Suur­pea kü­la ja­ga­mi­sest – ne­li kuud pai­gal­sei­su

724
Suur­pea endises sõjaväelin­na­kus ela­tak­se suu­res viie­kor­ru­se­li­ses ja kol­mes kol­me­kor­ru­se­li­ses kor­ter­ma­jas.

Veeb­rua­ris tu­lid Suur­pea põ­lis­kü­la ela­ni­kud väl­ja et­te­pa­ne­ku­ga kü­la ja­ga­mi­seks – kü­laks ja lin­na­kuks, ku­na aas­ta­küm­neid eral­di te­gut­se­nud ko­gu­kon­nad on muu­tu­nud ta­kis­tu­seks kü­la aren­gu­le, muu­hul­gas ka kü­la­va­ne­ma va­li­mi­se­le. Märt­sis val­la­maj­ja saa­de­tud et­te­pa­ne­ku­le kir­ju­ta­sid al­la 115 ini­mest nii kü­last kui en­di­sest sõ­ja­väe­lin­na­kust.

Põ­lis­kü­las on hin­nan­gu­li­selt 60 ma­ja­pi­da­mist ning ela­ni­kud, tüü­pi­lis­te eest­las­te­na, ra­huar­mas­tav ja omaet­te hoi­dev rah­vas – hoi­tak­se ko­du kor­ras ja te­ge­le­tak­se oma as­ja­de­ga, suu­ri prob­lee­me kü­las po­le. Sa­mas on ini­me­sed sõb­ra­li­kud ning va­ja­du­sel tei­ne­teist abis­ta­mast ei keel­du­ta. On kü­lap­lats ja ühi­ne vee­värk, mi­da hal­dab mit­te­tu­lun­du­sü­hing Suur­pea Kü­la­selts. En­di­se kü­la­va­ne­ma ame­tia­jal va­li­ti ka kü­la­ko­gu.

Nõu­ko­gu­de ajal, 1950nda­te aas­ta­te tei­ses poo­les, ra­ja­ti kü­la põh­ja­ser­va, ku­na­gis­te­le Pä­ris­pea kü­la maa­de­le, sõ­ja­väe­lin­nak. See on pal­ju­de nõu­ko­gu­de ar­mee­le ise­loo­mu­li­ke hoo­ne­tega, va­re­me­test, kol­me- ja viie­kor­ru­se­lis­test kor­ter­ma­ja­de­st koos­nev asum, kus omal ajal elasid 1600 ini­mest.

Ko­gu sõ­ja­väe­lin­nak oli kin­ni­ne ja täies­ti eral­di­sei­sev ük­sus, kok­ku­puu­te­punk­tid põ­lis­kü­la­ga puu­du­sid. Ja ega neid tä­na­gi pal­ju ole. Osa­de seal­se­te ela­ni­ke mee­lest koos­neb aga Suur­pea kü­la ai­nult pel­galt sõ­ja­väe­lin­na­kust.

Suu­rem osa ra­ja­ti­si lin­na­kus kuu­lu­vad kin­nis­va­ra­fir­ma­le Vest­man, kes hal­dab ka vee­vär­ki. Kor­rus­ma­ja­des on kor­te­ri­tel oma­ni­kud. Lin­na­kus on suu­red prob­lee­mid prü­gi­ga, mi­da on täis vee­tud kõik pool­la­gu­ne­nud hoo­ned. Ra­hu­lo­le­ma­tus va­lit­seb tä­na­va­val­gus­tu­se osas, joo­gi­ve­si on halb. Mu­re­sid on post­kas­ti­de, la­gu­ne­va­te hoo­ne­te ja aia­maa­de­ga. Vald kor­ral­dab het­kel üm­ber reo­vee­süs­tee­mi.

Sa­mas on kor­te­riü­his­tu­te liik­med ra­ja­nud Anželi­ka Koc­hi eest­ve­da­mi­sel las­te män­gu­väl­ja­ku, taas­ta­nud võrk­pal­lip­lat­si, pu­has­ta­nud lin­na­kua­la võ­sast ja tei­nud muid hea­kor­ra­töid.
Aas­ta­päe­vad ta­ga­si asu­ta­ti lin­na­kus mit­te­tu­lun­du­sü­hing Pa­rim Paik Suur­peal, mis on võt­nud nõuks kor­ral­da­da nii põ­lis­kü­la kui lin­na­ku elu. Ela­ni­ke­le on ja­ga­tud kor­ral­du­si, mi­da nood en­di kin­nis­tu­tel te­ge­ma peak­sid, on proo­vi­tud üle võt­ta põ­lis­kü­la veeü­his­tut, saa­de­tud sol­va­vaid kir­ju nii põ­lis­kü­la kui lin­na­ku kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke esin­da­ja­te­le. Va­li­tud on kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di nõue­te­le mit­te­vas­tav kü­la­ko­gu.

Et kü­la ja­ga­mi­se jut­tu on vee­re­ta­tud ju­ba vä­he­malt vii­ma­sed 25 aas­tat, po­le nüüd­seks kee­gi nõus enam kü­la­va­ne­maks hak­ka­ma – se­ni ku­ni lin­nak kü­la kül­jes ri­pub. Just Pa­rim Paik Suur­peal te­ge­vus sai kü­lae­la­ni­ke ka­ri­kas vii­ma­seks pii­saks, mis sun­dis esi­ta­ma val­la­va­lit­su­se­le asus­tus­jao­tu­se muut­mi­se et­te­pa­ne­ku.

Kuid te­gu po­le pel­galt põ­lis­kü­la al­ga­tu­se­ga. Aas­taid ta­ga­si aval­da­sid sa­ma­su­gust soo­vi lin­na­ku­gi ela­ni­kud, kel­le eest­kõ­ne­le­ja oli too­na Ma­ri­na Mel­ni­ko­va. Prae­gu väi­da­vad Pa­rim Paik Suur­peal esin­da­jad Õn­ne Ar­ba ja An­ne­li La­mo­no­va, et sel­list as­ja po­le ku­na­gi toi­mu­nud.
Et kõ­nea­lu­sed ini­me­sed on vä­ga ak­tiiv­sed ja toi­me­kad, on ju to­re, kui nad te­gut­se­vad. Ku­na üles on nad kas­va­nud või siis ko­gu oma elu veet­nud sõ­ja­väe­lin­na­ku tin­gi­mus­tes, on nen­de te­ge­vus täies­ti lin­na­ku­kesk­ne – seal kor­ral­da­tak­se Mas­le­nit­sat, Me­re­päe­va, ak­tiiv­selt su­hel­dak­se ühin­gu ni­mel sot­siaal­mee­dias ja aren­da­tak­se ko­du­leh­te, müüak­se nii su­ve­nii­re kui ko­ha­lik­ku vei­ni.

Ko­gu sel­le te­ge­vu­se kau­du loo­dud Suur­pea kü­la ku­vand ei puu­tu aga mit­te kui­da­gi põ­lis­kü­las­se, mil­le ela­ni­kud ei soo­vi tao­list rek­laa­mi­mist. Te­ge­vus on ko­ha­ne lin­na­ku­le, mit­te kü­la­le.

Sõ­ja­väe­lin­nak on ehe mi­li­taar­pä­ran­di ala, mis kind­las­ti va­jaks säi­li­ta­mist ja eks­po­nee­ri­mist. Koos Ha­ra sa­da­ma ja la­bo­ra­too­riu­mi­hoo­ne­te­ga kuu­lub see maail­mas uni­kaal­se­te ning väär­tus­li­ke mi­li­taa­re­hi­tis­te TOP 10-sse. Et lin­na­ku elu eden­da­da, tu­leks koos­tööd te­ha Ha­ra sa­da­ma, Vest­man kin­nis­va­ra ja teis­te as­jao­mas­te­ga.

Kui­gi põ­lis­kü­la ini­me­sed ei ole ala­ti ja kõi­gis as­jus ühel nõul, ol­lak­se kü­la la­hu­ta­mi­se as­jas üks­meel­sed ning va­lit­seb kin­del sei­su­koht, et kü­la ja­ga­mi­ne tu­leb lõ­pu­le viia. Kui kaks ko­gu­kon­da po­le suut­nud 60 aas­ta jook­sul üht­seks kü­laks muun­du­da, on täies­ti ab­surd­ne ar­va­ta, et nad nüüd min­gil põh­ju­sel rõõm­salt koos as­ju aja­ma hak­ka­vad.

Mi­da on val­la­va­lit­sus olu­kor­ra la­hen­da­mi­seks tei­nud? Kõi­ge­pealt esit­le­ti vo­li­ko­gu­le meie taot­lust kü­la oma­va­he­li­se riiu­na. See on va­le.

Järg­mi­seks kor­ral­da­ti Lok­sal koo­so­lek, ku­hu olid kut­su­tud kõik osa­poo­led, kes kin­ni­ta­sid, et min­git rii­du kü­las po­le. Koh­tu­mi­sel sai sel­geks, et val­la­va­lit­su­sel on mu­re – kui Suur­pea kü­la la­hu­ta­da, hak­ka­vad tei­sed­ki kü­lad sa­ma­si­su­li­si soo­via­val­du­si toot­ma. Sa­mas, nii val­la­va­nem kui vo­li­ko­gu esi­mees tun­nis­ta­sid, et Kuu­sa­lu val­las mit­te üh­te­gi teist sa­mas sei­sus ole­vat kü­la ei ole. See­ga on hirm alu­se­tu.

Te­gi­me et­te­pa­ne­ku, et val­laa­met­ni­kud kor­ral­dak­sid lin­na­kus in­fo­tun­ni, et seal­sed ela­ni­kud saak­sid oma kü­si­mu­sed esi­ta­da ot­se amet­ni­ke­le, need suu­dak­sid ja­ga­da sel­gi­tu­si ning üm­ber lü­ka­ta alu­se­tud väi­ted, mis lin­na­kus le­vi­vad. Kui­gi val­la­va­lit­sus on lu­ba­nud kü­la­rah­vast toi­mu­va­ga jooks­valt kur­sis hoi­da, on mei­le nel­ja kuu jook­sul val­la­ma­jast saa­bu­nud täp­selt üks tea­de. See puu­du­tas Lok­sal toi­mu­nud koo­so­le­kut.

Tõ­si, hil­ju­ti saa­tis Pa­rim Paik Suur­peal min­gil kum­ma­li­sel va­li­kup­rint­sii­bil kü­lae­la­ni­ke­le e-kir­ja tea­te­ga, et 28. juu­lil toi­mub (lin­na­ku­pool­sel!) kü­lap­lat­sil kü­la üld­koo­so­lek. Mil­le jär­gi kir­ja ad­res­saa­ti­de va­lik teh­ti, on mõis­te­ta­ma­tu.

Kok­ku­võt­teks. Kü­lae­la­ni­kud on oma soo­vi sel­ge­sõ­na­li­selt väl­jen­da­nud ning val­lae­la­ni­ke heaks töö­ta­vad ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se amet­ni­kud ja va­li­tud esin­da­jad peak­sid meie aru­saa­mi­se jär­gi nüüd hak­ka­ma as­ja si­su­li­se poo­le­ga te­ge­le­ma. Kui val­la­ma­jas töö­ta­vad prae­gu või on sel­le tee­ma­ga te­ge­le­nud ko­mis­jo­nid või amet­ni­kud või vo­li­ko­gu, oleks kor­rekt­ne tea­vi­ta­da ka kü­lae­la­ni­ke esin­da­jaid. Ju­hul, kui lei­dub konk­reet­seid põh­jen­da­tud vas­tu­väi­teid, miks ei ole või­ma­lik Suur­pea kü­la ja­ga­da, tu­leks sel­lest­ki tea­da an­da.

Ees­tis on ole­mas sar­na­ne pret­se­dent 20 ela­ni­ku­ga Me­re­nu­ka kü­la näol en­di­ses Kei­la val­las, kus asum jao­ta­ti ka­heks 2019. aas­tal. Meie vo­li­ko­gu esi­me­he sõ­nul oli seal te­gu val­la­pool­se hea tah­te näi­ta­mi­se­ga.

Miks siis ome­ti po­le Kuu­sa­lu vald või­me­li­ne Suur­pea kü­si­mu­ses head ta­het üles näi­ta­ma, vaid sel­le ase­mel võt­nud et­te vä­si­ta­mi­se ja ve­ni­ta­mi­se tak­ti­ka?

Põ­lis­kü­la ela­ni­ke mõt­ted ja soo­vid pa­ni kir­ja Sig­ne Blum

Toi­me­tu­selt. Toi­me­tus kü­sis kir­jas esi­ta­tud krii­ti­ka koh­ta sel­gi­tu­si val­la­va­lit­su­selt ja MTÜ-lt Pa­rim Paik Suur­peal, ku­na üld­koo­so­lek toi­mub en­ne, kui il­mub järg­mi­ne Sõ­nu­mi­too­ja, kus tei­sed osa­poo­led saak­sid soo­vi kor­ral oma sei­su­koh­ti sel­gi­ta­da.

Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les le­he­toi­me­tu­se­le, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas 20. mail toi­mu­nud is­tun­gil Suur­pea kü­la asus­tus­jao­tu­se muut­mi­se ning an­dis val­la­va­lit­su­se­le sea­du­sest tu­le­ne­va õi­gu­se pi­da­da ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si ja uu­ri­da as­jao­lu­sid: „Me­net­lusp­rot­sess käib. Val­la­va­lit­sus val­mis­tab et­te Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muu­da­tu­si, neid tut­vus­ta­tak­se es­malt vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­le, võib-ol­la veel mõ­ne­le ko­mis­jo­ni­le. Sta­tuu­di muu­da­tu­sed peab kin­ni­ta­ma val­la­vo­li­ko­gu.“

Ta li­sas, et 28. juu­li koo­so­le­ku kor­ral­dab MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal, koo­so­le­ku­le on kut­su­tud val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­na val­la­va­nem ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list.

MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal ju­ha­tu­se lii­ge Õn­ne Ar­ba sel­gi­tas, et eel­mi­sel aas­tal va­li­ti kü­la­koo­so­le­kul, kus kü­la­va­nem as­tus ame­tist ta­ga­si, kü­la­ko­gu, kes pi­di hak­ka­ma kok­ku pa­ne­ma et­te­pa­ne­kut kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muut­mi­seks – koos­ta­ma et­te­pa­ne­kut, et kü­la­va­ne­maks võiks va­li­da ka ini­me­si, kes ei ole val­la ela­ni­ke re­gist­ri jär­gi kü­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­ri­tud.

Kut­se­te koh­ta 28. juu­li üld­koo­so­le­ku­le rää­kis ta, et kir­ja­li­ku kut­se said Sig­ne Blum ja Anželi­ka Koch, et tu­lek­sid sel­gi­ta­ma oma sei­su­koh­ti kü­la la­hu­ta­mi­se koh­ta. E-kut­se said ka need kü­lae­la­ni­kud, kel­le e-aad­res­sid olid ole­mas, teis­te­le pan­di se­de­lid kut­se­ga post­kas­ti­des­se.