Kii­red bus­si­lii­nid Tal­lin­nast ot­se Lok­sa­le ja Kuu­sal­lu

1830
Pil­ve­buss Lok­sa bus­si­jaa­mas.

Bus­si­lii­nil nr 157 Tal­lin­nast Lok­sa­le ja ta­ga­si po­le üh­te­gi va­he­pea­tust, Tal­lin­nast Kuu­sal­lu ja ta­ga­si sõi­da­vad eral­di kiir­bus­sid nr 158.

Ala­tes au­gus­ti­kuust hak­ka­vad Tal­lin­nast Lok­sa­le ja Kuu­sal­lu ning lin­na ta­ga­si sõit­ma kiir­bus­sid. Töö­päe­va­del on ka­van­da­tud Lok­sa­le sõit­ma kuus kiir­lii­ni ja Kuu­sal­lu viis, nä­da­la­va­he­tu­sel Lok­sa­le kaks ja Kuu­sal­lu kolm.

Töö­päe­va­del star­di­vad kiir­lii­ni bus­sid num­ber 157 Tal­lin­nast Bal­ti jaa­mast Lok­sa suu­nas kell 5.05, 7.45, 14.35, 16.05, 17.25 ja 20.20, Lok­salt väl­ju­vad Tal­lin­na kell 6.20, 7.04, 10.00, 16.00 ja 17.30. Kuu­sal­lu star­di­vad Tal­lin­nast Bal­ti jaa­mast kiir­lii­ni bus­sid nr 158 kell 5.50, 7.35, 13.20, 16.00 ja 17.10 ning Kuu­sa­lust ta­ga­si kell 7.20, 9.05, 14.50, 17.10 ja 18.45.

Üks hom­mi­ku­ne ja õh­tu­ne kiir­buss sõi­dab Lok­salt Võ­su­le ja Käs­mu. Hom­mi­ku­ne buss suun­dub Lok­sa kau­du Tal­lin­na, õh­tu­ne sõi­dab Käs­must ot­se pea­lin­na. Kuu­sa­lu sõit­va­test kiir­lii­ni­bus­si­dest osad suun­du­vad Kiiu ja Valk­la kau­du Sal­mis­tu­le, sealt ta­ga­si Kuu­sal­lu ja siis ot­se Tal­lin­na.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se sõit­ja­te­veo osa­kon­na ju­ha­ta­ja, te­gev­di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Kad­ri Kroo­ni üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kiir­lii­ni­de graa­fi­kud on koos­ta­tud vas­ta­valt nõud­lu­se­le ja ava­li­ke lii­ni­bus­si­de se­ni­se­le ka­su­tu­se­le. Ar­ves­ta­tud on, et Tal­lin­nas tööl käi­vad ini­me­sed saak­sid kii­res­ti töö­le ja ta­ga­si ning enam ei peaks kõi­ge roh­kem ka­su­ta­ta­va­te lii­ni­de bus­si­des sõit­ma püs­ti seis­tes.

„Seo­ses kiir­lii­ni­de­ga muu­tu­vad teis­te­gi lii­ni­de väl­ju­mi­sa­jad ja sõi­dug­raa­fi­kud, ka aeg­la­se­ma­tel lii­ni­del sõit­ja­tel tu­leb jäl­gi­da uu­si koondp­laa­ne, mis hak­ka­vad keh­ti­ma 1. au­gus­tist,“ too­ni­tas ta.

Kad­ri Kroo­ni juh­tis tä­he­le­pa­nu veel sel­le­le, et koond­plaa­ni­des ei ole mär­gi­tud kõi­ki pea­tu­si, on ai­nult kont­roll­pea­tus­te ajad. Lok­salt hak­kab buss te­ma sõ­nul Võ­su poo­le sõit­ma lä­bi Ka­sis­pea ja Vi­ha­soo, neid ae­gu koondp­laa­nis ei ole põh­ju­sel, et veel puu­du­vad seal­ses piir­kon­nas tä­his­ta­tud pea­tu­sed.

„Koondp­laa­nid on väl­jas ühist­rans­por­dikeskuse ko­du­le­hel, pa­be­ril aval­da­me Sõ­nu­mi­too­jas, ja­ga­me bus­si­des. Bus­si­pea­tus­tes va­he­ta­me sõi­dup­laa­nid au­gus­ti esi­mes­tel päe­va­del,“ lau­sus ta.

„Hak­ka­me jäl­gi­ma sõit­ja­te lii­ku­mist, kui on va­ja, tee­me bus­sig­raa­fi­ku­tes kor­rek­tuu­re. Oo­da­tud on oma­va­lit­sus­te ja sõit­ja­te et­te­pa­ne­kud või­ma­li­keks muu­da­tus­teks. Võ­sult on õh­tu­ne kiir­buss pan­dud sõit­ma ot­se Tal­lin­nas­se, sest sa­mal ajal on buss Lok­salt tu­le­mas Tal­lin­na poo­le. Aru­ta­si­me, kas viia õh­tu­ne Võ­su buss lä­bi Lok­sa, kui ik­ka­gi on nõud­lus, siis tee­me se­da edas­pi­di.“

Lok­sa ja Kuu­sa­lu suu­nal jääb ava­lik­ke bus­si­lii­ne tee­nin­da­ma At­ko Lii­nid OÜ, Loo-Kos­ti­ve­re suu­nal hak­ka­vad sõit­ma SE­BE AS bus­sid. At­ko Lii­nid sõi­dab rii­gilt ka­su­ta­da an­tud si­nis­te ehk pil­ve­bus­si­de­ga, Se­be bus­sid tu­le­vad he­le­si­ni­sed. Nii pil­ve­bus­si­del kui ka Se­be bus­si­del on Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se lo­go.