Kehra Nuku 60. sünnipäevaks valmisid näitus ja lavastus

333
En­di­ne näit­le­ja VAL­TER JÜR­NA Keh­ra Nu­ku näi­tu­se ava­mi­sel Keh­ra muu­seu­mis. Keh­ra Nu­kus alus­ta­sid oma la­va­teed kaks kut­se­list näit­le­jat – Ter­je Pen­nie ja In­go­mar Vih­mar. Val­ter Jür­na üt­les, et ka te­mal oli plaan min­na la­va­kuns­ti­koo­li kat­se­te­le, kuid va­ne­mad sel­lest ei vai­mus­tu­nud.

„Tal­linn-Ta­pa ron­gilt maan­dus 20. ok­toob­ri õh­tul 1963 Keh­ra jaa­mas üks inim­hing, en­tu­siast, kes kõi­gest hin­gest tah­tis nu­ku­näi­te­rin­gi­le hin­ge sis­se pu­hu­da. Ja pu­hus­ki,“ kir­ju­tas hil­jem rah­va­teat­riks kas­va­nud Keh­ra Nu­ku kroo­ni­kas teat­ri üks esi­mes­test näit­le­ja­test Ai­no Põ­len­dik ehk Mum­mi teatri Keh­ra Nu­ku asu­ta­ja Lea Si­bul-Poo­la koh­ta.

Keh­ra Nu­ku juu­be­lil osa­le­nud en­di­sed ja prae­gu­sed liik­med. Esi­reas AI­NO VIH­MAR, MAI­MU RÄ­GA­PART, JU­TA VAI­NO­LA, EPP SOO, SIR­JE PÕ­LEN­DIK ja TAI­MI JÜR­NA, tei­ses reas MAR­GIT AAS­MAA, SIG­NE ZUPS­MANN, RII­NA VAAB, ANU MÄEORG, AK­SEL VAI­NO­LA, MA­RE VIL­LEM­SOO ja AN­NE­LY PAK­KA­NE, ta­ga­reas VIR­GIS BART­NI­KAS, KAI­DO PA­LU, MEE­LIS KÜTT, AR­VO AU­NA­PUU, LAU­RA RES­TOV, VAL­TER JÜR­NA, ANTS VIIR­MANN, IN­GO­MAR VIH­MAR ja RE­NET ROO­SI.

60 aas­tat hil­jem, möö­du­nud lau­päe­val, 21. ok­toob­ril tä­his­ta­ti Keh­ras 2003. aas­tal esi­me­se­na Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­li tiit­li päl­vi­nud ja üle-ees­ti­li­selt tun­tud nu­ku­teat­ri juu­be­lit. Keh­ra muu­seu­mis ava­ti sel pu­hul näi­tus. Sün­ni­päe­va­peol rah­va­ma­jas esi­ta­sid Keh­ra Nu­ku noo­ri­mad liik­med prae­gu­se eest­ve­da­ja Mar­git Aas­maa la­va­le sea­tud kat­ken­deid esi­mes­test kroo­ni­ka­raa­ma­tu­test.

Näi­tus
Näi­tu­sel Keh­ra muu­seu­mis on üle­vaa­de nu­ku­teat­ri ko­gu 60 aas­ta­sest aja­loost. Suur stend on pü­hen­da­tud Keh­ra Nu­ku asu­ta­ja­le Lea Si­bul-Poo­la­le. Sten­di­del on veel Keh­ra Nu­ku juh­ti­de jär­gi Lea aeg ehk aas­tad 1963-1996, 1996-2016 ehk Sir­je Põ­len­di­ku aeg ning pä­rast se­da ala­nud Mar­git Aas­maa ja koos te­ma­ga Keh­ra Nuk­ku ve­da­va An­ne­ly Pak­ka­se aeg. Eral­di sten­did on üle­vaa­te­ga teat­ri ring­rei­si­dest ja nu­ku­fes­ti­va­li­del osa­le­mi­sest nii Ees­tis kui vä­lis­maal ning fo­tod ja ni­me­ki­ri Keh­ra Nu­ku en­dis­test ja prae­gus­test näit­le­ja­test, ke­da on ol­nud üle 60. Saab vaa­da­ta nuk­ke, mil­le­ga teat­ri la­vas­tus­tes on män­gi­tud, sir­vi­da kroo­ni­ka­raa­ma­tuid ja fo­toal­bu­me.

Mar­git Aas­maa üt­les, et teat­ri juu­be­liks näi­tu­se te­ge­mi­ne oli Keh­ra muu­seu­mi ju­hi An­ne Oruaa­sa idee. An­ne Oruaas pa­ni näi­tu­se kok­ku, An­ne Tan­ne ku­jun­das, toe­tust saa­di Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da voo­rust Uut hoo­gu. Nu­kud, mi­da näi­tu­sel nä­ha saab, on val­mis­ta­nud Lea Si­bul-Poo­la, Sir­je Põ­len­dik, Mar­git Aas­maa ja An­ne­ly Pak­ka­ne.

„Kui Lea ko­lis Hiiu­maa­le, võt­tis nu­kud kaa­sa, sest hak­kas ka seal teat­rit te­ge­ma. Osa nuk­ku­dest olen Keh­ra Nu­ku­le ta­ga­si saa­nud. Need va­ja­vad res­tau­ree­ri­mist ja see on vä­ga ae­ga­nõu­dev töö. Ku­na näi­tus on ava­tud ke­va­de­ni, võib juh­tu­da, et jõuan siia iga kuu li­sa­da mõ­ne va­he­peal kor­da teh­tud nu­ku,“ rää­kis Mar­git Aas­maa.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se lii­ge Pi­ret Mõt­tus tä­nas neid, kes ai­ta­sid näi­tust koos­ta­da ja üles sea­da. Rah­vus­va­he­li­se nu­ku­teat­ri­te lii­du Uni­ma Ees­ti Kes­ku­se juht Rii­na Bul­das an­dis kes­ku­se tä­nu­kir­jad nii näi­tu­se kor­ral­da­nud Keh­ra muu­seu­mi­le kui Keh­ra Nu­ku prae­gus­te­le eest­ve­da­ja­te­le.

Eten­dus ja ka­len­der Keh­ra rah­va­ma­jas ala­nud sün­ni­päe­va­peo ju­ha­tas sis­se eten­dus. Keh­ra Nu­ku va­ra­se­mat aja­lu­gu ehk Ai­no Põ­len­di­ku kroo­ni­ka­raa­ma­tu­tes­se 1960-1970nda­tel tal­le­ta­tut esi­ta­sid Lau­ra Res­tov, Re­net Roo­si, Ta­vo Jo­han­nes Neio ja Ra­nel Tei­no. Taus­taks näi­da­ti va­nu fo­to­sid.

„Mul­le vä­ga meel­dib Mum­mi kir­ju­ta­mi­se stiil, te­ma oma­pä­ra­ne iroo­nia. Nop­pi­si­me An­ne­ly­ga te­ma kroo­ni­ka­test sõ­nu­mi­ga lu­gu­sid, il­lust­ree­ri­si­me pil­ti­de­ga,“ sõ­nas Mar­git Aas­maa.

Tä­na­vu­seks juu­be­liks koos­tas ta ka 2024. aas­ta sei­na­ka­lend­ri, kus on pil­did ja väl­ja­võt­ted Keh­ra Nu­ku kroo­ni­ka­raa­ma­tust küm­nen­di­te kau­pa. Ka­lend­ri said näi­tu­se val­mi­mi­sel osa­le­nud, sa­mu­ti juu­be­li­peol osa­le­nud en­di­sed ja prae­gu­sed näit­le­jad.

Need, kes Keh­ra Nuk­ku juu­be­lil õn­nit­le­sid, pi­did se­da te­ge­ma teat­ri­le ko­ha­selt, üle sir­mi nuk­ku­de­ga män­gi­des. Hunt, ke­da ke­has­tas abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, an­dis Keh­ra nu­ku­le ehk Maie­le, ke­da män­gis Anu Mäeorg, koos kin­gi­tu­se­ga üle ka Ani­ja val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.

Eelmine artikkelKuusalu valla esindus käis Gruusias
Järgmine artikkelVallavalitsus otsib partnerit Aegviidu Tervisedepoo haldamiseks