Kuu­sa­lu uus noor­te­vo­li­ko­gu va­lis esimeheks UKU AAS­RAN­NA

100
Kiiu mõisa trepil: noorsootöö koordinaator KRISTA ALLIK, ELIISA HELENE MÄEVÄLI, JAN PHILIP KIVIMAA, MARIELLA SOOM, JOOSEP MÜRK, SIIM SILLASTE, ALLEN LARIN, volikogu esimees ULVE MÄRTSON, UKU AASRAND, RIINE ROOS ja vallavanem TERJE KRAANVELT. Pildilt puudub Kerttu Saagpakk. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu uus koos­seis ko­gu­nes es­mas­päe­va, 19. juu­ni õh­tul Kiiu mõi­sa esi­me­se­le koo­so­le­ku­le. Mai lõ­pus toi­mu­nud va­li­mis­tel va­li­ti noor­te­vo­li­ko­gus­se ta­ga­si esi­mes­se koos­sei­su kuu­lu­nud Ma­riel­la Soom, Kert­tu Saag­pakk, Uku Aas­rand, Siim Sil­las­te ja Joo­sep Mürk. Uued liik­med on Al­len La­rin, Rii­ne Roos, Jan Phi­lip Ki­vi­maa ja Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li. Val­la­ma­jas toi­mu­nud koo­so­le­kul olid ena­mik neist ko­hal, osa­le­da ei saa­nud Kert­tu Saag­pakk. Uus koos­seis va­li­ti 2 aas­taks.

Noo­ri ter­vi­ta­sid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Koo­so­le­ku al­gu­ses vest­le­sid noor­te­ga ka Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik ja juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man.

Kui tut­vus­tus­ring oli teh­tud ning senine esimees Sanne Säär ja aseesimees Klaara Saar teinud ülevaate eel­mi­se koos­sei­su te­ge­vu­sest, jäid noor­te­vo­li­ko­gu liik­med koo­so­le­kut pi­da­ma. Noor­te­vo­li­ko­gu uueks esi­me­heks va­li­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient Uku Aas­rand Kol­ga­kü­last, asee­si­me­heks Va­na­lin­na Ha­ri­dus­kol­lee­giu­mi 11. klas­si lõ­pe­ta­nud Siim Sil­las­te Valk­last. Va­li­ti ka noor­te­vo­li­ko­gu esin­da­jad Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des­se, ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te­le te­hak­se et­te­pa­nek te­ha osa­de ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sus muu­da­tu­sed.

Arutati esi­me­se te­ge­vu­saas­ta pea­mi­si et­te­võt­mi­si. Üks noor­teü­ri­tus tu­leb kor­ral­da­da au­gus­tis lau­rit­sa­päe­va pu­hul. Su­vel te­hak­se sot­siaal­mee­dia kau­du noor­te­le väl­ja­kut­seid, na­gu oli mul­lu uju­mis­väl­ja­kut­se. Sü­gi­sel on ka­vas kor­ral­da­da spor­di­võist­lus ja tu­le­val su­vel taas muu­si­ka­fes­ti­val.

Eelmine artikkelHara sadam võõrustas nii suuri kui väikeseid purjetajaid
Järgmine artikkelKeh­ra muu­seu­mis on harrastuskunstniku SIR­JE VOOL­MAA juu­be­li­näi­tus