Kehra rulapargi avamisel oli rataste ja ruladega kohal rohkem kui 100 noort

80
Keh­ra ru­la­park asub lin­na staa­dio­nia­lal, Ko­se maan­tee ja ho­ki­väl­ja­ku va­he­l.

„Tä­na on Ani­ja val­la noor­soo jaoks suur päev,“ sõ­nas val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev möö­du­nud nel­ja­päe­val, 28. sep­temb­ril Keh­ras, kui staa­dio­nia­lal ava­ti kauaoo­da­tud ru­la­park.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe rõõ­mus­tas, et Keh­ras ja ko­gu Ani­ja val­las on se­da­võrd pal­ju tõu­ke­rat­ta­hu­vi­li­si – ru­la­par­gi ava­mi­sel oli pea­mi­selt tõu­ke­ra­tas­te­ga ko­hal roh­kem kui sa­da eri va­nu­ses last ja noort. En­ne amet­lik­ku ava­mist look­les neist pikk jär­je­kord laua ees, kus Spor­di­maail­ma töö­ta­jad pa­nid kir­ja ko­ha­le­tul­nu­te ni­me­sid. Kõik, kes end re­gist­ree­ri­sid, osa­le­sid tri­ki­tõu­ke­rat­ta loo­si­mi­ses. Tei­ne jär­je­kord tek­kis Keh­rast pä­rit tri­ki­rat­tu­ri Mi­kael Par­ma­ni üm­ber – te­malt kü­si­ti au­to­gram­me ka kiiv­ri­te­le ja tos­su­de­le.

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees mee­nu­tas, et ru­la­par­gi ra­ja­mi­se esi­me­ne idee tu­li just Mi­kael Par­ma­nilt, kui ta elas veel Keh­ras. Sel­lel ajal teh­ti ru­la­ramp prae­gu­se raa­ma­tu­ko­gu juur­de. Koos sõp­ra­de­ga MTÜst Keerdt­repp ehi­tas Mi­kael Par­man vi­nee­rist ram­bi va­nas­se ai­da­hoo­nes­se.

Kaua teh­tud kau­ni­ke­ne, üt­les Jaa­nus Ka­lev lin­na ru­la­par­gi koh­ta, mil­le ava­mist ei jak­sa­nud ko­ha­li­kud noo­red ära oo­da­ta ning käi­sid seal har­ju­ta­mas mi­tu nä­da­lat va­rem, kui se­da ümb­rit­ses veel aed.

„Nüüd on rulapark lõ­puks amet­li­kult ava­tud. Pal­ju õn­ne, noo­red!“ lau­sus vo­li­ko­gu esi­mees.
Koos Ta­nel Laan­mäe­ga loo­sis ta roh­kem kui sa­ja lap­se va­hel väl­ja käe­pae­la ja ken­da­ma MTÜ-lt Keerdt­re­pp ning Ani­ja val­la väl­ja pan­dud 254 eu­rot maks­va tõu­ke­rat­ta. Sel­le või­tis ko­ha­lik koo­li­poiss Ro­dion.

Mi­kael Par­man ja tei­sed Keerdt­re­pi tri­ki­rat­tu­rid näi­ta­sid, mi­da on või­ma­lik Keh­ra ru­la­par­gis te­ha. Nad rää­ki­sid ka ohu­tu­sest ja vii­sid lai­ne­ra­jal lä­bi pumpt­rac­ki ral­li­võist­lu­se.

„Keerdt­re­pi at­lee­did sõi­da­vad kiiv­ri­te­ga, sest see park on teh­tud as­fal­dist ja be­too­nist, mis on pal­ju kõ­vem kui kol­ju. Nii et kiiv­rid pä­he! Kel kiiv­rit veel po­le, soo­vi­ge jõu­lu­deks või sün­ni­päe­vaks,“ soo­vi­tas Mi­kael Par­man.

Lea­de­ri toel val­mi­nud tri­ki­park
Ru­la­park ra­ja­ti Keh­ra staa­dio­ni juur­de maan­tee ja ho­ki­väl­ja­ku va­he­li­se­le maale, kus va­rem oli ran­na­võrk­pal­lip­lats. 1500ruut­meet­ri­sel alal asu­vas tri­ki­par­gis on ska­te­park ja pump­t­rack.

Ska­te­park ehk ru­la­ra­da koos­neb as­fal­di­kat­te­ga ele­men­ti­dest, nen­de va­hel on be­too­nist pind. Pumpt­rack ehk lai­ne­ra­da on eri kõr­gus­tel lai­ne­test ja kur­vi­dest koos­nev ra­da, mis on sa­mu­ti mõel­dud ra­tas­te, tõuk­si­de, ru­la­de ja rul­luis­ku­de­ga sõit­mi­seks. Ava­mi­sel osa­le­nud kõi­ge noo­re­mad, um­bes ka­he-aas­ta­sed põn­nid, sõit­sid lai­ne­ra­jal ka jook­su­ra­tas­te­ga. As­fal­di­kat­te­ga ra­jal on ele­men­did, mis või­mal­da­vad te­ha eri­ne­vaid trik­ke ja va­li­da eri sõi­du­tra­jek­too­re. Ra­ja kes­kel on plat­vor­mid hoo­võ­tuks ja puh­ka­mi­seks.

Ru­la­par­gi pro­jek­tee­ris OÜ Punk­tiir ning ehi­tas Gruu­vi Group OÜ. Pro­jek­tee­ri­mi­ne ja ehi­ta­mi­ne läk­sid maks­ma li­gi 105 000 eu­rot, sel­lest 79 998 eu­rot sai Ani­ja Val­la Spor­di­maailm PRIA-lt Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du Lea­de­ri toe­tust.

„Kirjutasime projekti koos valla toonase arendusjuhi Meeli Kuuliga. Soovisime teha kaks ühes – nii ska­te­par­gi kui pumpt­rac­ki. Mõ­ned suu­re­mad ja ko­ge­nu­mad noor­me­hed on öel­nud, et Keh­ra pumpt­rack on lii­ga lah­ja. Aga ju­ba pro­jek­ti­taot­lu­ses kir­ju­ta­si­me, et ta­ha­me ru­la­par­ki, mi­da saa­vad ka­su­ta­da igas va­nu­ses lap­sed ja noo­red, nii seits­me- kui kuue­teis­taas­ta­sed. Na­gu ava­mi­sel nä­gi­me, soo­vi­vad siin sõi­ta ise­gi veel pi­se­mad,“ rää­kis Ta­nel Laan­mäe.

Ta li­sas: „Kui olek­si­me tei­nud vin­ge­ma ra­ja­ga suu­re pumpt­rac­ki, po­leks väi­kes­tel las­tel siia as­ja. Ees­märk oli park, mis so­bib iga­le va­nu­se­rüh­ma­le. Noo­re­mad ja al­ga­jad saa­vad siin oma esi­me­sed tri­ki­sõi­du­ko­ge­mu­sed, va­ne­mad ja ko­ge­nu­mad har­ju­ta­da ka sal­to­sid ning muid trik­ke. Kui ko­ha­lik ra­da jääb nei­le kit­saks, on noortel või­ma­lus sõi­ta lin­na suu­re­ma­te­le ra­da­de­le har­ju­ta­ma, väi­ke­sed lapsed se­da oma­päi te­ha ei saa.“

Spor­di­maail­ma juht kin­ni­tas, et ru­la­park sai po­pu­laar­seks spor­ti­mis­ko­haks ju­ba um­bes kuu en­ne ava­mist. Ilu­sa­te il­ma­de­ga oli seal iga päev paar­küm­mend last. Ta­nel Laan­mäe sel­gi­tas, et par­gi va­ra­se­mat ava­mist ta­kis­ta­sid va­ja­li­kud pa­ran­dus­tööd: „See­tõt­tu oli veel aed üm­ber. Taht­sin ka mu­ru sääs­ta ja käi­sin siin esial­gu iga päev lap­si ära aja­mas. Aga nen­de ta­he oli nii suur, et ilm­selt ko­he, kui mu au­to tu­led nur­ga ta­ha ka­du­sid, olid uues­ti ra­jal.“

Keh­ra ru­la­par­gil on ka val­gus­tus, kuid Spor­di­maail­ma ju­hi sõ­nul ei põ­le see kind­las­ti öö­ lä­bi. Öö­ra­hu ajal ei ole ka ru­la­par­gis sõit­mi­ne lu­ba­tud.

Eelmine artikkelVäljakaevamistel Kehra endise punamonumendi juures leiti üle 50 haua
Järgmine artikkelPolitseiuudised