Raa­si­ku val­la spor­dik­lu­bi­de­le noor­te tree­ni­mi­seks üle 95 000 eu­ro

8

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se aju­ti­ne ko­mis­jon koos­sei­sus val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li, val­la­va­lit­su­se lii­ge Paul Sa­vi­sild, vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­mees And­res Kal­las­te ning Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Uku Hins­berg vaa­ta­sid lä­bi spor­dik­lu­bi­de taot­lu­sed ja ot­sus­ta­sid 2024. aas­tal noor­te tree­ni­mi­seks an­ta­vad toe­tu­sed.

Toe­tu­se saa­mi­seks pi­did val­la spor­dik­lu­bid esi­ta­ma 1. no­vemb­riks taot­lu­se koos ni­me­kir­ja­ga 5-19aas­tas­test las­test-noor­test, kes olid nen­de tree­ning­rüh­ma­des 15. ok­toob­ri sei­su­ga.
Val­laee­lar­vest saa­vad käe­s­ole­val aas­tal 7 spor­dik­lu­bi kok­ku 95 712,20 eu­rot. Sel­lest 49 420 eu­rot on sih­tots­tar­be­li­ne toe­tus ehk nii­ni­me­ta­tud pea­ra­ha ja 46 295,20 eu­rot tree­ne­ri­toe­tus.

Pea­ra­ha suu­rus on sa­ma kui eel­mi­sel aas­tal – 140 eu­rot klu­bis tree­ni­va iga Raa­si­ku val­la lap­se-noo­re koh­ta. Sel­le saa­mi­seks peab klu­bi­des in­di­vi­duaa­l­a­la­del tree­ni­ma vä­he­malt 6 last-noort, võist­kon­na­ala­del ole­ma tree­ning­rüh­mas vä­he­malt 12 last ning klu­bis töö­ta­ma kva­li­fit­see­ri­tud tree­ner. Tree­nin­gud pea­vad toi­mu­ma vä­he­malt kaks kor­da nä­da­las, klu­bis ole­ma keh­tes­ta­tud tree­nin­gu­ta­su. Tree­ne­ri­toe­tust saa­vad klu­bid, kes on täit­nud Spor­di­koo­li­tu­se ja -Tea­be Sih­t­asu­tu­se nõu­ded ja kel­le­le riik eral­dab tree­ne­ri töö­ta­su toe­tust. Val­laee­lar­vest võib tree­ne­ri töö­ta­su toe­tust saa­da sa­ma pal­ju, kui mak­sab riik. Toe­tu­se saa­mi­seks peab tree­ne­ril ole­ma vä­he­malt 5. kut­se­ta­se.

„Võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga, kui ja­ga­si­me noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra alu­sel toe­tu­si esi­mest kor­da, olid klu­bid tä­na­vu ni­me­kir­ja­de koos­ta­mi­se­ga ak­tiiv­se­mad, kok­ku saa­vad nad toe­tust li­gi 80 lap­se eest roh­kem. Seet­tõt­tu ei ol­nud meil või­ma­lik pea­ra­ha suu­rust tõs­ta,“ üt­les Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Uku Hins­berg.

Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da Spo­ku ise­tee­nin­dus­kesk­kon­na kau­du: „Lap­se­va­ne­mad pi­did sel­le kau­du kin­ni­ta­ma, et nen­de lap­sed käi­vad sel­le klu­bi tren­nis. Spo­ku sõe­lub ise väl­ja lap­sed, kel­lel po­le meie val­la sis­se­kir­ju­tust, nen­de eest klu­bid pea­ra­ha ei saa. Kui mõ­nes meie klu­bis tree­nib näi­teks Jõe­läht­me val­la laps, peab klu­bi taot­le­ma te­ma eest toe­tust Jõe­läht­me val­last.“

Raa­si­ku FC Jo­ker, kus tree­nib val­la 110 last ja noort, saab pea­ra­ha 15 400 eu­rot ja tree­ne­ri­toe­tust 20 605,20 eu­rot. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi, kus on 81 last-noort, saab pea­ra­ha 11 340 eu­rot ja tree­ne­ri­toe­tust 25 690 eu­rot.

Tei­sed klu­bid saa­vad vaid nii­ni­me­ta­tud pea­ra­ha. Aru­kü­la Ker­ge­jõus­ti­kuk­lu­bis tree­nib Raa­si­ku val­last 50 last ning klu­bi saab 7000 eu­rot. Aru­kü­la Võrk­pal­lik­lu­bis on 36 last, toe­tust an­tak­se 5040 eu­rot. Aru­kü­la Sulg­pal­lik­lu­bis käib 31 last, klu­bi saab toe­tust 4340 eu­rot. Saa­li­ho­kik­lu­bis Aren­cul­le tree­nib 28 last, toe­tus on 3920 eu­rot, ning Raa­si­ku HC, kus käib 17 last, saab 2380 eu­ro­t.

Väl­jas­pool Raa­si­ku val­da te­gut­se­va­tes klu­bi­des osa­le­va­te noor­te tree­nin­gu­ta­su­de osa­li­seks kom­pen­see­ri­mi­seks on klu­bi­del või­ma­lik taot­le­da hü­vi­tist. Se­da maks­tak­se ju­hul, kui spor­dia­la har­ras­ta­mi­seks puu­du­vad Raa­si­ku val­las või­ma­lu­sed või po­le val­la tree­nin­gu­rüh­ma­des vas­ta­vat ta­set. Hü­vi­tist maks­tak­se klu­bi­de­le kaks kor­da aas­tas, sel­leks tu­leb Spo­ku kau­du esi­ta­da aval­dus esi­me­se poo­laas­ta eest hil­je­malt 30. märt­siks ja tei­se poo­laas­ta eest 30. no­vemb­riks.

„Eel­mi­sel aas­tal taot­le­ti hü­vi­tist Raa­si­ku val­la 114 lap­se­le, tä­na­vu esi­me­sel poo­laas­tal vaid 29 lap­se­le nel­jast klu­bist: Jõe­läht­me ja Kei­la uju­mis­koo­list, Raul Mus­ta sulg­pal­li­koo­list ning ühest tantsukoolist,“ sõ­nas Uku Hins­berg.

Ko­mis­jon ot­sus­tas neile klu­bi­de­le hü­vi­tist maks­ta 100 eu­rot iga nen­de tree­nin­gul osa­le­va Raa­si­ku val­la lap­se koh­ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­des­se on viie aas­ta­ga va­ja in­ves­tee­ri­da üle 4,5 mil­jo­ni eu­ro
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus soo­vib Vir­ve pum­ba­ma­ja ja vee­to­rus­tik­ku val­la oman­dus­se