Kuu­sa­lu kooli noor­mees kuu­lus ro­gai­ni võit­nud võist­kon­da

393
XT Sport ro­gai­ni sar­ja noor­te­võist­lu­se ül­dar­ves­tu­se au­ta­sus­ta­mi­ne: tei­se ko­ha said KAR­DO KUT­TI ja LAU­RA-LIIS KAL­JUR, esi­ko­ha TÕ­NIS US­TAV ja MAR­KUS KAL­JUR, kol­man­da ko­ha LAU­RA-LII­SA LAA­NE­MÄE ja KÄT­LIN TOOM. Fo­to Kaie Us­tav

XT Sport ro­gai­ni sar­ja noor­te hul­gas võit­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li 15aas­ta­ne õpi­la­ne Tõ­nis Us­tav Tammistult ja 14aas­ta­ne Mar­kus Kal­jur Ki­lin­gi-Nõm­melt. Lau­päe­val, 19. sep­temb­ril Viim­sis pee­tud sar­ja kol­man­dal eta­pil olid nad Har­ju OK esin­da­ja­test Lau­ra-Liis Kal­ju­rist ja Kar­do Kut­tist kol­me­tun­ni­se kont­rol­la­ja­ga võist­lu­sel vei­di pa­re­mad.

Tõ­nis Us­ta­vi sõ­nul ra­ja pla­nee­ring neil Mar­ku­se­ga see­kord ei õn­nes­tu­nud, sest et­te­val­mis­tu­seks nap­pis ae­ga, aga tä­nu kii­re­le jook­su­le ta­ga­sid esi­ko­ha.

Ka tei­se eta­pi Tae­vas­ko­jas võit­sid Tõ­nis Us­tav ja Mar­kus Kal­jur. „Mar­ku­sel oli sa­mal päe­val ees ka tei­ne võist­lus, võt­si­me jook­su ra­hu­li­ku­malt. Ra­ja pla­nee­rin­gu­ga sai­me häs­ti hak­ka­ma,” üt­les Cor­tex-Tea­mi esin­da­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne.

Avae­ta­pil Kol­ga-Aab­las said Tõ­nis Us­tav ja Mar­kus Kal­jur tei­se ko­ha. Õhu­tem­pe­ra­tuur tõu­sis 30 kraa­di­ni ja Tõ­nis Us­tav ei kan­na­ta­nud en­da sõ­nul pa­la­vust, mis va­ju­tas pin­gu­ta­mi­se­le pit­se­ri.

Esi­mest kor­da võist­le­sid Tõ­nis Us­tav ja Mar­kus Kal­jur koos möö­du­nud sü­gi­sel Tal­lin­nas, kus Ki­lin­gi-Nõm­me güm­naa­siu­mi õpi­la­ne ot­sis en­da­le võist­kon­na­kaas­last. Nad said en­da va­nu­sek­las­sis esi­ko­ha.

„Meid on ai­da­nud kii­red ja­lad. Mar­kus os­kab häs­ti orien­tee­ru­da, sest ta tree­nib se­da ala ja on võit­nud Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel me­da­leid,” üt­les Tõ­nis Us­tav.

Kaie Us­ta­vi sõ­nul te­gi poeg ju­ba nel­ja-aas­ta­se­na kaa­sa um­bes küm­ne ki­lo­meet­ri pik­ku­sel ro­gai­nil ja esi­mest kor­da ise­seis­valt las­te võist­kon­nas 10aas­ta­se­na: „Kui sa ei ole lap­se­põl­vest saa­dik ak­tiiv­selt lii­ku­nud, siis ei suu­da sa lä­bi­da 25, 40 või 80 ki­lo­meet­rit. Need on üs­na ta­va­li­sed ra­ja pik­ku­sed sel­les eas pois­tel. Peab ole­ma tah­te­jõu­du, et pin­gu­ta­da kolm ku­ni ka­hek­sa tun­di jär­jest. Möö­du­nud su­vel osa­le­sid Tõ­nis ja Mar­kus esi­mest kor­da ka 24 tun­ni ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Lä­tis.”

Tõ­nis Us­ta­vi põ­hia­la on pur­je­ta­mi­ne, mil­le­ga ta te­ge­leb Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sis. Ee­lo­le­val nä­da­la­va­he­tu­se osa­leb ta Ees­ti meist­ri­võist­lus­te nel­jan­dal eta­pil Ku­res­saa­res.

Häs­ti võist­le­sid XT Sport ro­gai­ni sar­ja kol­man­dal eta­pil Viim­sis ka Kol­ga koo­li noo­red sport­la­sed. Kä­dy Ül­le ja Emi­ly Lau­rend said kol­man­da ko­ha, Georg Viil­ma ja Mar­ta Viil­ma nel­jan­da ko­ha.