Aeg­vii­du esi­me­sest mat­ka­fes­ti­va­list said osa 450 ini­mest

179
Enne matkafestivali lõpetava kontserdi algust süüdati lõke. Seda tegi ellujäämisinstruktor ALVAR SÕMER ilma tikkudeta, hõõrdumismeetodil. Foto Tiit Koha

Lau­päe­val, 12. au­gus­til toi­mus Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo ja ko­ha­li­ku rah­va­ma­ja koos­töös Aeg­vii­dus esi­mest kor­da mat­ka­fes­ti­val. Kü­las­ta­ja­te­le ja­ga­tud käe­pae­la­de jär­gi käi­s fes­ti­va­lil 450 ini­mest.

Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­jad BRIT TAM­ME­JÕE ja BIR­GIT PIH­LA­MÄE.

„See üle­tas kõik meie oo­tu­sed, ar­ves­ta­des, et te­gi­me fes­ti­va­li esi­mest kor­da ning sa­mal ajal toi­mu­sid mi­tu suurt üri­tust,“ sõ­nas mat­ka­fes­ti­va­li üks pea­kor­ral­da­ja, Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo pe­re­nai­ne Brit Tam­me­jõe.

En­ne­lõu­nal ala­nud mat­ka­fes­ti­va­li päe­va­juht oli te­le- ja raa­dio­saa­de­test tut­tav mat­ka­mees Väi­no Lai­saar. Ko­gu fes­ti­va­li­päe­va jook­sul olid Aeg­vii­du Kõ­la­ko­jas et­te­kan­ded, kus kõ­nel­di kõi­gest loo­du­se ja mat­ka­mi­se­ga seon­du­vast ala­tes met­sa­tai­me­de tund­mi­sest ku­ni de­tail­se mat­ka­va­rus­tu­se­ni.

Fes­ti­va­li­päe­va kes­kel oli et­te­kan­ne­tes ka­he­tun­ni­ne paus – siis toi­mu­sid mat­kad. Va­li­da oli 15 mat­ka hul­gast. Kõi­ge po­pu­laar­se­maks osu­tus kõi­ge pi­kem retk – Uue­jär­ve mat­ka­pe­sa nelja­tun­ni­ne räät­sa- ja jalg­si­matk Jus­si ka­nar­bi­ku­nõm­me­de­le, see oli fes­ti­va­li ko­du­le­hel ju­ba va­rem väl­ja müü­dud. Ret­ke­juht oli Ma­ri­lin Peh­ka.

Kor­ral­da­jad kinnitasid, et üht­egi mat­ka huvilis­te puu­du­mi­se tõt­tu ära jät­ta ei tul­nud, pi­gem oli vas­tu­pi­di – ku­na soo­vi­jaid oli pal­ju, võt­sid mõ­ned ret­ke­ju­hid oma grup­pi roh­kem ini­me­si, kui esial­gu plaa­ni­sid.

Fes­ti­va­lialal olid ka töö­toad, kus kõ­nel­di näi­teks jalg­si­mat­ka ABCst või ju­hen­da­ti, kui­das mat­kal soo­jalt ma­ga­da. Eral­di te­ge­vu­sed olid las­te­le. Keh­ra orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja tegi kõlakoja parki orien­tee­ru­mis­la­bü­rin­di. RMK Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­kus pak­kus lõ­bu­sat ko­gu­pe­re nu­ti­mat­ka Sõõ­rik­soo ra­jal, Il­li­mar Pilt viis 6-10aas­ta­seid lap­si koos va­ne­ma­te­ga metsa mür­gel­da­mis­mat­ka­le.

Mat­ka­del osa­le­jail oli või­ma­lus Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poos ta­su­ta riie­tu­da, pes­ta ja sau­na­mõ­nu­sid nau­ti­da. Mat­ka­fes­ti­val lõp­pes kõ­la­ko­jas lõk­ke süü­ta­mi­se ja kont­ser­di­ga.

Brit Tam­me­jõe rää­kis, et nii kõik et­te­kan­ne­te­ga esi­ne­nud kui mat­kade ­kor­ral­da­jad olid meel­sas­ti nõus fes­ti­va­lil osa­le­ma.

„Mat­ka­kor­ral­da­ja­te jaoks oli siin just­kui mat­ka­mess, kus neil oli või­ma­lus end rek­laa­mi­da na­tu­ke teist­su­gu­ses vor­mis kui mes­si­kes­ku­ses – va­bas õhus ja mõ­nu­sas kesk­kon­nas. Ena­mus neist ka­su­tab Aeg­vii­dut tee­ni­mis­ko­ha­na, sest siin­kan­dis on vä­ga pal­ju või­ma­lu­si mat­ka­mi­seks ning siia on vä­ga hea ron­gi­ga tul­la,“ lau­sus ta.

Ka festivalile tu­lid suu­rem osa mat­ka­sõp­ru ron­gi­ga, ale­vis suurt au­to­de­ri­vi ei ol­nud. Loo­dus­mat­ka­del käi­sid val­da­valt mu­jalt Har­ju­maalt ja Tal­lin­nast tul­nud ini­me­sed, ko­ha­li­kud osa­le­sid pea­mi­selt Aeg­vii­du ale­vi aja­lu­gu tut­vus­ta­va­tel ring­käi­ku­del.

Brit Tam­me­jõe ja fes­ti­va­li tei­ne kor­ral­da­ja, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja kultuurijuht Bir­git Pih­la­mäe plaa­ni­vad 2015. aas­tal mat­ka­pea­lin­na tiit­li saa­nud Aeg­vii­dus mat­ka­fes­ti­va­li kor­ral­da­da ka tu­le­val aas­tal, kuid ilm­selt pi­sut tei­sel ajal, tõe­näo­li­selt au­gus­ti esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, et ei kat­tuks Vi­ru fol­gi ja Ar­va­mus­fes­ti­va­li toi­mu­-mi­sa­ja­ga.

Eelmine artikkelKeh­ra pa­be­ri­päe­va kesk­mes oli aja­leht
Järgmine artikkelAnija vallavalitsus võtab ajutiselt tööle haridusspetsialisti