Keh­ra Mul­la tä­na­va ela­mua­la­le pla­nee­ri­tak­se 10 krun­ti ja park­mets

211
Val­la­va­lit­su­se ja ela­ni­ke va­he­li­se komp­ro­mis­si­na ka­van­da­tak­se Keh­ra Mul­la tä­na­va kin­nis­tu­le 10 ela­muk­run­ti ja nen­de va­he­le li­gi hek­ta­ri suu­ru­ne met­saa­la.

Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa ela­ni­kud plaa­ni­vad met­sa­tu­ka kor­ras­ta­mi­seks ja hal­da­mi­seks luua MTÜ.

Tä­na­vu ke­va­del al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas Mul­la tä­nav 6 kin­nis­tu krun­ti­deks ja­ga­mi­seks. Ani­ja vald taot­les kin­nis­tu rii­gilt 2015. aas­tal mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se üld­ka­su­ta­ta­va maa­na, kuid val­la uue üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on sin­na et­te näh­tud ela­mu­maa. Li­gi 3 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le ka­van­da­ti ku­ni 15 ela­muk­run­ti.

Põr­gu­põh­ja ela­ni­kud, kel­le ko­du­de juur­de met­saa­la­le ela­mua­la ha­ka­ti ka­van­da­ma, olid sel­le vas­tu. Lii­na Veer­baum ja Kat­re Mäeorg koos­ta­sid ro­hea­la säi­li­mi­se kait­seks pe­tit­sioo­ni, mil­les and­sid tea­da, et po­le nõus nen­de ko­du­lä­he­da­se met­sa­tu­ka, Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­va va­he­li­se kõrg­hal­jas­tu­se­ga ala ja­ga­mi­sega ela­muk­run­ti­deks. Üht­la­si tea­ta­sid, et on koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga val­mis maaük­su­se kor­ras­ta­ma ja säi­li­ta­ma park­met­sa­na, kus oleks lin­du­del-loo­ma­del hea elut­se­da ning Keh­ra ela­ni­kel ja­lu­ta­da. Pe­tit­sioo­ni­le ko­gu­ti 185 all­kir­ja.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor lu­bas rah­vaal­ga­tu­se eest­ve­da­jai­le, et ela­ni­ke soo­ve võe­tak­se pla­nee­ri­mi­sel ar­ves­se ning te­gi et­te­pa­ne­ku lei­da komp­ro­miss, mil­le pu­hul osa ro­hea­last säi­lib, osa krun­di­tak­se. Val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel te­gi de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja, Hea Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo 4 es­kiis­la­hen­dust, need saa­de­ti pe­tit­sioo­ni al­ga­ta­jai­le tut­vu­mi­seks. Juu­li al­gu­ses kut­sus val­la­va­nem Põr­gu­põh­ja rah­vast ühi­selt tee­ma üle aru­ta­ma. Kok­ku­saa­mi­sel osa­les küm­me­kond ini­mest.

„Oli vä­ga vil­ja­kas ja meel­div koh­tu­mi­ne, va­li­si­me väl­ja la­hen­du­se, mil­le­ga ela­ni­kud on nõus,“ üt­les Rii­vo Noor.

Ka Lii­na Veer­baum kin­ni­tas, et kui­gi val­la­va­lit­su­se soo­vid olid esial­gu suu­re­mad, võe­ti ela­ni­ke häält kuul­da ning nad on ra­hul.

Nel­jast es­kiis­la­hen­du­sest, mis de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja te­gi, pi­da­sid ko­ha­li­kud kõi­ge vas­tu­võe­ta­va­maks se­da, mil­lel ne­li ela­muk­run­ti on Ja­kob­so­ni tä­na­va Väl­ja ja kaks Põh­ja tä­na­va pool­ses ser­vas, kaks ka­hel pool ga­raaže, ka­he krun­ti­deg­ru­pi va­hel säi­lib met­saa­la. Lõp­li­kule va­rian­dile, mil­le põh­jal Hea Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo de­tailp­la­nee­rin­gut koos­tab, li­sa­ti Ja­kob­so­ni tä­na­va Väl­ja tä­nava pool­ses­se ser­va veel viies krunt. Kok­ku ka­van­da­tak­se kin­nis­tu­le see­ga 10 ela­muk­run­ti, mil­lest väik­seim on 1203, suu­rim 1955 ruut­meet­rit.

Val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu sõ­nul võ­tab pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne ae­ga paar kuud, kui see val­mis, esi­ta­tak­se koos­kõ­las­ta­mi­seks ja vas­tu­võt­mi­seks ning pan­nak­se ka ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le, pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni lä­heb um­bes pool­teist aas­tat.

Li­gi hek­ta­ri suu­ru­ne park­mets
Tu­le­vas­te ela­muk­run­ti­de va­he­l on li­gi 1 hek­ta­ri suu­ru­ne met­sa­tukk.

„See jääb hal­ja­sa­laks või park­met­saks. Ko­ha­li­kud ela­ni­kud võik­sid sel­le ku­jun­da­mi­se-aren­da­mi­se võt­ta en­da kan­da ja hal­la­ta, na­gu hal­da­vad kü­la­selt­sid kü­lap­lat­se. Se­da võib te­ha kas MTÜ Põr­gu­värk või luuak­se uus mit­te­tu­lun­du­s­ühing. Siis saab val­la­va­lit­sus an­da maa MTÜ ka­su­ta­da, MTÜl on või­ma­lik taot­le­da ra­has­tust ning ku­jun­da­da ko­hast sel­li­ne ala na­gu ela­ni­ke­le meel­dib,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Lii­na Veer­baum lau­sus, et Põr­gu­värk uu­si liik­meid juur­de ei soo­vi ning plaan on te­ha uus MTÜ, mis hak­kab Mul­la tä­na­va met­sa­tuk­ka park­met­saks ku­jun­da­ma: „Kui hak­ka­me met­sa võ­sast pu­has­ta­ma, ei peaks se­da ära ve­da­ma. Kui saa­me hak­ke­ma­si­na, saaks võ­sast te­ha mult­ši ja sel­le­ga kat­ta ka­van­da­ta­vad ja­lu­tus­ra­jad. Par­gi ku­jun­da­mi­sel saab ära ka­su­ta­da ka maa­ki­ve. Osa­li­selt võiks par­gia­lal ol­la lil­le­mu­ru, ja­lu­tus­ra­da­dest väl­ja­poo­le jääv ala võiks jää­da või­ma­li­kult loo­dus­li­kuks, me ei soo­vi kesk­kon­da kiu­sa­ta, ta­ha­me, et kon­nad ja sii­lid elak­sid seal eda­si.“

Üks Põr­gu­põh­ja rah­vaal­ga­tu­se eest­ve­da­ja­te va­ra­sem idee oli, et met­sa­tuk­ka võiks ra­ja­da ma­dal­seik­lus­par­gi, kuid kuna val­la­va­lit­sus sai ma­dal­seik­lus­par­gi jaoks Lea­der-toe­tust, tu­leb val­la­ma­ja kõr­val asu­va män­gu­väl­ja­ku juur­de. Lii­na Veer­baum ar­vas, et Põ­gu­põh­ja tu­le­va­ses park­met­sas võiks las­tel siis­ki te­ge­vust ol­la, ühe mõtte­na ni­me­tas ta köie­ga tros­silt las­ku­mi­se at­rakt­sioo­ni.

„Ta­ha­me va­ra­ke­va­deks jõu­da nii kau­ge­le, et saa­me ha­ka­ta met­sa­tu­kas toi­me­ta­ma. Plaa­ni­me alus­ta­da siis, kui lin­du­del po­le pe­sit­su­saeg, et me neid ei häi­riks,“ lau­sus Lii­na Veer­baum.

Eelmine artikkelÕnne­tus ei hüüa tul­les, aga sel­leks saab val­mistuda
Järgmine artikkelPolitseiuudised