Keh­ra tu­ru­kaup­le­ja: „Meie kios­kid on sea­dus­li­kud.“

229
Keh­ra tu­rup­lat­si kaks stat­sio­naar­set kios­kit. Va­sak­pool­ses müüb Rai­vo Kon­tus üks kord nä­da­las pii­ma­too­teid.

Prae­gu­se tu­rup­lat­si kaup­le­jad ei nõus­tu, et nen­de kios­kid on eba­sea­dus­li­kud.

Eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas aval­da­si­me üle­vaa­te­loo Keh­ras­se ka­van­da­ta­va tu­ru tee­mal Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kõ­nel­dust. Keh­ra tu­rup­lat­sil ala­li­selt kaup­le­vad 5 müü­jat saat­sid Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se, mil­les tea­ta­sid, et po­le nõus se­ni­sest kaup­le­mis­ko­hast lah­ku­ma ka tu­ru val­mi­mi­se jä­rel. Vo­li­ko­gu liik­me Peep Ka­se soo­vil te­gi val­la­va­nem vo­li­ko­gu 22. ap­ril­li is­tun­gil üle­vaa­te ka­van­da­ta­vast tu­rust ning sel­gi­tas prae­gu­se müü­gip­lat­si­ga seon­du­vat.

Sõ­nu­mi­too­ja poo­le pöör­du­nud Rai­vo Kon­tus, üks seni­se tu­rup­lat­si viiest müü­jast, üt­les, et val­la­va­nem esi­tas vo­li­ko­gu­le tu­ru­kaup­le­jaid lai­ma­vaid väi­teid, mis jät­sid mul­je, et nad on mak­su­võlg­la­sed ja te­gut­se­vad eba­sea­dus­li­kult.

„Val­la­va­nem Riivo Noor väi­tis, et Keh­ra kios­ki­tes kaup­le­vad müü­jad ei mak­sa maa­ren­ti ega ta­su kaup­le­mis­ko­ha eest. Mak­se maks­tak­se esi­ta­tud ar­ve­te alu­sel, kuid tu­ru­kaup­le­jad ei ole saa­nud nen­de koh­ta üh­te­gi ar­vet. Miks siis val­la­va­lit­sus ei kü­si neid? Olek­si­me nõus maks­ma, kui mak­sud on sea­dus­te­ga koos­kõ­las ja mõist­li­kud,“ mär­kis ta.

Tei­ne vo­li­ko­gu is­tun­gil kõ­la­nud väi­de, mil­le­ga ta ei nõus­tu, puu­du­tab te­ma müü­gi­kios­ki sea­dus­lik­kust. See on Keh­ra tu­rup­lat­sil asu­vast nel­jast kios­kist ai­nus, mil­le pin­da­la on suu­rem kui 20 ruut­meet­rit ning peab ole­ma kan­tud ehi­tis­re­gist­ris­se: „Val­la­va­nem väi­tis, et mi­nu kios­kit ei ole sea­dus­ta­tud. Ad­vo­kaa­di­bü­roo 2015. aas­ta õi­gus­li­kus hin­nan­gus on kir­jas, et müü­gi­kios­ki pu­hul on ehi­tus­sea­dus­ti­ku tä­hen­du­ses te­gu ehi­ti­se­ga, mis kan­tak­se ka­su­tus­tea­ti­se alu­sel ehi­tis­re­gist­ris­se. Olen esi­ta­nud val­la­va­lit­su­se­le kios­ki mõõ­dis­tusp­ro­jek­ti ja ka­su­tus­tea­ti­se. Ala­tes 2012. aas­tast esi­ta­sin kor­du­valt taot­lu­si oma kios­ki kand­mi­seks ehi­tis­re­gist­ris­se. Val­la­va­lit­sus tegi se­da lõ­puks 2015. aas­tal. Üks­ki ko­ha­lik oma­va­lit­sus ei kan­na re­gist­ris­se ju eba­sea­dus­lik­ke ehi­tu­si. Keh­ra tu­rup­lat­sil asu­vaid väik­se­maid kios­keid ehi­tis­re­gist­ris­se kand­ma ei pea, kuid see ei muu­da neid eba­sea­dus­li­kuks.“

Rii­vo Noor üt­les vo­li­ko­gule, et Rai­vo Kon­tus ei ole esi­ta­nud oma kios­ki ehi­tusp­ro­jek­ti või tel­li­nud ehi­ti­se au­di­tit, elekt­ri­pai­gal­da­mi­se kont­roll­mõõ­dis­ta­mi­se aruan­net või au­di­ti nõue­te­ko­ha­su­se tun­nis­tust. Kios­ki o­ma­nik kom­men­tee­ris, et need on ra­ha­li­selt ku­lu­kad ning tal on puu­du­nud kind­lus­tun­ne, et ku­lu­tu­sed po­le as­ja­ta, sest te­ma sõ­nul on Ani­ja val­la­va­lit­sus eri koos­sei­su­de ajal püüd­nud müü­gi­kios­keid Keh­ra tu­rup­lat­silt lik­vi­dee­ri­da.

„Olen nõus va­ja­li­kud au­di­tid ära te­ge­ma, kui val­la­va­lit­sus an­nab mul­le kind­lus­tun­de, et saan seal eda­si töö­ta­da,“ kin­ni­tas Rai­vo Kon­tus.

Ta li­sas, et veeb­rua­ris toi­mu­nud koh­tu­mi­sel val­la­va­lit­su­ses tut­vus­ta­ti tu­ru­müü­ja­te­le uue tu­ru plaa­ni, kuid mit­te üks­ki neist ei aval­da­nud soo­vi pä­rast tu­ru val­mi­mist sin­na üle ko­li­da ning on se­da val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud kir­jas oma all­kir­ja­de­ga kin­ni­ta­nud: „Prae­gus­te­le tu­ru­kaup­le­ja­te­le on val­la­va­lit­sus ju­ba 2005. aas­tal and­nud täh­ta­ja­tud te­gut­se­mis­load. Tu­ru­kaup­le­jad on tei­nud oma kios­ki­tes in­ves­tee­rin­guid. Miks peab ole­ma­so­le­vat hä­vi­ta­ma ja lõh­ku­ma, et alus­ta­da uues­ti mõ­ni­küm­mend meet­rit ee­mal uu­tes tin­gi­mus­tes? Ka prae­gust tu­rup­lat­si on või­ma­lik koos ole­ma­so­le­va­te kios­ki­te­ga muu­ta ilu­sa­maks ja sel­lel plat­sil aren­da­da tur­gu eda­si, ümb­rit­se­da aia­ga, li­sa­da plat­si­le müü­gi­koh­ti. Kind­las­ti tu­leks see oda­vam kui tu­ru ra­ja­mi­ne uu­de koh­ta.“

Rai­vo Kon­tus mär­kis, et müüb Kehras oma kioskis piimatooteid, mi­da ümb­rus­kon­nas mu­jal ei müü­da ning kaup­leb seal vaid ühel päe­val nä­da­las: „Li­saks komp­lek­tee­rin kios­kis et­te­tel­li­tud kau­bad ja pä­rast­lõu­nal viin Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las ela­ni­ke­le ko­ju. Oleks täies­ti ab­surd­ne min­na ren­di­pin­na­le ja maks­ta täis­ren­ti, kui saad töö­ta­da ai­nult kolm tun­di nä­da­las.“

Val­laar­hi­tekt sel­gi­tab
Ku­na val­la­va­nem Rii­vo Noor oli käe­so­le­va le­he­loo val­mi­mi­se ajal puh­ku­sel, pa­lus Sõ­nu­mi­too­ja kom­men­taa­ri val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nult. Ta sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus püü­dis 26. no­vemb­ril 2015. kan­da Rai­vo Kon­tu­se müü­gi­kios­ki and­me­te esi­ta­mi­se tea­ti­se alu­sel ehi­tis­re­gist­ris­se, ku­hu kor­raks ka kan­ti, sa­mal päe­val tehti re­gist­ris pa­ran­dus­kan­ne, sest hoone ei kuulu kinnistu o­ma­ni­kule ja selle kasutusele võtmiseks on vaja esitada täiendavaid dokumente. Keh­ra müü­gi­kios­kid asu­vad maal, mis kuulub alates 2013. aastast Anija vallale.

„Ehitisregistris on nähtav, et te­gu on ehi­ta­mi­sel kios­ki­ga. Ka­su­tus­lu­ba ei saa an­da, sest puu­du­vad do­ku­men­did, mil­le­le val­la­va­nem vo­li­ko­guistungil vii­tas, lisaks ka hoonestusõiguse seadmise avaldus,“ lau­sus In­ga Vai­nu ja li­sas, et see­tõt­tu po­le Rai­vo Kon­tu­se müü­gi­kiosk sea­dus­lik.

Müügipileti tasu Kehra turuplatsil on Inga Vainu sõnul kehtestatud välimüüjaile, kioskites kauplemist volikogu määrus ei reguleeri.

Inga Vainu märkis, et vallavalitsus ei soovi ühtegi kauplejat minema ajada, vaid teeb ettevalmistusi Kehrasse turu rajamiseks. Ta kin­ni­tas, et kui käis tal­vel koos ma­jan­dus-
s­pet­sia­lis­ti­ga Keh­ra tu­rup­lat­sil ja müü­ja­te­ga vest­le­sid, olid teised kaup­le­jad hu­vi­ta­tud uuest ko­hast, kus on nei­le pa­re­mad tin­gi­mu­sed: „Poolte kauplejate pu­hul jäi mul­je, et nad on val­mis ko­li­ma ilu­sa­ma­tes­se kios­ki­tes­se.“

„Ta­ha­me Ani­ja val­da ja Keh­ra lin­na aren­da­da kaa­saeg­se­maks. Oleme proovinud eri skeeme, kuid prae­gu­se­le müü­gip­lat­si­le kor­ra­lik­ku tur­gu ra­ja­da on väga keeruline. Kolmnurkse kujuga alale pole võimalik teha korrapärast lettide rida ega selgeid käiguteid. Seda kasutavad paljud jalakäijad, seetõttu ei saa pii­ra­ta ala aia­ga, et oleks või­ma­lik vä­li­le­tid öö­seks väl­ja jät­ta.“

Eelmine artikkelSpor­di­ve­te­ran Rein Ka­ne rõõ­mus­tab lii­ku­mi­se ja võist­lus­kaas­las­te üle
Järgmine artikkelRiigi raha noortele