Keh­ra muu­seu­mis on harrastuskunstniku SIR­JE VOOL­MAA juu­be­li­näi­tus

79
Kon­rad Mä­gi möö­du­nud sa­jan­di maa­li „Nor­ra maas­tik män­ni­ga“ koo­pia te­gi SIR­JE VOOL­MAA tel­li­mus­töö­na kol­me­le lõuen­di­le.

Veel küm­me­kond päe­va, kuu lõ­pu­ni on Keh­ra muu­seu­mis mai al­gu­ses ava­tud näi­tus „Võlt­sing või koo­pia?“ Keh­ra en­di­se kuns­tiõ­pe­ta­ja ja juuk­su­ri Sir­je Vool­maa loo­min­gust. Näi­tus on pü­hen­da­tud te­ma juu­be­li­le – ke­va­del tä­his­tas mit­me­külg­ne har­ras­tus­kunst­nik 70. sün­ni­päe­va.

Oma töödest ja hobidest juubeli puhul Sir­je Vool­maa­le näi­tu­se kor­ral­da­mi­se et­te­pa­ne­ku tei­nud Keh­ra an­samb­li Ko­du juht Sil­va Lau­pa põh­jen­das: „Sir­je on an­de­kas ini­me­ne ning laul­nud meie koo­ris 15 aas­tat.“

Sir­je Vool­maa on Ani­ja ja naa­ber­val­las Raa­si­kul enda töö­de näi­tu­si kor­ral­da­nud ka va­rem, vii­ma­ti ne­li aas­tat ta­ga­si. Tä­na­vu­sel näi­tu­sel on lä­bi­lõi­ge te­ma loo­min­gust – maa­lid, ke­raa­mi­ka, la­pi­teh­ni­kas tekk ja pad­jad, taas­ka­su­ta­tud ma­ter­ja­li­dest vai­bad ja ko­tid. Li­saks loo­min­gu­le saab üle­vaa­de ka te­ma ho­bi­dest – Sir­je Vool­maa ko­gub ing­li­ku­ju­ke­si ning ala­tes 1960nda­test või­de­tud me­da­lid ja ka­ri­kad tões­ta­vad, et ta on ol­nud ning on siia­ni tu­gev uju­ja.

Ni­me „Võlt­sing või koo­pia?“ sai näi­tus maa­li­de jär­gi, mis on teh­tud maail­ma­kuul­sa­te maa­li­kunst­ni­ke töid ko­pee­ri­des. Vaa­da­ta saab koo­piaid Leo­nar­do da Vin­ci „Mo­na Li­sast“, Jo­han­nes Ver­mee­ri „Tü­tar­lap­sest pärl­kõr­va­rõn­ga“, Kon­rad Mä­gi „Nor­ra maas­ti­kust män­ni­ga“.

Kui Sir­je Vool­maa viis üli­koo­li ek­sa­mi­töö, koo­pia Jo­han­nes Green­ber­gi maa­list „Nai­ne mas­ki­de­ga“ raa­mi­mis­töö­kot­ta, pee­tud se­da ori­gi­naa­liks ja imes­ta­tud, kus ta sel­le sai: „Nii et see tun­dus ori­gi­naa­li­ga ident­ne. Kuid ma ei sig­nee­ri oma maa­le, et neid ei pee­taks võlt­sin­gu­teks.“

Ka on näi­teks te­ma „Tü­tar­lap­sel pärl­kõr­va­rõn­ga­ga“ eri­ne­valt ori­gi­naa­list ehe pär­list kõr­va­rõn­gas ning pil­dist väl­jau­la­tuv si­nis­test sul­ge­dest ing­li­tiib, „Nor­ra maas­tik män­ni­ga“ on eri­ne­valt Kon­rad Mäe pil­dist trip­tüh­hon ehk maal on kol­mel lõuen­dil.

Näi­tu­sel on veel pü­ha­ku­te pil­did, mil­le raa­mid te­gi Sir­je Vool­maa va­na­dest ka­pius­test, mis too­di tal­le põ­le­ta­mi­seks. Pü­ha­ku­te pil­did on vii­ma­sed, mis Sir­je Vool­maa ne­li aas­tat ta­ga­si maa­lis. Üt­les, et prae­gu kä­si liht­salt ei tõu­se maa­li­mi­seks. Küll aga teeb ki­le­kot­ti­dest vai­pu ja koh­vi­pak­ki­dest kot­te: „Üt­len ik­ka, et olen pla­nee­di­pääst­ja. Ka­su­tan Pau­li­gi koh­vi­pak­ke, mis on vä­ga tu­gevast ma­ter­jalist, us­ku­ma­tu, et kohvipakke vi­sa­tak­se ära. Lei­va-, saia ja se­pi­ku­kot­te on vä­ga la­he vai­pa­deks ku­du­da.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu uus noor­te­vo­li­ko­gu va­lis esimeheks UKU AAS­RAN­NA
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. juunil