Keh­ra pa­be­ri­päe­va kesk­mes oli aja­leht

33
Tra­dit­sioo­ni­li­sel pa­be­rist kos­tüü­mi­de mõe­sõul de­monst­ree­ri­sid lap­sed aja­leh­te­dest teh­tud rii­deid. Töö­tu­ba ju­hen­da­sid AN­NE TAN­NE, HE­LI­NA LILL­SOO ja KEL­LY KRUUS­MANN (ta­ga­reas). Fo­to Too­mas Tan­ne

Lau­päe­val, 12. au­gus­til Keh­ra en­di­ses jaa­ma­hoo­nes asu­va muu­seu­mi ees ja sees toi­mu­nud 6. pa­be­ri­päe­val meis­ter­da­ti ja kõ­nel­di aja­le­hest.

Pa­be­ri­päev al­gas keskpäe­val muu­seu­mis He­li lau­lus­tuu­dio las­te kont­ser­di­ga, jaa­mae­si­sel alus­ta­sid sa­mal ajal töö­toad. An­ne Tan­ne, He­li­na Lill­soo ja Kel­ly Kruus­man­ni ju­hen­da­mi­sel te­gid lap­sed aja­le­hest rii­deid, mi­da hil­jem de­monst­ree­ri­sid pa­be­ri­päe­va tra­dit­sioo­ni­li­sel moe­sõul. Anu Mäeorg koos abi­li­se Moo­ni­ka Een­sa­lu­ga ju­hen­das aja­le­hest vol­ti­mist, Ma­re Vil­lem­soo töö­toas said lap­sed joo­nis­ta­da. Val­la raa­ma­tu­ko­gu en­di­ne di­rek­tor Tii­na Nõl­vak ja­gas an­ne­tus­te vas­tu raa­ma­tuid. An­ne­tu­sed lä­he­vad Keh­ra muu­seu­mis asu­va Bir­ken­ruh´ mõi­sast saa­dud üle 200 aas­ta va­nu­se kap­pi res­tau­ree­ri­mi­seks.

Aja­loo­tund­ja Val­do Praust viis hu­vi­li­sed Kehras kahetunnisele jalutuskäigule. Ta rää­kis Keh­ra põ­lis­kü­last, Keh­ra mõi­sa tek­ki­mi­sest va­ra­se­ma Ka­ruk­se ves­ki juur­de ning mõi­sa kol­me sa­jan­di pik­ku­sest aja­loost, sa­mu­ti raud­tee jõud­mi­sest Keh­ras­se, kit­sa­rööp­me­li­sest raud­teest, mil­le kau­du vii­di möö­da Jä­ga­la jõ­ge par­ve­ta­tud pal­ke nii-öel­da pä­ris­raud­tee­le. Val­do Praust tut­vus­tas ka Keh­ras üks­nes pa­be­ri­le jää­nud va­nu pro­jek­te – esi­mest ale­vip­la­nee­ri­mist 1900. aas­ta pai­ku, te­ha­se amet­ni­ke­le Üle­jõe­le ehi­ta­ma­ta jää­nud ela­mu­ra­joo­ni ning Keh­ra 1942. aas­ta üldp­la­nee­rin­gut. Ta näi­tas ka aja­loo­li­si kaar­ti ja fo­to­sid.

Las­te­le viis Hen­da Ves­ke sa­mal ajal õues lä­bi osa­vus­män­ge. Muu­seu­mis an­dis Ees­ti Las­te­teat­er eten­du­se „Ka­du­nud ku­nin­gas“.

Pa­be­ri­päe­va lõ­pe­tas Keh­ra koo­li vi­list­la­se, Ai­var Hun­di­mä­gi et­te­kan­ne pa­ber­le­he ole­vi­kust ja tu­le­vi­kust. Ai­var Hun­di­mä­gi on möö­du­nud aas­ta lõ­pust üks­nes di­gi­taal­selt väljaantava Äri­päe­va pea­toi­me­ta­ja ase­täit­ja ning sa­mu­ti vaid di­gi­le­he­na il­mu­va Lää­ne-Vi­ru­maa Uu­di­sed pea­toi­me­ta­ja. Ta tõi väl­ja, mis on pa­ber­le­he, mis di­gi­le­he ee­li­sed ja puu­du­sed nii te­gi­ja­te kui lu­ge­ja­te, sa­mu­ti väl­jaan­de oma­ni­ku jaoks.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam sai pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks toe­tust ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist. MTÜ juht An­ne Oruaas ütles, et võib-ol­la kor­ral­da­ti pa­be­ri­päe­va vii­mast kor­da.

„Kui just ei tu­le uu­si häid ideid, kuid prae­gu on see meie jaoks end na­tu­ke am­men­da­nud. Või­bol­la mõt­le­me las­te­le väl­ja mõ­ne uue su­ve­üri­tu­se,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAeg­vii­du esi­me­sest mat­ka­fes­ti­va­list said osa 450 ini­mest