Vallavalitsus otsib partnerit Aegviidu Tervisedepoo haldamiseks

68
Aegviidu Tervisedepoo

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si, et lei­da koos­töö­part­ner Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo ope­ree­ri­mi­seks. Ku­na­gi­ses ve­du­ri­de­poos 2020. aas­tal ava­tud sau­na­de ja koo­s­ole­ku­ruu­mi­ga ter­vi­ses­por­di­kes­kus oli kaks aas­tat Sport­land Ees­ti ASi hal­la­ta, kuid möö­du­nud aas­tal soo­vis rent­nik 7 aas­taks sõl­mi­tud ren­di­le­pin­gu en­ne­täh­taeg­selt lõ­pe­ta­da. Sport­land Ees­ti AS, mil­le­le kuu­lub ka Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­kus, lae­nu­tas Ter­vi­se­de­poos spor­di- ja mat­ka­tar­beid. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das uue rent­ni­ku leid­mi­seks kaks ava­lik­ku kon­kurs­si, kuid Ter­vi­se­de­poo­le uut ope­raa­to­rit lei­da ei õn­nes­tu­nud. See­tõt­tu hak­kas se­da mul­lu no­vemb­ris hal­da­ma val­la­le kuu­luv sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm. „De­poo­hoo­ne ülal­pi­da­mi­ne on vä­ga ku­lu­kas, tu­lud ei ka­ta ku­lu­sid. Kui se­da ope­ree­rib Spor­di­maailm, on ku­lud täie­li­kult val­la kan­da,“ sõ­nas Ani­ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe. Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo ku­lu­de kat­teks ka­van­da­tud 63 600 eu­rot. Priit Va­ba­mäe: „Ar­va­me, et liht­salt enam­pak­ku­mi­se­ga me hoo­ne­le üür­ni­ku ei leia. Me ei soo­vi sealt tu­lu tee­ni­da, vaid ku­lu­sid vä­hen­da­da. See­tõt­tu ot­si­me pi­gem äriet­te­võ­tet, kel­le­ga te­ha koos­tööd. Mit­te, et kõik ku­lud kan­nab ope­raa­tor, vaid soo­vi­me lä­bi rää­ki­da ja kok­ku lep­pi­da, kui pal­ju ku­lu­sid jääb val­la hü­vi­ta­da.“ Koos­töö­part­ner peaks de­poos jät­ka­ma spor­di­va­hen­di­te lae­nu­ta­mist ja hool­da­mist, pak­ku­ma pa­ki­hoiu, riie­tus- ja pe­su­ruu­mi­de ning sau­na­tee­nust. Pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 23. no­vem­ber.

Eelmine artikkelKehra Nuku 60. sünnipäevaks valmisid näitus ja lavastus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 25. oktoobril