Keh­ra tu­rup­lat­sil kaup­le­mi­ne lä­heb kal­li­maks

267
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas ala­tes 1. ok­toob­rist tä­na­va­kau­ban­du­se uued müü­gi­pi­le­ti hin­nad.

Ok­toob­rist mak­sab Ani­ja val­las mu­nit­si­paal­maal töös­tus­kau­pa­de­ga kaup­le­mi­ne 25 eu­rot, tä­na­val toit­lus­ta­mi­sel ja tee­nus­te müü­mi­sel mak­sab müü­gi­pi­let 15 eu­rot, toi­du­kau­pa­de, aia­saa­dus­te, is­ti­ku­te ja kä­si­töö müü­mi­sel 5 eu­rot. Se­ni tu­li töös­tus­kau­pa­de, toit­lus­ta­mi­se ja tee­nus­te õues müü­jail sel­le eest ta­su­da 10 eu­rot, toi­du­kau­pa­de, is­ti­ku­te ja kä­si­töö müü­gi kor­ral pi­di ost­ma 3eu­ro­se pi­le­ti. Uue kor­ra jär­gi ei pea müü­gi­pi­le­tit ost­ma Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud pen­sio­nä­rid, kes soo­vi­vad müüa oma­kas­va­ta­tud aia­saa­du­si, kor­ja­tud met­saan­de või en­da kä­si­tööd, ning Ees­tis re­gist­ree­ri­tud õpi­las­fir­mad. Ühe müü­gi­ko­ha mak­si­maal­seks suu­ru­seks keh­tes­ta­ti 25 ruut­meet­rit.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et see on esi­me­ne kat­se ha­ka­ta kor­ras­ta­ma Keh­ra tu­rup­lat­sil toi­mu­vat tä­na­va­kau­ban­dust.

„Ees­märk on pii­ra­ta riie­te ja ja­la­nõu­de müü­jaid, kes tu­le­vad Lä­ti või Lee­du numb­ri­mär­ki­de­ga suur­te au­to­de­ga ko­ha­le, lao­ta­vad oma kau­ba ke­set Keh­ra tu­rup­lat­si 50 või 100 ruut­meet­ri­le laia­li ja on sel­le eest maks­nud 10 eu­rot,“ sõ­nas ta.

Keh­ra tu­rup­lat­si­le on nüüd ma­ha mär­gi­tud kaup­le­mi­s­alad.

Ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Tõ­nu Kir­ve­se sõ­nul müüak­se müü­gi­pi­le­teid prae­gu vaid Keh­ra tu­rup­lat­sil kaup­le­jai­le, teis­te­le koh­ta­de­le see ei keh­ti, ku­na neis po­le mää­ra­tud tä­na­va­kau­ban­du­sa­la­sid. Ta li­sas, et val­la­va­lit­su­ses on ol­nud jut­tu eel­kõi­ge ka Aeg­vii­dus ja Ala­ve­res tä­na­va­kau­ban­du­sa­la­de mää­ra­mi­sest.

„Vo­li­ko­gu de­le­gee­ris tä­na­va­kau­ban­du­se täp­se­ma kor­ra keh­tes­ta­mi­se val­la­va­lit­su­se­le,“ sõ­nas ta.

Ma­jan­duss­pet­sia­list mär­kis ka, et val­la­va­lit­sus saab tä­na­va­kau­ban­dust lu­ba­da ai­nult mu­nit­si­paal­maal või val­la val­du­ses ole­val maal: „Kui kee­gi kaup­leb era­maal, näi­teks oma poe ees, siis tal on sel­leks õi­gus ja val­la­va­lit­sus pi­le­ti­ra­ha kü­si­da ei saa.“

Eelmine artikkelRaasiku valla aasta haridus- ja kultuuri-tegijate konkurss
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la las­te­kait­se­töö­ta­ja LEA SÕ­MER kut­sub ka­su­pe­red kok­ku