Kuusalu valla esindus käis Gruusias

38
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ning val­la­va­lit­su­se liik­med Kau­po Par­ve ja Ran­no Pool kü­las­ta­sid 13.-15. ok­toob­ril võõ­rus­ta­ja­te kut­sel Gruu­sias Gur­jaa­ni sõp­ru­so­ma­va­lit­sust, kus toi­mus tra­dit­sioo­ni­li­ne ja üle­rii­gi­li­se täht­su­se­ga Gur­jaa­ni vei­ni­fes­ti­val. Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son rää­kis, et koh­tu­ti kolm nä­da­lat ta­ga­si va­li­tud uue lin­na­pea­ga ning Gur­jaa­ni oma­va­lit­su­se teis­te töö­ta­ja­te ja po­lii­ti­ku­te­ga, kes on Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­te­ga va­ra­se­mast tut­ta­vad. Gur­jaa­ni vä­lis­mais­test sõp­ru­so­ma­va­lit­sus­test olid de­le­gat­sioo­nid veel Lä­tist, Lee­dust, Slo­vak­kiast ja ka Bas­ki­maa ku­li­naa­riains­ti­tuu­dist. „Lau­päe­val oli­me vei­ni­fes­ti­va­lil, ku­hu me eel­mi­sel aas­tal ei jõud­nud, sest fes­ti­val lü­ka­ti üle­rii­gi­li­se lei­na­päe­va tõt­tu eda­si. Fes­ti­val toi­mus Gur­jaa­ni lin­na par­gis, kus oli pal­ju la­va­sid ja ma­hu­kas kul­tuu­rip­rog­ramm, kont­ser­did kest­sid hi­lis­õh­tu­ni. Üt­le­si­me võõ­rus­ta­ja­te­le, et nüüd on Gur­jaa­ni esin­du­se kord mei­le kül­la tul­la. Aru­ta­me veel, aga ilm­selt kut­su­me lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te ajaks.“

Eelmine artikkelRaasiku valla lumelükkajad on valitud
Järgmine artikkelKehra Nuku 60. sünnipäevaks valmisid näitus ja lavastus