Keh­ra spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­sest möö­dub tä­na­vu 20 aas­tat

27
Anija Valla Spordimaailma juhi TANEL LAANMÄE hinnangul on Kehras väga head ja soodsad sportimisvõimalused. Kehra spordihoones toimuvad peamiselt pallimängude treeningud, seal saab mängida ka tennist, sulgpalli, lauatennist, käia jõusaalis.

Üle-eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 8. veeb­rua­ril kut­sus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm spor­di­sõp­ru tä­his­ta­ma Keh­ra spor­di­hoo­ne 20. sün­ni­päe­va.

„Ku­na ajad on ras­ked ja tu­leb kok­ku hoi­da, ei saa­nud me te­ha suurt pi­du, ku­hu olek­si­me kut­su­nud ini­me­sed, kes spor­di­hoo­ne val­mi­mi­se­le kaa­sa ai­ta­sid, kuid pi­da­si­me sün­ni­päe­va siis­ki mee­les,“ üt­les spor­di­hoo­net hal­da­va Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe.

Spor­di­hoo­ne kü­las­ta­jai­le pa­ku­ti kom­mi ning loo­si­ti väl­ja 600 eu­ro eest au­hin­du – jõu­saa­li kuu­kaar­te, pri­vaat­sau­naõh­tuid sõp­ra­de või pe­re­ga, või­ma­lus kor­ral­da­da spor­di­kes­ku­ses nä­da­la­va­he­tu­sel nel­ja­tun­ni­ne üri­tus ning Ani­ja val­la sal­le. Loo­si­mi­ses osa­le­sid roh­kem kui 100 ini­mest, for­tuu­na oli Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Keh­ra spor­di­hoo­ne ehi­tas 2004. aas­tal AS Fa­cio Ehi­tus. Pi­du­lik nur­ga­ki­vi pa­ne­mi­ne oli 5. mail, 1. det­semb­rist võe­ti töö­le spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ind­rek Lill­soo. Esi­me­ne kä­si­pal­li­mäng pee­ti uues saa­lis 19. det­semb­ril, kui Ees­ti meist­ri­võist­lus­te män­gus koh­tu­sid Keh­ra ja Cho­co­la­te Boys mees­kon­nad.

Spor­di­hoo­ne amet­lik ava­mi­ne oli 19 aas­tat ta­ga­si, 18. veeb­rua­ril 2005. Ava­peol osa­le­sid teis­te seas too­na­ne ra­han­dus­mi­nis­ter Taa­vi Ves­ki­mä­gi, en­di­ne maa­va­nem Orm Valt­son ja Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent Mart Sii­mann.

Ala­tes 2016. aas­tast hal­dab Keh­ra spor­di­hoo­net Ani­ja val­la­le kuu­luv sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm. Sel­le esi­me­ne ju­ha­ta­ja oli Mih­kel Kuu­se, 1. märt­sil 2021 võt­tis te­malt ame­ti üle Ta­nel Laan­mäe.

Koo­li­tun­nid ja tree­nin­gud
„Mi­nu ar­va­tes on Keh­ra spor­di­kes­kus vä­ga häs­ti pla­nee­ri­tud. Meil on suur kä­si­pal­li­saal, mil­le võib va­he­kar­di­na­te­ga ja­ga­da kol­meks pal­lip­lat­siks, nii et sa­maaeg­selt saab saa­lis toi­mu­da kolm eri tree­nin­gut, näi­teks võrk­pall, korv­pall ja sulg­pall,“ üt­leb Ta­nel Laan­mäe.

Töö­päe­va­del on Keh­ra spor­di­hoo­ne ala­tes hom­mi­kust ku­ni kel­la kol­me­ni pä­rast­lõu­nal Keh­ra güm­naa­siu­mi kä­su­tu­ses, seal toi­mu­vad koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid. Ala­tes kel­la kol­mest ku­ni kel­la küm­ne­ni õh­tul ka­su­ta­vad spor­di­saa­li vas­ta­valt bro­nee­rin­gu­te­le spor­dik­lu­bid ja erai­si­kud. Kõi­ge roh­kem tree­nib seal kä­si­pal­lu­reid – toi­mu­vad Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi esin­dus­mees­kon­na ja esi­lii­ga mees­kon­na, nais­kon­na ja noor­te võist­kon­da­de tree­nin­gud. Li­saks nei­le tee­vad kord-kaks nä­da­las saa­lis tree­nin­guid Ani­ja Uni­te­di jalg­pal­lu­rid ja sulg­pal­lik­lu­bi ning era­isi­ku­test võrk­pal­li- ja korv­pal­li­har­ras­ta­jad. Rii­gilt noor­te hu­vi­te­ge­vu­seks saa­dud toe­tu­se eest toi­mu­vad spor­di­saa­lis noor­te­le ta­su­ta ten­ni­set­ree­nin­gud ning kord nä­da­las käi­vad pal­li män­gi­mas ja võim­le­mas Keh­ra Ko­du eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed.

„Saa­li ka­su­ta­mi­se graa­fi­ku kok­ku­pa­ne­mi­ne on igal aas­tal kor­ra­lik pea­va­lu. Soo­vi­jaid on pal­ju ja kõik ta­ha­vad tree­nin­gu­teks saa­da pa­ri­maid õh­tu­seid ae­gu, kuid neid on vä­he ja püüa­me kõi­ki võrd­selt ko­hel­da. Väi­ke ee­lis on kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga­mees­kon­nal, nen­de tree­nin­gud al­ga­vad õh­tu­ti kell seit­se. Saal on iga päev kel­la küm­ne­ni rah­vast täis, igaks ju­huks ole­me jät­nud vaid mõ­ne va­ba aja, kui kee­gi peaks veel taht­ma spor­ti­ma tul­la,“ rää­gib Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja.

Spor­di­hoo­ne kü­las­ta­ja­te ka­su­ta­da on veel hom­mi­kust ku­ni õh­tul kel­la ühek­sa­ni ava­tud jõu­saal, tei­sel kor­ru­sel on või­ma­lik män­gi­da laua­ten­nist. Ka pe­su­ruu­mid on kü­las­ta­jai­le iga päev ava­tud, saun tu­leb et­te tel­li­da, pü­ha­päe­vi­ti on saun kõi­gi­le soo­vi­jai­le: „Kui on soov tul­la Keh­ra spor­di­hoo­nes­se tree­ni­ma, kas saa­li, jõu­saa­li või pink­si män­gi­ma, ta­sub ala­ti he­lis­ta­da ad­mi­nist­raa­to­ri­le ja kü­si­da, kas ja mil­lal on või­ma­lik. Ad­mi­nist­raa­to­rilt saab ala­ti kõi­ge­le spor­di­hoo­nes­se puu­tu­va­le kõi­ge kii­re­mi­ni vas­tu­se.“

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma 13 töö­ta­jast töö­ta­vad Ke­ha spor­di­hoo­nes 7: kolm ad­mi­nist­raa­to­rit, 3 ko­ris­ta­jat ning saa­li­töö­ta­ja, kes tal­vel teeb Keh­ra ter­vi­se­ra­jal ka suu­sa­ra­du.
Tu­han­ded kü­las­ta­jad

Kui mit­te ar­ves­ta­da koo­liõ­pi­la­si, kel­lel on spor­di­hoo­nes ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid, käiak­se Keh­ra spor­di­hoo­nes ühes kuus spor­ti­mas um­bes 2500 kor­da. Um­bes sa­ma pal­ju on Keh­ras ela­nik­ke.

Jõu­saa­li kü­las­ta­ti möö­du­nud aas­ta jook­sul kok­ku 3628 kor­da. Tä­na­vu jaa­nua­ris käi­sid jõu­saa­lis tree­ni­mas 425 ini­mest.

„Täit­sa kor­ra­lik arv. Iga aas­ta al­gu­ses on jõu­saa­lis käi­jaid tä­nu uu­saas­ta­lu­ba­dus­te­le roh­kem kui muul ajal, kuid tä­na­vu­ne jaa­nua­ri­kui­ne kü­las­ta­ja­te arv on ilm­selt Keh­ra jõu­saa­li re­kord,“ sõ­nab Ta­nel Laan­mäe.

Ta li­sab, et on saa­nud spor­di­saa­li jõu­saa­li koh­ta ka krii­ti­list ta­ga­si­si­det, et ruu­mi on vä­he ja sead­med võik­sid ol­la uue­mad: „Tõ­si, meil on jõu­saa­lis küll vä­ga mit­me­külg­sed või­ma­lu­sed li­has­te tree­ni­mi­seks, aga sead­med on va­nad. Kui oleks mi­nu te­ha, va­he­tak­sin jõu­saa­lis ko­gu si­sus­tu­se ning kaa­sa­jas­tak­sin in­ter­jöö­ri, kah­juks po­le sel­leks prae­gu ra­ha. Kui te­kib või­ma­lus mõ­ne pro­jek­ti­ga toe­tust saa­da, siis loo­mu­li­kult ko­he taot­le­me.“

Nei­le, kes pea­vad jõu­saa­li pi­le­ti- või saa­li ren­di­hin­da lii­ga kal­liks, üt­leb Spor­di­maail­ma juht, et spor­di­hoo­ne ülal­pi­da­mi­seks ku­lub li­gi­kau­du 100 000 eu­rot aas­tas ning ka­su­ta­jad mak­sa­vad te­ge­li­kest ku­lu­dest kin­ni vaid al­la nel­jan­di­ku, 20-25 prot­sen­ti: „See tä­hen­dab, et 75 prot­sen­di­ga toe­tab Ani­ja vald se­da, et oma rah­vas saaks meil sood­salt spor­ti te­ha. Ku­na ole­me val­laa­su­tus, po­le meie ees­märk nii­võrd tu­lu tee­ni­da, kui pak­ku­da oma rah­va­le või­ma­lust mõist­li­ku hin­na eest spor­ti­da. Las­tet­ree­nin­gud on ta­su­ta.“

Mu­red ja unis­tu­sed
Möö­du­nud aas­tal pa­ran­da­ti Keh­ra kaks­küm­mend aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud spor­di­hoo­ne ka­tust, mis jõu­saa­li ja Soh­vi­ku pu­bi ko­hal enam vih­ma­vett kin­ni ei pi­da­nud. Järg­mi­ne prio­ri­teet num­ber üks ehk kõi­ge hä­da­va­ja­li­kum töö on Ta­nel Laan­mäe sõ­nul uuen­da­da ma­ja fas­saad, eel­kõi­ge jõu­saa­li­pool­ses osas.

„Fas­saad on kae­tud kroh­vi­ga, sel­le all on soo­jus­tu­seks pe­nop­last. Krohv on mõ­nest ko­hast mõ­ra­ne­nud, niis­kus läi­nud sein­te va­he­le ja sein­telt on ha­ka­nud koo­ru­ma jär­jest roh­kem kroh­vi. See on ju­ba aas­ta­te­pik­ku­ne prob­leem, ole­me igal aas­tal püüd­nud fas­saa­di kor­da te­ge­mi­seks ra­ha kok­ku hoi­da, aga siia­maa­ni po­le see õn­nes­tu­nud,“ tõ­deb ta.

Spor­di­maail­ma ju­hi hin­nan­gul va­jaks Keh­ra spor­di­hoo­ne um­bes 500 000 eu­ro eest in­ves­tee­rin­guid: „Suurt re­mon­ti po­le siin ku­na­gi teh­tud, kuid se­da va­jak­sid ka si­se­ruu­mid. Se­ni ole­me saa­nud la­hen­da­da vaid hä­da­pä­ra­seid pi­sip­rob­lee­me, suu­re­ma­teks töö­deks po­le ra­ha jät­ku­nud. Õn­neks on suur saal kor­ra­lik, seal tee­me ke­va­del põ­ran­da­hool­dust, joo­ned lih­vi­tak­se ja põ­rand la­ki­tak­se üle.“

Ta­nel Laan­mäe unis­tab, et õn­nes­tuks spor­di­hoo­ne um­bes 100 ruut­meet­ri suu­ru­ne jõu­saal 7 meet­rit pi­ke­maks ehi­ta­da. Siis ma­huk­sid sin­na la­he­dalt ära kõik jõu­saa­li- ja ae­roo­bi­ka­saa­li tree­ni­mis­va­hen­did, mis prae­gu on vä­ga ti­he­dalt üks­tei­se kõr­val. Ma­da­la­le jõu­saa­li­le võiks siis ehi­ta­da pea­le tei­se kor­ru­se, kus oleks või­ma­lik öö­bi­da: „Prae­gu po­le Keh­ras üld­se ma­ju­tus­koh­ta. Meil käi­vad spor­di­hoo­nes lap­sed tree­ning­laag­ris ning öö­bi­vad saa­lis ja riie­tus­ruu­mis mat­ti­del.“

Kui te­kib min­gi või­ma­lus sel­leks ku­sa­gilt ra­ha saa­da, võiks ha­ka­ta ko­he juur­dee­hi­tust ka­van­da­ma, ar­vab ta.

Staa­dion, vä­li­jõu­saal, ru­la­park, ter­vi­se­ra­jad
Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma hal­la­ta on Keh­ras peale spor­di­hoo­ne­ veel kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­lis­taa­dion, mi­da li­saks oma val­la spor­dik­lu­bi­de­le ren­di­vad tree­nin­gu­teks ja män­gu­deks ka klu­bid mu­jalt. Kunst­mu­ru­väl­ja­ku hool­dus on küll ku­lu­kas, kuid se­da on Ta­nel Laan­mäe kin­ni­tu­sel liht­sam hool­da­da kui pä­ris­mu­ru. Kunst­mu­ru­väl­ja­kul om või­ma­lik pal­li män­gi­da ka tal­vel. Tä­na­vu tal­vel se­da siis­ki enam lu­mest ei pu­has­ta­tud.

„Pea­me olema kok­kuhoid­likud, sest klu­bi­sid, kes se­da ka­su­tak­sid, po­le nii pal­ju, et ku­lud ta­sa tee­nik­si­me,“ põh­jen­dab ta.

Staa­dio­nia­lal on veel jää­väl­jak, mis su­vel on ka­su­tu­sel korv­pal­lip­lat­si­na, võrk­pal­li­väl­jak, vä­li­jõu­saal ning möö­du­nud aas­tal ava­tud ru­la­park. Keh­ras hool­dab Spor­di­maailm ka ket­ta­gol­fi­ra­du ning Üle­jõe­le RMK met­sa teh­tud ter­vi­se­ra­da, kus tal­vel hoi­tak­se sees suu­sa­ra­du. Ka Aeg­vii­dus hal­dab Spor­di­maailm spor­di­kes­kust ja staa­dio­ni ning kok­ku li­gi 75 ki­lo­meet­rit ter­vi­se- ja suu­sa­ra­du. Su­ve­hooa­jal on sih­ta­su­tu­se töö ka Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ra­tas­te ja ren­di­jaa­ma­de hool­da­mi­ne.

Eelmine artikkelAni­ja val­laa­met­ni­kud tee­vad osa­li­selt kaug­tööd
Järgmine artikkelRaven saab Raa­si­ku ja Aeg­vii­du ÜVK jaoks toe­tust