AIN VIL­LAU sai koos jää­keeg­li koon­di­se­ga MMi hõ­be­me­da­li

28
Ain Villau

Ees­ti Pa­rao­lüm­pia­ko­mi­tee

Ees­ti ra­tas­too­li­kur­lin­gu ehk -jää­keeg­li koon­dis, ku­hu kuu­lub ka Ain Vil­lau Pä­ris­pealt, või­tis Soo­mes Ki­sa­kal­lios toi­mu­nud maail­ma­meist­ri­võist­lus­te B-ta­se­me tur­nii­ril hõ­be­me­da­li, jää­des fi­naa­lis al­la Slo­vak­kia­le tu­le­mu­se­ga 4:8.

Ees­ti või­tis esi­me­se en­di 2:0 ning juh­tis män­gu 2:1 ja 3:2, kuid pi­di vii­gi­sei­sult seits­men­da­le en­di­le min­nes tun­nis­ta­ma vas­tas­te 4:0 pa­re­must, mis üht­la­si ot­sus­tas kuld­me­da­li saa­tu­se.

Pool­fi­naa­lis alis­tas Ees­ti koon­dis Poo­la tu­le­mu­se­ga 9:2. Ühe­teist­küm­ne võist­kon­na osa­lu­sel pee­tud põ­hi­tur­nii­ril ko­gus Ees­ti koon­dis ka­hek­sa või­tu ja kaks kao­tust, ja­ga­des koos Itaa­lia ja Slo­vak­kia­ga esi­koh­ta.

Ees­ti koon­di­ses­se kuu­lu­sid And­rei Koit­mäe, Ain Vil­lau, Mait Mä­tas, Kät­lin Rii­de­bach, Sig­ne Fal­ken­berg ning tree­ner Alek­san­der And­re.

Üht­la­si ta­gas Ees­ti koon­dis pääs­me järg­mi­se aas­ta märt­sis Lõu­na-Ko­reas Gang­wo­nis toi­mu­va­le ra­tas­too­li­kur­lin­gu maail­ma­meist­ri­võist­lus­te A-ta­se­me tur­nii­ri­le, kus koh­tu­tak­se tiit­li­kaits­ja Hii­na, mul­lu­se hõ­be­me­da­listi Ka­na­da ja pronk­si­võit­ja Šo­ti­maa, Lõu­na-Ko­rea, USA, Root­si, Nor­ra, Tšeh­hi, Lä­ti, Slo­vak­kia ja Itaa­lia­ga.

Eelmine artikkelKeh­ras ja Ala­ve­res on Ani­ja val­la noor­te­le pal­ju ter­vi­se­tee­ma­li­si koo­li­tu­si
Järgmine artikkelAru­kü­la D2 poi­sid võit­sid Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka