Kihm­la ja Sa­lu­mäe kü­la­de ela­ni­kud ta­ha­vad ühis­te­ge­vu­si jät­ka­ta

346
Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­va­ne­ma­na jät­kab TII­NA NUR­MIK.

Taas Kihm­la ja Sa­lu­mäe ühi­seks kü­la­va­ne­maks va­li­tud Tii­na Nur­mik oli val­mis ühis­kond­li­kus ame­tis jät­ka­ma suu­res­ti see­tõt­tu, et kü­lae­la­ni­kud on pi­da­nud ühis­te­ge­vu­sest ja üks­tei­sest lu­gu.

Tii­na Nur­mik põh­jen­das: „Meil on vä­ga to­re­dad kü­lad ja toe­tav ko­gu­kond, olen vä­ga ra­hul, et Sa­lu­mäe­le ko­du ra­ja­sin.”

Kü­la­lii­ku­mi­se vai­bu­mi­ne ko­roo­na­pii­ran­gu­te ajal ja pal­ju­de kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tus­te lõp­pe­mi­ne ajen­das Ani­ja val­la­va­lit­sust väl­ja töö­ta­ma kü­la­de toe­ta­mi­se kor­da, mis eden­daks ko­gu­kond­lik­ku te­ge­vust ja soo­dus­taks kü­la­va­ne­ma­te va­li­mist. Tii­na Nur­mik oli 9. juu­lil toi­mu­nud kü­la­selt­si koo­so­le­kul ai­nus kü­la­va­ne­ma kan­di­daat: „Pak­ku­sin, et kee­gi noo­re­ma­test ini­mes­test võiks ame­ti üle võt­ta, aga see­kord veel soo­vi­jaid pol­nud.”

Sa­lu­mäe ja Kihm­la lä­he­mad kü­lad ko­du­val­las on Lin­nak­se, Pa­ri­la ja Ani­ja. Nii Sa­lu­mäe kui ka Kihm­la lap­sed on har­ju­nud koo­lis ja las­teaias käi­ma naa­ber­val­las Raa­si­kul, mis asub lä­he­mal kui Keh­ra. Ka­he kü­la pii­ril püüab pil­ku kü­lap­lats, mil­le teeäär­ses­se kül­ge ra­ja­ti ühes­koos li­gi sa­ja­meet­ri­ne ki­viaed. Kolm aas­tat ta­ga­si teist kor­da kor­ral­da­tud ühi­sü­ri­tu­se „Ta­ga­si juur­te juur­de” üks ees­mär­ke oli kut­su­da noo­re­mat põlv­kon­da sin­na kan­ti ko­du ra­ja­ma. 1. juu­li sei­su­ga elab rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel Sa­lu­mäel 71 ja Kihm­las 25 ini­mest.

Üks­tei­sest hoo­li­tak­se
Tii­na Nur­mi­ku sõ­nul on vii­ma­sel paa­ril aas­tal pi­sut värs­ket verd li­san­du­nud. Üks pe­re sea­dis end sis­se Kihm­la kü­la Ani­ja pool­sel pii­ril Pär­na­mäe ta­lus. Noor­pe­re­nai­se juu­red on sa­mast kü­last, te­ma ema elas seal ja käis Ani­ja mõi­sa­koo­lis.

Tii­na Nur­mik si­dus end Sa­lu­mäe kü­la­ga 15 aas­tat ta­ga­si ja elab Härg­kop­li ta­lus pü­si­valt küm­me aas­tat: „Tol ajal kü­la­selt­sis ak­tiiv­selt te­gut­se­nud 40. eluaas­ta­tes ini­me­sed on saa­nud 10-15 aas­tat va­ne­maks ja ee­lis­ta­vad prae­gu ol­la roh­kem ko­dus, va­ne­maks saa­des on ra­hu­li­kum elu­viis ka loo­mu­lik.”

Kü­la­va­nem rää­kis, et ko­roo­na­pii­ran­gu­te ajal jäi kü­lae­la­ni­ke koos­käi­mi­ne soi­ku, aga va­rem kor­ral­da­ti aas­ta rin­gi üri­tu­si. Pee­ti ühes­koos vast­laid ja volb­riööd, la­hu­ta­ti meelt su­ve­lõ­pu peol ja kor­ral­da­ti ko­ris­tus­tal­guid. Teh­ti ke­va­di­se lu­me­su­la­mi­se jä­rel ma­da­la­tel kar­ja­maa­del paa­di­ral­li, mat­ka­ti ko­du­kan­di lä­he­dal loo­dus­kait­sea­lal, sõi­de­ti jalg­ra­tas­te­ga naa­ber­kül­la Lin­nak­se­le ja kes vän­da­ta ei soo­vi­nud, jõu­dis siht­punk­ti va­na au­to kas­tis is­tu­des. Mõt­tes mõl­gub matk jalg­ra­tas­te­ga Ani­ja mõi­sa, edas­pi­di võib-ol­la ka Jõe­läht­me val­da Sam­bu­le ja Hal­ja­vas­se.

Kihm­la ja Sa­lu­mäe kü­la­de ela­ni­kud käi­vad üh­te jal­ga 1999. aas­ta det­semb­rist saa­dik, kui ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­seks loo­di mit­te­tu­lun­du­s­ühing Kihm­la-Sa­lu­mäe. Tä­nu kü­la­rah­va et­te­võt­lik­ku­se­le päl­vi­ti tä­he­le­pa­nu, 2015. aas­tal ol­di Ani­ja val­la ak­tiiv­seim kü­la ning Har­ju­maa aas­ta kü­la no­mi­nent. Tii­na Nur­mi­ku sõ­nul kü­lae­la­ni­kud hoo­li­vad üks­tei­sest: „Näi­teks kui on va­ja va­ne­maid ini­me­si põl­lu­tööl ai­da­ta, ei aja trak­to­rist tüh­ja jut­tu, vaid is­tub ma­si­nas­se ja teeb töö ära.”

Eelmine artikkel1941. aas­ta sõ­ja­su­ve sünd­mu­sed Keh­ras koo­li­tüdruku pilgu läbi
Järgmine artikkelAren­dus­ko­da viis väi­keet­te­võt­jad tut­vu­ma Ka­ru­la rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na­ga