Keh­ras­se ka­van­da­tak­se esi­me­si ri­da­ma­ju

413

Ani­ja val­la­va­lit­sus keh­tes­tas Keh­ras­se Aia tä­nav 2, Las­te­ta­re las­teaia vas­tas asu­va tüh­ja maa-ala de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le­ga ja­ga­tak­se 8300 ruut­meet­ri suu­ru­ne kin­nis­tu viieks ela­mu­maak­run­diks. OÜ Leag­ro­ve ka­van­dab kruntidele ri­da­ma­ju ning pe­ree­la­muid.

„Pla­nee­ring on paind­lik, jä­tab mei­le või­ma­lu­se tu­le­vi­kus ot­sus­ta­da, mil­li­seid ela­muid täp­selt te­ha,“ sõ­nas OÜ Leag­ro­ve ju­ha­tu­se lii­ge Sil­ver Nurm­sa­lu.

Pla­nee­rin­gu­la­hen­dus näeb Aia tä­nav 2 krun­ti­de­le et­te kolm kol­me kor­te­ri­ga ri­dae­la­mut ja kaks pe­ree­la­mut, kuid al­ter­na­tii­vi­na on lu­ba­tud nii ri­da­ma­ja­de kui ühe­pe­ree­la­mu­te ase­mel ehi­ta­da ka­he kor­te­ri­ga ela­mud: „Ar­hi­tekt te­ge­leb prae­gu joo­nis­ta­mi­se­ga, and­si­me tal­le va­bad käed, kuu-ka­he jook­sul peak­sid il­lust­rat­sioo­nid ja es­kiisp­ro­jek­tid val­mis saa­ma. Ri­dae­la­mud tu­le­vad ilm­selt ka­he­kord­sed, 100-120 ruut­meet­rit pin­da ühe bok­si koh­ta.“

Sil­ver Nurm­sa­lu mär­kis, et Keh­ras ei ole te­ma tea­da prae­gu üh­te­gi ri­da­ma­ja: „Kui pla­nee­ri­misp­rot­sess käis, oli ini­mes­tel hirm, et sin­na tu­le­vad Las­na­mäe-tüü­pi kor­ter­ma­jad. Neid kind­las­ti ei tu­le, pi­gem ma­da­lad, ka­he­kord­sed hoo­ned ja ta­ga­si­hoid­lik ehi­tuss­tiil, mis so­bi­vad sin­na asu­koh­ta kõi­ge pa­re­mi­ni. Aru­ta­si­me ka val­laar­hi­tek­ti­ga lin­nap­la­nee­rin­gu sei­su­ko­hast. Ko­gu pla­nee­ri­tav ala on üle­mi­ne­ku-t­soon Aia tä­na­va kor­ter­ma­ja­delt Koo­li tä­na­va ää­res ole­va­te era­ma­ja­de­ni. Ri­da­ma­jad ka­van­da­si­me kor­ter­ma­ja­de vas­tu Aia tä­na­va äär­de, era­ma­jad nen­de ta­ha.“

De­tailp­la­nee­ring keh­tes­ta­ti sep­temb­ris, prae­gu käib kin­nis­tu­te mõõ­dis­ta­mi­ne ja tras­si­de pro­jek­tee­ri­mi­ne, tal­vel on ka­vas väl­ja ehi­ta­da ko­gu ala kom­mu­ni­kat­sioo­nid, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­kud.

„Tal­vel ta­hak­si­me asuda müü­gi­ga te­ge­le­ma, et ke­va­del saak­sid ini­me­sed ha­ka­ta mõt­le­ma uu­te või­ma­li­ke ela­mis­pin­da­de pea­le,“ üt­les Sil­ver Nurm­sa­lu.

Ta ole­tas, et paar kin­nis­tut pan­nak­se maa­na müü­ki: „Ost­ja­teks ot­sin kind­las­ti ini­me­si, kes on val­mis ko­he ehi­ta­ma hak­ka­ma. Mul on suur hu­vi, et see aren­dus õn­nes­tuks ja ma­jad lä­hia­jal ker­kik­sid, et Keh­ra kin­nis­va­ra­tur­gu elav­da­da.“

Üle­jää­nud kin­nis­tu­te osas läh­tub aren­da­ja tu­ru nõud­lu­sest: „Ehi­ta­mi­seks tu­leb tõe­näo­li­selt kaa­sa­ta fi­nant­see­ri­jaid, kuid usun, et väik­se­mas ma­hus ela­mu ehi­ta­mi­sel on neid reaal­sem leid­a kui suu­re kor­ter­ma­ja pu­hul.“

Oma klien­ti­de­na näeb aren­da­ja eel­kõi­ge noo­ri pe­re­sid, kel­le­le on või­ma­lik Keh­ras pak­ku­da ri­dae­la­mu­bok­si või era­ma­ja sa­ma hin­na­ga, mil­le­ga Tal­lin­nas saaks os­ta kor­te­ri. Esi­me­ne ri­dae­la­mu ehi­ta­tak­se val­mis tõe­näo­li­selt tu­le­val aas­tal.

„Ei tea, mis võib toi­mu­da kin­nis­va­ra­tu­rul, kuid olen op­ti­mist­lik ja usun sii­ralt, et järg­mi­sel aas­tal õn­nes­tub ju­ba mi­da­gi val­mis ehi­ta­da. Pla­nee­ri­tav ala on Keh­ra lin­na kes­kel, sel­le kõr­val asuv las­teaed lä­heb järg­mi­sel aas­tal uuen­da­mi­se­le, sel­les mõt­tes näen sel­lel ko­hal head pers­pek­tii­vi,“ lau­sus Sil­ver Nurm­sa­lu.

Eelmine artikkelAru­kü­la ral­li­fän­nid olid MM-eta­pi kor­ral­da­ja­te hul­gas
Järgmine artikkelMõ­ned on hai­gus­te ees võrd­se­mad