­hu­le ning ar­vas, et võiks edas­pi­di­gi koos Kuu­sa­lu mees­te­ga võis­tel­da ja pa­nus­taks nen­de võist­lus­võr­ri.
Kuu­sa­lu me­hed said Ret­ro-klas­sis 3. ko­ha 166 rin­gi­ga.

PIL­LE PLA­KI Kuu­sa­lu nais­kond
Kuu­sa­lu kest­vus­sõi­dul osa­le­sid kaks nais­tee­ki­paaži, neist üks Kuu­sa­lust. Ko­ha­li­ke nais­te võist­kon­na pa­ni kok­ku Pil­le Plakk, tii­mis olid veel Piia Sa­lus­te, Ai­li Ar­ro ja Kai­rit Kuus­pa­lu.
Võr­ri an­dis nais­te­le ka­su­ta­da Pil­le Pla­ki vend Ma­ti Plakk. Te­ma ja Kuu­sa­lu võist­kon­na tei­sed me­hed olid sõi­du­rin­gi­de va­he­peal en­da ja ka nais­te võr­ri hool­de­mees­kond.

Ret­ro-võrr on Ori­gi­naal- ja eri­ti Va­ba-klas­si sää­re­vä­ris­ta­ja­test nõr­gem, ku­na moo­tor on au­tent­ne. Nen­de­ga võis­tel­nu­tel tu­li Kuu­sa­lu ra­jal mäk­ke­tõu­suks pe­daa­le ka­su­ta­da või ma­si­nat lü­ka­ta, sest moo­tor ei jak­sa­nud sõit­jat üles ve­da­da.

Piia Sa­lus­te kom­men­tee­ris pä­rast poo­le­tun­nist sõi­tu, mil­le jook­sul te­gi viis rin­gi, et vä­ga äge oli, kui­gi mäk­ke­tõus oli vä­si­tav. En­dal on tal bi­ke-tüü­pi moo­tor­ra­tas.

Pil­le Plakk kii­tis sa­mu­ti, et emot­sioo­nid on suu­re­pä­ra­sed, hea, et võrr vas­tu pi­das ja sõi­de­ti lõ­pu­ni: „Kui Kuu­sa­lus veel kest­vus­sõi­te tu­leb, osa­le­me kind­las­ti.“
Kuu­sa­lu nais­kond sai Ret­ro-klas­sis 140 rin­gi­ga 4. ko­ha.

Kuu­sa­lus hea ra­da
Punn­võr­ri­de­ga ha­ka­ti Ees­tis kest­vus­sõi­te kor­ral­da­ma 2010. aas­tal. Eest­ve­da­jad on Punn­võrr MTÜ asu­ta­jad Ai­mar Parm ja And­res Põld­ver – naab­ri­me­hed Rak­ve­re val­la Le­va­la kü­last.

And­res Põld­ver tun­nus­tas Kuu­sa­lu vä­ga head ra­da, mis oli liht­ne ja sa­mas teh­ni­li­ne, loo­dus­lik mäk­ke­tõus täi­tis ees­mär­ki, et võr­rid ei lii­guks vä­ga kii­relt.

Me­dit­sii­ni­tel­gis abis­tas vi­ga­saa­nuid Na­ta­lia Ski­pi­tie­ne Ko­da­soost, ena­mas­ti pu­has­tas kuk­ku­nu­te krii­mus­tu­si ja plaas­ter­das. Ka­hel kor­ral tu­li sõit­ja vigastuse pä­rast ko­ha­le kut­su­da kii­ra­bi.

Ik­ka ku­ku­tak­se, mi­da­gi elu­oht­lik­ku polnud, mär­kis Ma­ti Plakk. Ta oli ra­hul, et kiideti Kuu­sa­lu ra­da, ja ar­vas, ehk õnnestub Kuu­sa­lus kest­vus­sõi­tu korraldada ka edaspidi.